دانلود پایان نامه

واحد رشت
دانشکده کشاورزی-گروه باغبانی
گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
رشته: کشاورزی گرایش: باغبانی
عنوان
بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه

استاد راهنما
دکترعلی محمدی ترکاشوند
نگارش
حسین نبات پور
تابستان1393
به نام ایزد یکتا
سپاس بیکران ایزدمنان را که درپرتولایزالش توفیق آموختن میسرنمود تامنت پذیرآستان کبریاییش باشم. این تلاش کوچک را با تمام عشق و اشتیاق تقدیم می‌کنم به:
همسر وفرزندان عزيزم که همواره حامی‌و مشوقم بودهاند و پیمودن روزهای سخت و آسان زندگیام بدون دعای خیرو برکت وجودشان غیر ممکن بود. سرو وجودشان هميشه سر سبز و استوار باد.
رحمت واسعه پروردگار فرصتی دادتابه اقتضای توان و وسع خود از محضراساتیدگرانقدر بهره جویم. دراین میان ازجناب آقای دکترعلی محمدی ترکاشوند در مقام استاد راهنما و به مثابه استاد دلسوزدراین مقطع تحصیلی که درتمامی مراحل انجام این پایان نامه یاریام رساندهاند واز راهنمایهای ارزندهشان همیشه برخورداربودهام تشكر مينمايم،سپاس ازاین همه محبت و دوستی.
ازاساتیدبزرگوارجناب آقای دکترعلیرضا اسلامی و آقای دکترانصاری که به عنوان اساتید داور،زحمت بازخوانی این پایاننامه رابرعهده داشتند ونظرات ارزندهای درهرچه بهترشدن آن ارائه نمودهاند،کمال سپاسگزاری رادارم.
ازتمامی اساتید بزرگوارم درهمه مقاطع تحصیلی به ویژه جناب آقاي دکترشهرام صداقت حور، آقای دکتر رسول انسی نژاد، آقای دکتر داوود هاشم آبادی،آقای دکتر بهذاد کاویانی،آقای مهندس نقی حقیقت نیز که از راهنماییشان در این مدت بهرهمند گشتم تشکر مینمایم
از تمامی‌دوستانم آقاي مهندس ره پيك، خانم مهندس هنركاريان، که حضورشان همواره مایه دلگرمی‌و بالابردن توان کاریام بود صمیمانه قدردارنی کرده وآرزومند بهترینها در زندگی برای ایشان هستم.
درخاتمه صمیمانه‌ترین سپاس خود را ازخانواده گرامیام که درطول تحصیلم زحمات زیادی را متحمل شدند و زمینه تحصیلات اینجانب را فراهم نمودند،ابرازمیدارم.
با آرزوي سلامتي و توفيق
حسین نبات پور
تابستان1393
تقديم به
به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی‌کند ،
به پاس تعبیر عظیم و عرفانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی ،
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان درسردترین روزهای زندگانی ، و
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس تنهایی و سرگردانی بوده و ترس درپناهشان به شجاعت می‌گراید ،
این تحفه ناچیز را به الهههای مهر و وفا ،
پدرو مادر عزیزم
و همسر و فرزندان گرانقدرم
تقدیم می‌کنم.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
Contents
چکیده:1
فصل اول: كليات
1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها3
1-2- اهميت مصرف كودها3
1-3- نقش عناصر غذایی4
فصل دوم: مرور منابع
2-1- تاريخچه کشت و کار كيوي در ایران و جهان6
2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان6
2-3- گياه‌شناسي كيوي7
2-4- واریته‌های معروف کیوی8
2-4-1- رقم هایوارد8
2-4- 2- رقم برنو8
2-4- 3- رقم آبوت9
2-4-4- رقم مانتی9
2-4-5- واریته آلیسون9
2-4-6- رقم گراسی9
2-5- شرايط توليد کیوی9
2-6- ارزش غذایی میوه10
2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی12
2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس )13
2-8-1- نیتروژن13
2-8-2-پتاسیم13
2-8-3- فسفر13
2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف14
2-9-1- روش پخش سطحی14
2-9-2- روش محلول پاشی15
2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان15
2-9-4- روش چالکود15
2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی15
2-10- کیفیت در زمان برداشت17
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مکان و زمان انجام آزمایش19
3-2- اعمال تیمارها19
3-3-كنترل و مبارزه با علفهاي هرز20
3-4- روش آبياري21
3-5- خصوصيات خاك21
3-6- برداشت میوه کیوی21
3-7- ارزيابي صفتها22
3-7-1- اندازه گيري وزن تر ميوه22
3-7-2- اندازه گيري اسیدیته(pH) میوه22
3-7-3-اندازه گيري سفتي ميوه22
3-7-4-اندازه گيري قند ميوه22
3-7-5-عصاره گيري از ميوه23
3-7-6- اندازه گیری وزن خشك ميوه23
3-7-7- اندازه گيري ازت میوه23
3-7-8- اندازه گيري پتاسیم میوه24
3-7-9-اندازهگيري فسفرمیوه24
3-8-تجزيه و تحليل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها25
فصل چهارم: نتيجه و بحث
4-1- اثر تيمارها بر رشد گياه27
4-1-1- جدول تجزيه واريانس داده ها27
4-1-2- اثر تيمارها بر زون تر ميوه كيوي28
4-1-3- اثر تيمار بر وزن خشك ميوه كيوي29
4-1-4- اثر تيمارها بر ماده خشك (درصد) ميوه كيوي30
4-1-5- اثر تيمارها بر قند ميوه كيوي31
4-1-6- اثر تيمارها بر سفتي ميوه كيوي32
4-1-7- اثر تيمارها بر اسيديته ميوه كيوي33
4-1-8- اثر تيمارها بر غلظت نيتروژن ميوه كيوي34
4-1-9- اثر تيمارها بر فسفر ميوه كيوي35
4-1-10- اثر تيمارها بر غلظت پتاسيم ميوه كيوي36
نتیجه گیری کلی37
پیشنهادات:37
منابع38
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1- سطح زيركشت، ميزان توليد وعملكرد محصول كيوي درسال 13877
جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی11
جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت19
جدول 3-2- فاكتورهاي مربوط به تجزيه خاك قبل از اجراي آزمايش(عمق 30-0 سانتی متر)21
جدول4-1-تجزيه واريانس داده هاي مربوط به تأثير تيمارها بر برخي صفات ريشه و غلظت عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم در ميوه كيوي27
فهرست اشكال
عنوانصفحه
شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008)7
شکل4-1- تاثیر تیمارها بروزن ترمیوه کیوی28
شکل4-2- تاثیر تیمارها بروزن خشك میوه کیوی29
شکل4-3- تاثیر تیمارها برماده خشک میوه کیوی30
شکل4-4- تاثیر تیمارها برقندمیوه کیوی31
شکل4-5- تاثیر تیمارها برسفتی میوه کیوی32
شکل4-6- تاثیر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی33
شکل4-7- تاثیر تیمارها برغلظت نيتروژن میوه کیوی34
شکل4-8- تاثیر تیمارها برغلظت فسفر میوه کیوی35
شکل4-9- تاثیر تیمارها برغلظت پتاسیم میوه کیوی36

