پایان نامه ارشد با موضوع انتظارات کاربران، کتابداران، خدمات کتابخانه ها

ار Z (70/4) و پي جدول، نشان مي دهد بين رتبه ميانگين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده شده است و در سطح 001/0 معنادار به دست آمد. بنابراين مي توان گفت کاربران عمدتا کيفيت خدمات را پايين تر از حداقل انتظارات خود دانسته اند.براي تحليل بيشتر داده ها، آزمون ويلکاکسون ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع انتظارات کاربران، کتابداران، خدمات کتابخانه ها

بصري” و “وجود ابزارهاي دسترسي ساده اي” به ترتيب داراي کمترين و بيشترين ميانگين ها بوده اند. در سطح حداکثري انتظارات بايد متذکر شد که ميانگين هاي محاسبه شده براي بيشتر گزاره ها بيش از حد متوسط نمره گذاري و در حدود عدد هفت بوده است. جدول4- 7. سطح حداکثر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع مدل سروکوال، خدمت مورد انتظار، جبران خدمات

د سوم که با عنوان “کاربرمداري” مطرح مي شود، در رابطه با كاربر، عبارت است از انتخاب اطلاعات مناسب در زمان مناسب؛ دانستن اين كه كاربر چه وقت، كجا و چگونه بايد به جستجو بپردازد و چگونه به اكتشاف آنچه قبلاً كشف شده، نپردازد. در رابطه با كتابداران، اين رويكرد ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع انتظارات کاربران، خدمات کتابخانه ها، عملکرد سازمان، اشاعه اطلاعات

عنوان صفحه فهرست منابع و مـآخذ منابع فارسي 100 منابع انگليسي 106 پيوست………………………………………………………………………………………………………………112 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول3-1. محاسبه حجم نمونه براي هر کتابخانه 50 جدول3- 2. توزيع فراواني و درصد جنسيت افراد 50 جدول3- 3. توزيع فراواني و درصد مقطع تحصيلي افراد 51 جدول 3-4. توزيع دفعات استفاده ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع گروه کنترل، کودکان مبتلا، افراد مبتلا

لنفوسيت هاي B و نيز سياليداز لنفوسيت هاي T مي تواند در زمان رخداد، سرعت پيشرفت و البته در پيش آگهي بيماري موثر باشد.البته در تضاد با نتايج مطالعه فوق، در مطالعه ردر238 که در سال 2009 در مجله معتبر Protein Science به چاپ رسيد، تفاوت معناداري در غلظت سرمي ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع توالي، يابي، نوکلئوتيد، گرديد.

نور محفوظ گردد.آماده ساختن سايز مارکر (Fermentas) سايز مارکر استوک 50 ميکروليتر آب مقطر استريل 200ميکروليتر بافر لودينگ 50 ميکروليتر طول قطعات سايز مارکر بر حسب جفت باز (100، 200، 300، 500، 600، 700، 800، 900، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000bp )تهيه ژل آگارز 1% و الکتروفورز محصولات PCR1- 5/0 ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع آزمون و خطا، مواد محرک، اهداکننده

ساير بدخيمي‌ها در يک فرآيند چند مرحله‌اي پيش‌رونده مشابه با سرطان روده بزرگ به وجود مي‌آيند اگرچه ممکن است تفاوت‌هايي در توالي و ماهيت ژن‌هاي درگير در اين روند، وجود داشته باشد (لونگو, 2012).نقش معکوس ژنها؛ ژن‌هاي مولد تومور و ژن‌هاي سرکوبگر توموردو نوع اصلي از ژن‌هاي سرطاني شناخته شده ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع کودکان مبتلا، استان زنجان، سرطان پستان

چکيدهسابقه و هدف: پروتئين GC (جزء گروه خاصي از پروتئين‌هاي انساني، يک پروتئين متصل شونده به ويتامين D يا GC گلوبولين) که در عملکرد فيزيولوژيکي مهم بدن شامل تکامل، انتقال، ذخيره ويتامين D، مهار و به دام انداختن G- اکتين خارج سلولي، افزايش فعاليت کموتاکسي C5? در التهاب نوتروفيلي و ادامه مطلب…

مقاله درمورد دانلود الگوریتم ژنتیک، پذیرش سفارش، مدل ریاضی

كروموزوم: اساس الگوريتم ژنتيك تبديل جوابهاي مساله به شکل رشتهاي از كدهاست که آن را اصطلاحا كروموزوم يا ژنوتايپ105 مينامند. فنوتايپ: هر كروموزوم متناظر با يک جواب از مجموعه جوابهاي مساله است. جواب متناظر با هر كروموزوم را يك فنوتايپ 106مينامند. ژن: عناصر تشكيلدهنده رشته كروموزوم كه معمولا اعداد هستند ادامه مطلب…

مقاله درمورد دانلود الگوریتم ژنتیک، قابلیت اطمینان، الگوریتم های فراابتکاری، ارزیابی عملکرد

باشد مقادیر از والد 2برداشته میشود (شکل3-14). 110110Parent1 0.210.670.760.530.120.32 010110offspring 011110Parent2 شکل3-14-عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم 3-7-4-2- عملگر جهش عملگر جهش با ایجاد تغییرات تصادفی در کروموزومها از همگرایی زودرس (بهینگی موضعی) جلوگیری میکند. این عملگر به این صورت عمل میکنیم که برای بخشی که توالی کارها را ادامه مطلب…