دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه محدث نوري (ره)
غير دولتی ـ غير انتفاعی
دانشکده علوم اقتصاد و اداري
پايان نامه ي دوره کارشناسي ارشد رشته حسابداري
موضوع:
بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر عباسعلی پور آقاجان
استاد مشاور:
دکتر سيد محمدرضا رئيس زاده
نام دانشجو:
سيد رضا حسيني
شهريور 1393
باسمه تعالی
تعهد نامه اصالت پایان نامه
اینجانب ………………………… فرزند …………….. دانشجوی رشته ………………………. مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری (ره) بدینوسیله اصالت کلیه مطالب و مندرجات موجود در مباحث مطروحه در این پایان نامه را با عنوان …………………………………………………………………………………………………. تأیید و تصدیق کرده، اعلام مینمایم که تمامی محتوای این پایان نامه حاصل مطالعه، پژوهش و تدوین خودم بوده و به هیچ وجه رو نویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع اعمّ از داخلی، خارجی و یا بین المللی، نبوده و تعهد می نمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد و یا لوازم این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل که منتهی به فارغ التحصیلی شده و یا پس از آن و یا تحصیل در مقاطع دیگر و یا اشتغال و …، دانشگاه حق دارد ضمن اعلام رد پایان نامه، نسبت به لغو و ابطال مدرک تحصیلی مربوط اقدام نماید. مضافاً به اینکه کلیه مسئولیت ها و پیگردها و پیامدهای قانونی و نیز خسارات مادی و معنوی وارده از هر حیث متوجه اینجانب میباشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
سپاسگزاری
بر خود میدانم که یاری یارانم را ارج نهم و شکرگزار راهبرانم باشم:
پدر و مادر مهربانم که دستم گرفتند و راهم بردند و نادانیهایم را با شکیبایی پذیرفتند تا بیاموزم و بپا خیزم.
برادر عزیزم که محبتهای بی‌دریغشان همواره گرمیبخش زندگیام بوده است.
استاد راهنمای عزیزم جناب آقای دکتر عباسعلی پور آقاجان که لذت دانستن را در درونم بنا نهادند
و استاد مشاور محبوبم جناب آقای دکتر سید محمدرضا رئیس زاده که همواره پشتیبان و حامی بنده بوده‌اند.
و سایر عزیزان و دوستانی که مرا در این راه یار و یاور بودند.
به پایانی نرسیدیم ولی ناگزیریم پایانی بنگاریم و این ناچاری خردهها میآفریند. مشتاقیم دانایان خردهها بنمایند تا بزداییم و بزدایند.
سید رضا حسینی
تابستان 93
تقديم به
مهربان پدرم و نازنین مادرم
دو بیکران بیهمتا، دو زلال اندیش، دو سرو قامتی که گوهر وجودشان، نسیم کلامشان و باران رحمتشان را همواره بی هیچ منت و ادعا مرحمی نمودند بر خستگیهایم، آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت و ققنوس جوانیشان به پای روشنایی حیات من سوخت. در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین مینهم و با دلی مملو از عشق و محبت بر دست پر مهرشان بوسه می‌زنم.
چکیده
با توجه به نقش پررنگ و با اهميت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، اين تحقيق سعی دارد با استفاده از ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ايران به پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضيه ها، پلی ارتباطی بين جريانات نقدی و پيش بينی درماندگی مالی شرکت ها ايجاد کند.
تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرايی، توصيفی می باشد و اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوري گرديده است. همچنين، از معيار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکيک شرکت ها استفاده شده است. در تحقيق حاضر، پيش بينی درماندگی مالی از طريق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذيرد که علامت مثبت يا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعيت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدين منظور از رگرسيون لجستيک باينری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غير درمانده با داده های زمانی 1381 لغايت 1391 استفاده شده است. يافته های تحقيق نشان دهنده مفيد بودن برخی از ترکيبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ويژه ترکيب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکيب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزيابی عملکرد شرکت و پيش بينی درماندگی مالی است.