چکیده:
بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، سفتی میوه، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه و اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت.
نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر میزان سفتی بافت میوه اثر معنی دار داشتند و بیشترین سفتی( 3 کیلوگرم بر مترمربع مربوط به تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 500 گرم سوپرفسفات تریپل و 500 گرم سولفات پتاسیم و تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 3 بار تقسیط سولفات پتاسيم (250 × 3) و 500 گرم سوپر فسفات تریپل بود. به نظر می رسد مقدار زیادی فسفر و پتاسیم و مواد آلی در خاک بستر کیوی، سبب عدم واکنش مثبت کیوی به مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه، پتاسه و فسفاته شده است.
واژه های کلیدی : پتاسیم، فسفر، کوددهی، کیوی فروت، نیتروژن.

1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها
ميوهها و سبزيها منابع غنی از كربوهيدراتها، ويتامينها، آنتي اكسيدانها، پلي فنولها، مواد معدني و فيبرهاي غذایي هستند که مصرف آنها باعث افزایش سلامتی انسان و جوامع میشوند. ارزش غذایی بالا این قبیل محصولات، میزان تقاضاي آنها را در بين مصرف كنندگان افزايش داده است (فیلر و فیالو1، 2010). بررسیها نشان داد كه رژيم غذایي سرشار از ميوه و سبزي، خطر ابتلا به بيماريهاي مثل سرطان، قلبي و عروقي و بيماريهاي مزمن ديگر را كاهش ميدهد (برتازا2 و همکاران، 2003). بنابراین، براي اثر بخشی بهتر میوهها و سبزیها در پيشگيري از بروز بيماريها، بهبود ارزش غذایی محصولات تولید شده میتواند مورد توجه باشد (اناکپورن3 و همكاران، 2008) .تمایل به مصرف کیوی به عنوان یک میوه با ارزش غذایی بالا در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است (شریکائو4، 2006؛ هانتر5 و همکاران، 2010). ميوه كيوي منبع غني از ويتامين C و دارای تركيبات مفيد ديگر شامل ويتامين E، پلی فنلها، فلاونوئيدها، موادمعدني، اسیدهای آلی و همچنين میزان زیادی از رنگیزهها به خصوص كلروفيل و كارتنوئيدها برخوردار است (دو6 و همکاران، 2009).
1-2- اهميت مصرف كودها
افزايش توليدات كشاورزي در جهان طی چهار دههی گذشته پس از نزولات آسمانی و آبیاری، عمدتاً مرهون مصرف کودها بوده است. به طور کلی، کودها عناصر غذایی مورد نیاز را برای رشد گیاهان تأمین می‌کنند. در صورت رعایت نکات فنی در مصرف کودها، از استهلاک مجموعه عناصر غذایی خاک جلوگیری شده و به ایجاد توازن مورد نیاز بین عناصر مزبور در خاک منجر می‌گردد. هرگاه افزایش مصرف کود در جهت اهداف یاد شده باشد، وسیله‌ی مؤثری در فزونی تولید محصولات کشاورزی و حصول به امنیت غذایی برای کشور محسوب می‌گردد (ملکوتی و همکاران، 1387). مصرف بهینه کود از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد، بهبودکیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه است. همچنین بنا برگزارش سازمان کشاورزی وخواربار جهانی (FAO) بین 44تا60 درصد افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده که در کشورهای با مصرف بهینه‌ی کود، این افزایش در حد بالاترین رقم بوده است. لذا مصرف بهینه‌ی کود، مؤثر‌ترین، آسان‌ترین و اقتصادی‌ترین راه تحقق طرح افزایش عملکرد هکتاری محصولات کشاورزی در دهه‌ی 80 و پایداری در تولید در دهه‌های آینده است (ملکوتی و جلالی، 1382). یکی از دغدغه‌های عمده‌‌ی متخصصان تغذیه‌ی گیاهی در قرن حاضر چگونگی افزایش کارآیی مصرف کودها7(FUE) می‌باشد. تأمین به موقع یعنی بر اساس نیاز و زمان نیاز گیاه و به نحو صحیح عناصر غذایی سبب بهبود کمیت و کیفیت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و آلودگی های زیست محیطی خواهد شد (ملکوتی و همکاران، 1384).
1-3- نقش عناصر غذایی
اثر مثبت مصرف عناصر غذایی در کشاورزی بیش از 2000سال است که شناخته شده‌است. به‌طور کلی مواد معدنی برای رشد و نمو گیاهان ضروری می‌باشند که درختان میوه نیز از این امر مستثنی نیستند. مواد معدنی به عنوان سازنده‌ی ساختمانی مواد آلی، فعال کننده‌ی آنزیم‌ها و واکنش‌های آنزیمی، حامل بعضی از مواد و تنظیم کننده‌ی فشارگیاه می‌باشند. بنابراین نحوه‌ی تغذیه‌ی گیاه، رشد و نمو آن را مشخص خواهد کرد. به‌علاوه در مورد استفاده از میوه ها به عنوان مواد غذایی در تأمین مواد معدنی به خصوص در زنان، اهمیت این مواد بیشتر جلوه می‌نماید (ملکوتی، طباطبایی، 1387).
نظر به اینکه در پرورش درختان میوه غالباً نقش فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی این عناصر در نظر گرفته نمی‌شود و در نتیجه سبب به وجود آمدن ابهامات و توصیه های غیر صحیح کودی می‌شود وضرورت دارد که تحقیقات کاربردی در همه حال برای تغذیه‌ی متعادل و مصرف بهینه‌ی کودی برای تولید بیشتر همراه با افزایش کیفیت محصول صورت می‌گیرد. افزایش کیفیت و کمیت میوه با مصرف آب و کود زیاد به دست نمی‌آید، بلکه مصرف متعادل آنهاست که می‌تواند تولید را بهبود دهد. در توصیه های کودی بایستی فرآیند های انجام گرفته در ریزوسفر در نظر گرفته ‌شود تا سازوکار جذب مواد غذایی مختل نگردد (ملکوتی، طباطبایی، 1387).

2-1- تاريخچه کشت و کار كيوي در ایران و جهان
منشاء اصلي كيوي جنگلهاي مناطق معتدله اطراف رودخانه يانگ تسه8در جنوب چين بوده و رقمهای مختلف آن به صورت پراكنده از سيبري تا اندونزي وجود دارند (محمدیان و همکاران، 1378). در اوايل دهه 1920 توليد اين محصول در مناطق جنوب شرقي آسيا، ژاپن و نيوزيلند آغاز شد به‌طوري که در حال حاضر اين ميوه به يکي از مهمترين ميوههاي موجود در کشور نيوزيلند تبديل شده است (استرینگر9، 2000).
در ایران برای اولين بار در سال 1347يك اصله نهال نر از نوع ماتوآو يك اصله نهال ماده از نوع آليسون، كه رقم پرمحصول، زودرس و داراي ميوههاي كوچكي است از فرانسه وارد كشور شد و در رامسر كشت شد (محمدی، 1372). اين دو اصله نهال كاشته شده، به منظور بررسيهاي مقدماتي و اقليم پذيري تحت نظر ايستگاه تحقيقات كشاورزي رامسر قرار گرفت و اولين نمونههاي ميوه آن در سال 1350 بر روي درخت مشاهده شد. در سالهاي بعد نياز به رقمهای ديگر كيوي احساس شد و با همكاري مسئولان طرح مشترك باغباني فائو10 و مؤسسه اصلاح و تهيه بذر و نهال وزارت كشاورزي تمام رقمهاي ماده كنوني و دو رقم نر از كشورهاي فرانسه و ايتاليا وارد ايران شد. محصول كيوي در ايران از سال 1367 به صورت تجاري از باغهاي محدوده ساري تا آستارا به بازار داخلي عرضه شد (محمدیان و همکاران 1378).
2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان
بر اساس آمار منتشر شده توسط FAO در سال 2008، سطح زیر کشت کیوی در جهان، 82547 هکتار با تولید سالانه 1313827 تن میباشد. کشور ایران با سطح زیرکشت 2300 هکتار با تولید سالانه 30000 تن در مقام هفتم دنیا قرار دارد، ولی بر اساس ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام دهم قرار گرفته است، به طوری که ارزش اقتصادی یک تن کیوی تولید شده در ایران در مقایسه با نیوزیلند که 1801 دلار میباشد، فقط 478 دلار است. کشور ایتالیا نیز از لحاظ کمی‌و ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام اول دنیا قرار دارد (شکل 2-1).

شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008)
طبق آمارنامه وزارت جهاد و كشاورزي درسال 1387 سطح زير كشت، ميزان توليد وعملكرد اين محصول در استانهاي مختلف ایران بشرح جدول 1-1است.
جدول 2-1- سطح زيركشت، ميزان توليد وعملكرد محصول كيوي درسال 1387
رديف استان سطح زیر كشت (هكتار)ميزان توليدعملكرد
(كيلوگرم درهكتار)غيرباروربارورجمع (تن)1گلستان 9/354/603/966/18765/310692گيلان 3/7271/20604/27884/39205191723مازندران 2/6601/60193/66798/1806634/300334جمع 4/14236/814095648/2217452/27340منبع: معاونت امور توليدات گياهي(1388)
2-3- گياه‌شناسي كيوي
اين گياه از تيره اکتينيدياسه(Actinidiaceae) و جنس اکتينيديا (Actinidia) است. کیوی داراي ده گونه مختلف است و از لحاظ تجاري داراي اهميت جهاني است. از بين اين ده گونه هفت گونه آن به عنوان گياه زينتي و سه گونه آن براي توليد ميوه مورد استفاده قرار ميگيرد که شامل Actinidiachinensis،A.arguta و A.polygama است (بولدینگ11 و همکاران، 2000). دركشور ما رقمهاي مختلفي از گونه A.deliciosa نظير هايوارد، برونو، مانتي و آبوت كشت ميشود (محمدیان و همکاران 1378). گلهاي كيوي بزرگ، سفيد و جذاب هستند و بطور كامل شكوفا ميشوند. ميوه كيوي سته و از يك تخمدان چند برچهاي منشاء ميگيرد. رشد ميوه و افزايش اندازه آن از زمان گردهافشاني تا رسيدن به وزن 120 گرم حدود 160 روز به طول ميانجامد (سیمور12 و همکاران، 1997). هر چند زمان رسيدن ميوه رقمهاي مختلف كيوي با هم متفاوت است، ولي به‌طور كلي ميوه تمام رقمها در فاصله زماني نيمه آبان تا نيمه آذر ميرسند (محمدیان و همکاران، 1378).
2-4- واریته‌های معروف کیوی
2-4-1- رقم هایوارد
درشت‌ترین و بازار پسند‌ترین رقم کیوی است و حدود 96 درصد محصول کیوی جهان از این رقم است و از کیوی‌های صادراتی محسوب می‌گردد. بدون شک هایوارد بهترین رقمی‌است که تاکنون کشت شده ‌است. میوه ها بزرگتر از استاندارد و شکل اندازه‌ی آن ها کاملا ً یکنواخت موزون، و بازار پسند است. این واریته نسبتاً دیرگل و دارای خاصیت انبارداری طولانی می‌باشد. از نظر عطر و طعم از سایر ارقام برتری دارد و از آن جایی که شکوفه‌های آن دیر باز می‌شوند، امکان اینکه از سرما صدمه ببینند بسیار کم است. رنگ میوه قهوه‌ای مایل به سبز کم رنگ است که با کرک های ابریشم مانند پر پشتی پوشیده شده‌اند. گل های آن کاملا ً درشت بوده و شکوفه‌ها بر روی شاخه به خوبی باقی می‌مانند. متوسط وزن این میوه در زلاند‌نو تا 100گرم گزارش شده ولی یادداشت برداری‌های سال اخیر در شمال ایران متوسط وزن این میوه را 84 گرم با طول 7/2 و عرض 6/4سانتی متر نشان داده است. بدیهی است که این اختلاف را می‌توان در نارسایی های واریته، شرایط اقلیمی‌و نوع خاک جستجو نمود (شیراوند، 1392).
2-4- 2- رقم برنو
برنو از نظردرشتی میوه بعد از واریته هایوارد قرار دارد. میوه ها کشیده تر و اغلب ریز بوده وتعداد کمی‌میوه درشت در یک محصول سالیانه مشاهده می‌گردد. در مقابل سرما نسبت به واریته هایوارد مقاوم تر است و در برابر سرما تا 18- درجه را تحمل می‌کند. در شمال ایران متوسط وزن میوه آن 72 گرم با عرض 3/4 وطول 7سانتی متر گزارش شده‌است. رنگ پوست در این واریته از انواع دیگر تیره‌تر است ودرکمپوت سازی برش های پوست وبدون خرد شدگی تولید می‌نماید. دراز‌ترین کیوی وشبیه خیار وپر کرک وقهوه‌ای رنگ است (شیراوند، 1392).
2-4- 3- رقم آبوت
این واریته نسبت به سایر واریته‌ها، دارای محصول بیشتری است، ولی میوه آن نسبت به دو واریته هایوارد و برنو کوچکتر است، رقم پرمحصول، زودرس ،پوست میوه حاوی کرکهای بسیارنرم بوده وبرای صادرات مناسب نمی‌باشد و مصرف محلی دارند. به دلیل ظهورشکوفه‌های زودرس، ریزش کرک درموقع برداشت وجابجایی محصول بیشترشهرت بیشتری ودرمیان باغداران پیدا نموده است. در شمال ایران وزن متوسط میوه آن 58 گرم با طول 7 وعرض 4 سانتی متر گزارش شده ‌است (شیراوند، 1392).
2-4-4- رقم مانتی
ازارقام دیرگل بوده وکمترتحت تأثیرسرمای دیررس بهاره قرارمیگیرد. امامحصول بیشتری تولید می کند. میوه کوچک بوده ورواج بیشتری نیافته است. در شمال ایران وزن متوسط میوه آن 68 گرم با طول 8/6 وعرض 2/4 سانتی متر گزارش شده‌است (شیراوند، 1392).
2-4-5- واریته آلیسون
این رقم ویژگی‌های شبیه آبوت دارد اما محصول کمترتولید می‌کند و بدین علت رواج بیشتری نیافته است ومیوه ریزتری نسبت به دیگرواریته‌ها تولیدمی‌کند (شیراوند، 1392).
2-4-6- رقم گراسی
از شهرت کمتری برخوردار است وبرخی آن را همان برونو می‌دانند (شیراوند، 1392).
2-5- شرايط توليد کیوی
گياه كيوي از ارتفاع زیر صفر (در شمال ایران) تا 2000 متری از سطح دریا میتواند کشت شود. ضمن اينكه مقاومت گياه كيوي به تغييرات دما و دماي زير صفر درجه سانتيگرادبيشتر از مركبات است، اما گلهای کیوی به سرما حساسیت بیشتری نسبت به گلهای مرکبات دارند. یخبندان پاییزی تولید غنچه گیاه را در فصل بهار به تاخیر میاندازد. هرگاه سرما پس از گلدهی اتفاق افتد، مانع از تشکیل میوه خواهد شد (شیخی 1384). گياه كيوي در مناطقي كه ميزان باران ساليانه آن در فصل بهار و تابستان كمتر از 500 ميلي ليتر نباشد، خوب رشد ميكند.تابش يا عدم تابش نور آفتاب به درخت كيوي تاثير زيادي در رشد و باردهي آن دارد. چنانچه مقدار باردهي درختان كيوي كه در سايه قرار دارند کمتر از درختاني است كه در معرض نور خورشيد هستند (استریک13، 2005).
خاكي كه كيوي در آن كاشته ميشود میبایست pH حدود 5/6-5/5 داشته باشد و نسبت به آب و هوا نفوذ پذير باشد تا ريشههاي گياه به راحتي در آن نفوذ كنند.بهترين خاك براي كيوي خاكهاي شني و هوموسدار است (استریک، 2005). شاخههاي درختان كيوي ترد و شكننده است ودر اثر وزش باد جابجا میشوند و روي همديگر افتاده و ميشكنند، ميوههاي كيوي نيز در اثر برخورد شاخهها ساييده شده و لكهدار يا خراب ميشوند، لذا در مناطق باد خيز احداث باد شكن براي جلوگيري از آسيبهاي ناشي از وزش باد به درختان كيوي امري ضروري است.با توجه به شرايط مورد نياز كيوي، سواحل جنوبي درياي خزر داراي آب و هواو شرايط اقليمي مناسب براي پرورش گياه كيوي است. ميزان بارندگي و رطوبت نسبي بالا،عدم وجوديخبندانهاي طولاني در فصل زمستان،هواي معتدل بهار و پاييز و هواي گرم تابستان و عدم وزش بادهاي شديد باعث شده‌است كه گياه كيوي در اين منطقه به خوبي سازگار شود، اما خاكهاي اين منطقه عموماً فقير است كه بايد با كودهاي حيواني و شيميايي تقويت شوند (شیخی، 1384؛محمدیان و همکاران، 1378).
2-6- ارزش غذایی میوه
در سالهاي اخير كارشناسان علم تغذيه پی بردند كه مصرف روزانه ميوهها و سبزيها سبب كاهش خطرات بيماريهاي مانند سرطان، قلب، کبد و ريوي میشوند. اين اثرهای مفید مصرف آنها را به آنتياكسيدانهاي مختلف ميوه و سبزي نسبت ميدهند كه شامل پلي فنول، آسكوربيك اسيد (ویتامین C)، كارتنوئيدها و فلاونوئيدها است (کاربونارو14 و همکاران،2002). ترکیبات آنتیاکسیدانی اولین خط دفاعی در برابر آسیب رادیکالهای آزاد هستند که برای حفظ سلامت و ساختار سلول ضروری میباشند. این ترکیبات رادیکالهای آزاد را خنثی میکنند و مانع از شروع زنجیره ‌یا باعث شکستن زنجیره تولید رادیکالهای آزاد میشوند (پرسیوال15، 1998). در سالهاي اخير محبوبيت مصرف كيوي در سطح جهاني افزايش يافته است و از نظر توليد جهاني در حال حاضر پس از موز،پرتقال و سيب در رتبه چهارم قرار دارد (تاوارینی16 و همکاران، 2008). ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی به طور کلی در جدول 2-2 خلاصه شده‌است.

جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی
ترکیبات میوه مقدار بخش خوراکی95-90% انرژیg 100kcal/66-49 آب88-80% خاکستر74/0-45/0% پروتئین2/1-11/0% چربی9/0-7/0% فیبر [سلولز]3/3-1/1% کربوهیدرات [نشاسته]5/17% درصد مواد جامد محلول12-8 اسید قابل تیتر6/1-1pH 6/3-5/3 ویتامین ثg100/mg 120-80 ویتامین آ واحدبینالمللیg100/IU 175 ریبوفلاوینg100/mg 50/0-01/0 تیامینg100/mg02/0-014/0 نیاسینg100/mg 5/0-0 پیرودوکسین
اکتینیدینg100/mg 15/0
g100/mg2/0 کلسیمg100/mg 51-16 منیزیمg100/mg 32-10 نیتروژنg100/mg 163-83 فسفاتg100/mg 67-22 پتاسیمg100/mg576-185 آهنg100/mg 2/1-02/0 سدیمg100/mg 7/4-8/2 کلریدg100/mg 65-39 منگنزg100/mg 3/2-07/0 رویg100/mg 08/0-032/0 مسg100/mg 06/0-016/0 گوگردg100/mg 16منبع: وارینگتون و وستون [1990]

2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی
تغذيه صحيح محصولات باغي نقش مهمي در كاهش ضايعات و بهبود كيفيت و طولانی کردن عمر انباري محصولات برداشت شده دارد (هارگریوس17 و همکاران،2008). نیتروژن بيش از اندازه نه تنها عدم تعادل اسيد آمينههاي ضروري و بالطبع عدم تعادل پروتئين را در پي خواهد داشت، بلكه مشكلات زیادی چون تجمع نيترات و كاهش ميزان ويتامين C را نيز ايجاد ميكند (وارینگتون18،2001 ؛ ملکوتی، 1379). جانسون19 و همكاران (1997) در بررسي تاثير عناصر غذايي روي عمر انباري ميوه كيوي اعلام كردند كه هر چند غلظت عناصري چون كلسيم و پتاسيم روي قابليت انبارداري ميوه كيوي تاثير‌مي‌گذارد، اما تاثير عنصر نيتروژن به تنهايي از تمامي عناصر ديگر مهمتر است. به طوری كه مصرف زياد نیتروژن رشد رويشي را افزايش داده و در كيفيت ميوه نقش منفي دارد. خاکی که کیوی در آن کاشته می‌شود می‌بایست pH حدود 5/5تا 5/6 داشته باشند و نسبت به آب و هوا نفوذ پذیر باشند تا ریشه‌های گیاه به راحتی در آن نفوذ کنند. بهترین خاک برای کیوی خاک های شنی وهوموس دار است (استریک1،2005).
تغذیه‌ی صحیح محصولات باغی نقش مهمی‌در کاهش ضایعات و بهبود و کیفیت و طولانی کردن عمر انبارداری محصولات برداشت شده‌ دارد (هارگریوس و همکاران2،2008). نیتروژن بیش از حد نه تنها عدم تعادل اسید آمینه های ضروری و بالطبع عدم تعادل پروتئین را در پی خواهد داشت، بلکه مشکلات زیادی چون تجمع نیترات و کاهش میزان ویتامین C را نیز ایجاد می‌کند (وارینگتون2، 2001؛ ملکوتی ، 1379).
جانسون و همکاران (1997) در برسی تأثیر عناصر غذایی روی عمر انباری میوه‌ی کیوی اعلام کردند که هرچه غلظت عناصر چون کلسیم و پتاسیم روی قابلیت انبارداری میوه کیوی تأثیر می‌گذارد، اما تأثیر نیتروژن به تنهایی از تمامی‌عناصر دیگر مهم تر است. به طوری که مصرف زیاد نیتروژن رشد رویشی را افزایش داده و در کیفیت میوه نقش منفی دارد. نیتروژن حاصل از کود شیمیایی با نیتروژن حاصل از کود آلی دارای ماهیت یکسانی در داخل محصولات باغی و زراعی است. این اثرات جانبی کود شیمیایی است که موجب افت کیفی محصول می‌شود (محمودی و همکاران، 1387). ورود کودهای شیمیایی باعث شده‌است که چرخه‌ی عناصر غذایی مختل و تولید کشاورزی کاملا ً وابسته به مصرف کودهای شیمیایی شود. مصرف بیش از اندازه‌ی آن نه تنها کارهای تولید را کاهش می‌دهد، بلکه ورود مواد معدنی و ترکیبات زیان بار مثل نیتروژن به آب های سطحی و زیر زمینی موجب آلودگی منابع آب و خاک می‌شود (ملکوتی، 1379). استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی موجب اختلال در فعالیت های زیستی، بیوشیمیایی خاک شده و خسارت تجمع نمک حاصل از کود‌دهی بیش از حد می‌باشد که البته تحت مدیریت زراعی صحیح چنین وضعی پیش نمی‌آید (فرانسیس3و همکاران ،2004).
استمرار در مصرف نامتعادل کود علاوه بر اینکه تهدیدی جدی برای سلامت خاک می‌باشد، موجب کاهش عملکرد هکتاری و افت کیفیت محصولات سبزی و صیفی شده‌ است. مصرف نیتروژن زیاد در مزارع سبزی، صیفی، علاوه بر افزایش تجمع نیترات (-NO3)، از غلظت ویتامین C تا حد 26 درصد می‌کاهد (ولچ1،2003)، ولی با رعایت اصول مصرف بهینه‌ی‌کودها، به ویژه سولفات پتاسیم، سولفات روی، افزون بر بهبود کیفیت و خوش خوراکی، به غلظت ویتامین C تا حد 20 درصد افزوده می‌گردد (ملکوتی و همکاران، 1383).
2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس )
2-8-1- نیتروژن
نیتروژن (N) یکی از مهم‌ترین عناصر غذایی و عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در محصولات زراعی می‌باشد. نیتروژن در گیاهان بالاترین غلظت را داشته وگلوگاه رشد است و نقش مهمی‌در افزایش عملکرد دارد، به طوری که کمبود آن بیش از سایر عناصر غذایی عملکرد را محدود می‌کند. مهم‌ترین روش تأمین نیتروژن مورد نیاز کشاورزی، استفاده از کودهای نیتروژنه است. بنابراین استفاده‌ی مناسب از کودهای نیتروژنه برای افزایش تولید محصول و افزایش کارایی نیتروژن، از مهم‌ترین مباحث روز می‌باشد (بینام، 1382؛ملکوتی و همایی، 1383؛ هلا20 و همکاران 2005). به کارگیری روش های جدید مدیریتی که بر اساس افزایش کارآیی نیتروژن و آب استوار باشد، می‌تواند علاوه بر افزایش کمی‌و کیفی تولیدات کشاورزی(IFA ،2007) سبب ارتقای سطح سلامت جامعه شود و در این بین، انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف صحیح کود می‌تواند در افزایش کارآیی بسیار مؤثر باشد.
2-8-2-پتاسیم
پتاسیم فراوان‌ترین عنصر غذایی در 15 سانتی متری بخش بالایی خاک است. اما این شرایط لزوماً بدان معنا نیست که پتاسیم قابل دسترس‌ترین عنصر برای گیاه است. زیرا مقدار پتاسیم قابل دسترس برای گیاه به میزان پتاسیم موجود در بخش قابل دسترس (محلول و تبادلی ) بستگی دارد. به رغم آنکه پتاسیم جزو عناصر مژثر در ساختمان گیاهی نبوده و عمدتاًٌ نقش کاتالیزوری دارد، نیاز پتاسیمی‌بعضی از گیاهان حتی از نیتروژن نیز بیشتر است (ملکوتی، 1387). به طور کلی 90تا 98 درصد کل پتاسیم خاک به شکل غیر قابل جذب، 1 تا 10 درصد به صورت قابل جذب کند و 1/0 تا 2 درصد به گونه‌ی قابل جذب سریع می‌باشد (تیسدال21و همکاران،2003).
2-8-3- فسفر
فسفر یکی از مهم‌ترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار می‌آید. فسفر در کلیه‌ی فعالیت‌های بیوشیمیایی، ترکیبات انرژی‌زا و سازوکار انتقال انرژی دخالت دارد. فسفر جزئی از پروتئین سلول بوده، به عنوان بخشی از پروتئین هسته و غشای هسته است. این عنصر در جوانه زنی گلها، تشکیل میوه، تسریع رسیدن آن، افزایش رشد رویشی درخت، بزرگ شدن اندازه‌ی درخت و افزایش کیفیت میوه نقش دارد (ملکوتی و همکاران ،1379).
2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف
مصرف مؤثر کود شامل تصمیم گیری های درست در مورد انتخاب عناصر غذایی، تعیین میزان هر یک از عناصر غذایی مورد نیاز، نوع کود یا حامل کود، نحوه‌ی استعمال کود و نهایتا ً زمان مصرف کود می‌باشد (شاهوی ، 1385). روش‌های مصرف کود به عوامل متعددی من جمله درجه‌ی حلالیت کودها، زمان نیاز درختان، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها، کیفیت آب آبیاری و … بستگی دارد. از میان روش‌های مصرف می‌توان روش پخشی سطحی، محلول پاشي، تزریق به تنه‌ی درختان، آب کودها و چالکود نام برد (واعظی، ملکوتی و رسولی، 1378).