واژه های کلیدی:
درماندگی مالی، جريان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعاليت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق1
1-1- مقدمه2
1-2- تشريح و بيان مسأله3
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….3
1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش4
1-4-1- هدف اصلی پژوهش4
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش4
1-5- سؤالات تحقيق6
1-5-1- سؤال اصلی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضيه های تحقيق8
1-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقيق9
1-8- تعريف عملياتی مفاهيم و واژه های کليدی تحقيق9
1-9- ساختار تحقيق10
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق11
2-1- مقدمه12
بخش اول: مبانی نظری تحقيق13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاری14
2-2-1- عوامل بيرونی14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی15
2-2-1-2- عوامل سياسی و نظامی15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری15
2-2-2- عوامل درونی16
2-2-2-1- مديريت16
2-2-2-2- عايدی هر سهم و سياست‌های تقسيم سود17
2-2-2-3- روند قيمت سهام در گذشته17
2-2-2-4- نسبت قيمت به درآمد17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت18
2-2-2-6- نرخ هزينه سرمايه18
2-2-2-7- افزايش سرمايه18
2-2-2-8- جريان نقدينگی شرکت19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه19
2-2-2-10- امتيازات ويژه19
2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدينگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسايی‌ها و محدوديت‌های نسبت‌های مالي22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی23
2-5-1- تجزيه و تحليل مقايسه ای23
2-5-2- تجزيه و تحليل سنواتی23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اعتبارات24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار24
2-5-6- قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی25
2-6- تداوم فعاليت26
2-6-1- قوانين و استانداردهای حاکم بر تداوم فعاليت27
2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت29
2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي30
2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهيت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسايی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنيک‌های پيش بينی ورشکستگی34
2-11-1- تکنيک‌های آماری34
2-11-1-1- تحليل تشخيصی چندگانه35
2-11-1-2- مدل‌های لاجيت و پروبيت (مدل‌های احتمال شرطی)35
2-11-2- تکنيک‌های هوش مصنوعی36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی36
2-11-2-2- الگوريتم ژنتيک37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جريان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پيشينه‌ تحقيق38
2-13- تحقيقات خارجی39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پيش بينی ورشکستگی39
2-13-2- بيور39
2-13-3- آلتمن40
2-13-4- اسپرينگيت42
2-13-5- لارگی و استيکنی43
2-13-6- زاوگين43
2-13-7- زميجوسکی44
2-13-8- كيزي و بارتزاك44
2-13-9- وارد44
2-13-10- جانتادج45
2-13-11- گيولی و همکاران45
2-13-12- لی و چانگ45
2-13-13- لين و همکاران45
2-14- تحقيقات داخلی46
2-14-1- رسول زاده46
2-14-2- نظری46
2-14-3- سليمانی اميری46
2-14-4- شاکری47
2-14-5- فلاح پور47
2-14- 6- مهرانی و همکاران47
2-14-7- بهرامفر و ساعی48
2-14-8- نيكومرام و پورزماني48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعيلی48
2-14-10- پورزماني و همکاران49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50
2-14-14- مرادزاده فرد و صيادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقيق55
3-1- مقدمه56
3-2- روش تحقيق56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيری57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقيق60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات60
3-6- فرضيه های تحقيق61
3-6-1- فرضيه اصلی تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضيه های فرعی تحقيق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغيرهای تحقيق62
3-7-1- متغيرهای مستقل62
3-7-2- متغير وابسته62
3-7-3- متغيرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعريف عملياتی متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………………………65
3-10-1- مدل رگرسيونی لجستيک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسيون لجستيک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسيون لجستيک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسيون لجستيک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسيون لجستيک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها68
4-1- مقدمه69
4-2- آمار توصيفی69
4-3- آزمون هم خطی71
4-4- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی72
4-5- نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی79
4-6- نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی85
فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيری و پيشنهادهای تحقيق95
5-1- مقدمه96
5-2- خلاصه موضوع تحقيق96
5-3- خلاصه يافته های تحقيق و توصيف آن…………………………………………………………………………………………………………….98
5-3-1- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها دو سال قبل از درماندگی98
5-3-2- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال قبل از درماندگی99
5-3-3- خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتيجه کلی از آزمون فرضيه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدوديت‌های تحقيق101
5-5- پيشنهاد های تحقيق101
5-5-1- پيشنهادهای مبتنی بر نتايج تحقيق102
5-5-2- پيشنهادها برای تحقيقات آتی103
منابع و مآخذ104
منابع فارسی105
منابع لاتين108
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکيده انگليسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقيقات محققان خارجی………………………………………………………………..51
(2-2) خلاصه تحقيقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعريف عملياتی متغيرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصيفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصيفی شرکت های سالم…………………………………………………………………..70 (4-3) ضريب همبستگی پيرسن…………………………………………………………………………….72 (4-4) نتايج آزمون در سال درماندگی……………………………………………………………………72 (4-5) نتايج آزمون در سال قبل از درماندگی…………………………………………………………79 (4-6) نتايج آزمون دو سال قبل از درماندگی………………………………………………………….85 (4-7) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها………………………………………………………..92 (4-8) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها………………………………………………………..93 (4-9) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها………………………………………………………..94
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.
در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی1 (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

1-2- تشريح و بيان مسأله
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بیور 2(١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش
هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).
1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش
1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش
بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
1-5- سؤالات تحقيق
1-5-1- سؤال اصلی
آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
1-5-2- سؤالات فرعی تحقيق
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضيه اصلی
ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد.
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC1).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC2).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC3).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC4).
ترکیب خالص جریان نقدقیمت: تومان


پاسخی بگذارید