2-9-1- روش پخش سطحی
مهم‌ترین مشکل در مصرف خاکی یا پخش سطحی کودهای با حلالیت کم، افزایش سطح تماس با خاک و در نهایت تثبیت آن به وسیله‌ی کربنات‌ها و رس های خاک است. این پدیده مخصوصا ً در مورد کودهای فسفره، سولفات پتاسیم، سولفات آهن و سولفات روی بیشتر صدق می‌کند (ملکوتی، طباطبایی، 1380).
2-9-2- روش محلول پاشی
کاربرد این روش زمانی مؤثر است که گیاه نتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک جذب نماید و یا امکان مصرف خاک وجود نداشته باشد. این روش فقط بخشی از نیاز غذایی گیاه را تأمین می‌کند و نمی‌تواند جایگزین مصرف خاکی (پایه) کودها قرار گیرد (پیرمرادیان، 1376). برای درختان میوه و غلات نیز در هنگام رشد و نمو میوه ها و دانه ها، محلول پاشی عناصر غذایی نتیجه‌ی مثبتی خواهد داشت (مرسچنر22، 1995) .
2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان
روش تزریق عناصر غذایی به تنه‌ی درختان در قدیم مرسوم بوده، بدین صورت که سوراخی در داخل تنه‌ی درخت ایجاد و با قرار دادن لوله ای در داخل سوراخ عناصر غذایی داخل لوله به تدریج توسط گیاه جذب می‌شد. بعضی اوقات به جای محلول غذایی کپسول‌هایی که حاوی عناصر غذایی و یا سموم و غیره بودند در همین سوراخ های تنه‌ی درخت جایگذاری و حتی میخ هایی که با سطح روی (zn) پوشش داده شده، به تنه‌ی درخت کوبیده می‌شود. تزریق با فشار بالا به تنه‌ی درخت اخیرا ً در دنیا مطرح و در ایران نیز برای اولین بار توسط رئیسی در اصفهان (ملکوتی و طباطبایی ،1380) ودردماوند و کافی(1384) در فضای سبز شهر تهران و کرج اجرا گردیده است.
2-9-4- روش چالکود
چالکود یا جایگذاری موضعی یکی دیگر از روش‌های کود‌دهی در درختان میوه است که اخیرا ً طی تحقیقاتی اثرات مفید آن در اصلاح اختلالات تغذیه‌ای درختان‌سبب تأیید شده‌است (سمر، 1377و رسولی، 1378). چالکود بهترین روش برای مصرف بهینه‌ی کود می‌باشد. با اعمال این روش مشکل تغذیه‌ای باغ‌ها حل و کیفیت میوه ها نیز بهبود یافته است.
2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی
به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی‌مواد آلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، با عنایت به کمی‌تحرک اکثر کودهای مصرفی به خصوص کودهای فسفاته و ریز مغزیها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتا ً دچار انواع کمبود ها هستند. از این رو بیان روش صحیح کود‌ دهی در باغ‌های میوه اولویت خاصی یافته است و در رابطه با آن پژوهش های متعددی انجام پذیرفته است (ملکوتی و همکاران، 1377، سمر، 1377، وزیری و شریعتی، 1377؛ ملکوتی، 1375). محاسن استفاده از چالکود برای جایگزینی موضعی کودها را می‌توان چنین خلاصه نمود ( ملکوتی وسمر ،1378).
• گرایش درخت به ارسال و رشد ریشه ها برای رسیدن به محل چالکود و استفاده‌ی بهینه از عناصر غذایی .
• در روش چالکود، به دلیل تهویه‌ی مطلوب، ریشه ها از رشد بهتری برخوردار بوده و رنگ ریشه‌ها فعال، سفید و خوش رنگ و با تراکم فراوان خواهد بود.
• راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخشی سطحی کود است، چون ریش ها مستقیما ً غذای مطلوب خود را تأمین می‌کنند و غذایی سالم تا چندین سال زحمت در اختیار درخت خواهد بود.
• در روش چالکود، نیاز به پای بیل درختان میوه که علاوه بر صرف هزینه‌ی زیاد، به دلیل از بین بردن ریشه‌های فعال درخت، زیان‌هایی نیز به درخت وارد می‌کند را کاهش دهد.
از آنجایی که درخت میوه گیاهی است دائمی، هر سال تراکم ریشه در حوالی منطقه‌ی چالکود بیش از پیش افزایش یافته، تماس ریشه با این منطقه‌ی غنی از کود افزایش می‌یابد (ملکوتی و همایی، 1373). اگر مصرف کودهای شیمیایی همراه با گوگرد، مواد آلی و بیولوژیک به صورت صحیح جایگذاری گردد، دیگر شاهد عملکرد پایین در باغ‌های میوه نخواهیم بود (سمر،1377، صفاری،1379). وضعیت نیتروژن بوته کیوی روی میزان صدمه وارده در اثر کمبود اکسیژن در ناحیه‌ی ریشه و سرعت بهبود آن مؤثر می‌باشد و بوته‌هایی که با کمبود نیتروژن مواجه بودند، نسبت به کمبود اکسیژن در ناحیه‌ی ریشه حساس‌تر از بوته‌هایی بوده‌اند که به اندازه‌ی کافی به آنها کود نیتروژنه رسیده بود (اسمیت و میلر، 1991).
هنگامی‌که استثنائاً مقادیری زیاد از کود مخلوط (ده تن در هکتار مخلوط ازت، فسفر، پتاس،12-10-10 ) به کار برده شد تا سطوح نمک در ناحیه‌ی ریشه بالا برده شود (هدایت الکتریکی خاک بیش از دو دسی زیمنس در 25درجه‌ی سانتی گراد) تعداد جوانه‌هایی که در بهار توسعه‌یافته بودند، همین‌طور تعداد گل و رشد ریشه به طور چشمگیری افزایش یافت (اسمیت و میلر، 1991). غلظت نامناسب پتاسیم، میزان فعالیت های فیزیولوژی و فتوسنتز را در درختان میوه کاهش می‌دهد که به سهم خود غلظت مواد قندی را پایین می‌آورد (افخمی‌و ملکوتی، 1379).
یکی از علل اساسی پایین ‌بودن عملکرد هکتاری در باغ‌های میوه کشور با بافت سنگین در این است که متأسفانه کودها به صورت نامتعادل مصرف شده و جایگذاری آن ها با پابیل(سطحی ) انجام می‌گیرد. در حالی که اگر مصرف کودهای شیمیایی همراه با گوگرد، مواد آلی و بیولوژیک به صورت صحیح جایگذاری گردد، دیگر شاهد عملکرد پایین در باغ های میوه نخواهیم بود (سمر، 1377، صفاری، 1379).
در آزمایشهای مزرعه‌ای، بین فسفاتهای آمونیوم و اسید فسفریک از یک طرف و با سوپر فسفات ها از سوی دیگر، تفاوت عمده‌ای از نظر تأمین فسفر برای گیاه دیده نشده‌است (هاگین و توکر،1982).
2-10- کیفیت در زمان برداشت
امروزه كيفيت غذائي محصولات كشاورزي مورد توجه بسياري از محافل تحقيقاتي جهان است، به خصوص از آن جهت كه استفاده بيرويه از كودهاي شيميايي، علف كشها،حشره كشها وغيره از كيفيت محصولات كشاورزي ميكاهند (اسامی‌و همکاران، 2003؛ برن و پرسکوت، 2002). هدف از این بررسی ارزیابی نیاز عناصر غذایی درخت کیوی و نحوه‌ی تغذیه مشخص گردد که چطور می‌توان نیازهای تغذیه‌ای را به منظور افزایش کمی‌و کیفی تحت تأثیر قرارداد و این اطلاعات برای رسیدن به‌یک برنامه‌ی کودی مناسب باید چگونه تفسیر گردند تا هرچه بیشتر یارویاور باغداران پرتلاش کشور باشیم. از آنجائیکه درخت میوه گیاهی است دائمی، هر سال تراکم ریشه در حوالی منطقه چالکود بیش از پیش افزایش یافته، تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می یابد (ملکوتی و همایی 1373).
اگر مصرف کودهای شیمیایی همراه با گوگرد ، مواد آلی و بیولوژیک به صورت صحیح جایگذاری گردد، دیگر شاهد عملکرد پایین در باغهای میوه نخواهیم بود(سمر1377.صفاری 1379). برای بزرگ شدن میوه وجود پتاسیم ضروری است (فیشر وهمکاران،1982). کمبود پتاسیم میتواند روند تعرق را در درخت سیب مانند سایر درختان کاهش دهد (چیلدرس وکوارا،1935). اگرمصرف ازت در طول فصل رشد خیلی دیر وبعد از توقف رشد انجام شود، در این صورت نیازهای ذخیره ای ازت در گیاه بدون اثرات نامطلوب مصرف دیر هنگام ازت تامین میشود (هینیک،1934).

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش
این تحقیق در یک باغ کیوی به مساحت نیم هکتار واقع در قریه پرکاپشت یاورزاده از توابع شهرستان آستانه اشرفیه بر روی درختان کیوی رقم هایوارد در سال زراعی 92-1391 انجام شد. سن درخت حدود 11 سال و درختان به صورت ردیفی و داربست از نوع تی بار (T) و به فواصل 5) 3 متر کاشته شده‌اند و نسبت درختان ماده به نر 8:1 بوده و درختان کیوی از نظر سن، شکل ظاهری، قطر و اندازه‌‌ی یکسان بودند انتخاب گردیدند تا تیمارهای تعریف شده بر روی آنها اعمال شود.
3-2- اعمال تیمارها
به منظور بررسی همزمان تعداد دفعات مطلوب کوددهی با تغییر مقادیر کود در هر مرحله تعیین نیاز غذایی کیوی به عناصر پرمصرف و با توجه به زمان مناسب کوددهی (اواسط فروردین، اواسط اردیبهشت، اواسط خرداد، اواسط تیر)، طرح مذکور با 10 تیمار کودی و در سه تکرار به‌صورت بلوک‌های تصادفی به مدت یکسال انجام گرفت. کودهای مورد استفاده به عمق 30 سانتی متری در فاصله یک و نیم متری تنه درخت به شرح جدول 3-1 استفاده شد.
جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت
تیمارهاسولفات پتاسيم (برحسب گرم)سوپر فسفات تريپل (برحسب گرم)اوره ( برحسب گرم)علائم اختصاریT1 (شاهد)500
-500
-350
3502N350, P500, K500T2500

-500

-240
240
2403N240, P500,
K 500T3250
250
250500

-240
240
2403N240, P500, 3K250T4135
135
135500

-240
240
2403N240, P500,3K135T5--240
240
2403N240 T6500
-500
-175
175 4N175, P500,K500-

-175
175T7250
250

-500


-175
175
175
175 4N175,P500,2K250T8125
125
125
-500


-175
175
175
1754N175,P500,3K125T9-

-175
175
175
1754N175T10125
125
125250
250

-175
175
175
1754N175,2P250,3K125
3-3-كنترل و مبارزه با علفهاي هرز
علفهاي هرز غالب در قطعه زمین مورد آزمايش شامل سوروف سلمه تره، پيچك، مَرغ، تاج خروس، ترش واش و غيره… مي باشد. براي كنترل و مبارزه با علفهاي هرز از روش وجين دستي و با استفاده از علف‌زن موتوري درسه نوبت درطول فصل رشد استفاده گرديده است.

3-4- روش آبياري
آبياري با استفاده از روش تحت فشار (ميكروجت) از اواسط خرداد ماه تا اواسط شهريور ماه براساس نياز درختان به طور منظم صورت گرفت.
3-5- خصوصيات خاك
براي بررسي و اندازه گيري خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك از عمق 30-0 سانتي متر یك نمونه تهيه شد. اين نمونه ها ازسايه انداز درختان و درست قبل از اجراي تحقيق تهيه و براي اندازه گيري و بررسي به آزمايشگاه خاك شناسي فرستاده شد كه پس از بررسي نتايج آزمون خاك باغ كيوي به شرح جدول 3-2 خلاصه گرديد.
جدول 3-2- فاكتورهاي مربوط به تجزيه خاك قبل از اجراي آزمايش(عمق 30-0 سانتی متر)
خصوصیتعمق خاك هدايت بار الكتريكي (dS/m-1)206/0pH77/7درصد مواد خنثي شونده5/7درصد مواد آلي5/7درصد نيتروژن14/0فسفر(ميلي گرم در كيلوگرم)96/52پتاسیم(ميلي گرم در كيلوگرم)13/704بافتلوم3-6- برداشت میوه کیوی
برداشت ميوه زماني انجام شد كه ميزان قند ميوه ها تقريبا بين 8-7 (درجه بريكس) بودند كه اين زمان مصادف با اواخر آبان ماه بود. براي اين كار ابتدا تمام ميوه ها را از هر درخت به طور جداگانه چيده و در سبدهاي جداگانه گذاشته و ميوه‌هاي هر درخت را به طور جداگانه وزن نموده و پس از آن به انبار نگهداري ميوه ها انتقال داده‌شد. براي ارزيابي صفاتي چون سفتي بافت ميوه، ميزان قند و pH تعدادي ميوه‌هاي هر تيمار سريعاً به آزمايشگاه منتقل تا آزمايشات بر روي ميوه ها انجام گيرد.
3-7- ارزيابي صفتها
جهت بررسي صفات ميوه از هرتيمار تعدادي ميوه به صورت تصادفي انتخاب شدند. اين صفات شامل عملكرد ميوه، وزن تر و خشك ميوه هر درخت، pH ميوه، سفتي ميوه، قند ميوه، ازت، فسفر و پتاسيم ميوه كه اندازهگيري شدند.
3-7-1- اندازهگيري وزن تر ميوه
پس از برداشت ميوهها، وزن ميوه هر درخت در همان محل برداشت با استفاده از ترازوي ديجيتالي اندازهگيري و يادداشت برداري شد.
3-7-2- اندازهگيري اسیدیته(pH) میوه
براي اندازهگيري pH، از روش وردانك (1993) استفاده گرديد. پس از برداشت ميوهها و وزنكشي تعداد ميوه از هر تيمار بلافاصله به آزمايشگاه جهت اندازهگيري pHانتقال داده شد. بعد از تهيه و آماده سازي عصاره ميوه از هر تيمار، ابتدا دستگاه پي اچ متر توسط بافر چهار و هفت تنظيم گرديد. سپس مقداري از عصاره صاف شده در يك بشر كوچك ريخته شده و آنگاه الكترود حساس دستگاه پي اچ متر درون بشر قرار داده شد و pH عصاره توسط صفحه دستگاه پي اچ متر قرائت و يادداشت برداري شد.
3-7-3-اندازهگيري سفتي ميوه
براي انجام اين كار از هر تيمار يك ميوه به طور تصادفي انتخاب شد. سپس با استفاده از دستگاه پنترومتر (نفوذسنج) ميزان سفتي بافت ميوه سنجيده شد. به اين صورت كه پروب دستگاه را روي ميوه‌ها قرار داده و پس از وارد كردن فشار يكنواخت عدد آن قرائت و ثبت شد. واحد فشار وارده جهت سوراخ كردن بافت، كيلوگرم بر متر مربع مي‌باشد.
3-7-4-اندازهگيري قند ميوه
براي اندازه گيري قند ميوه از دستگاه رفركتومتر چشمي مدل RHB0-80 ساخت كشور چين با دامنه 80-0 درصد استفاده گرديد. ميوه از بخش استوايي برشي عرضي زده شد و پس از آن يك يا دو قطره از عصاره روي دستگاه قرار داده شده و بعد از آن ميزان قند قرائت و ثبت شد.

3-7-5-عصارهگيري از ميوه
براي اين كار ميوه را پس از خرد كردن به مدت 48 ساعت در آون و در حرارت 75 درجه سانتيگراد قرار داده تا خشك شوند. پس از آن جهت استخراج عناصر غذايي، 3/0 گرم از نمونه خشك شده را به كمك قيف مخصوص توزين به بالن ژوژه 50 ميلي ليتري منتقل ميكنيم. سپس ميليليتر از مخلوط اسيدها (اسيد سولفوريك و اسيد ساليسيليك) را اضافه كرده و با دقت تكان داده تا تمامي مواد گياهي خيس گردد. مخلوط را يك شب بحال خود قرار ميدهيم و در روز بعد نمونه را به مدت يك ساعت تا حرارت 180 درجه سانتيگراد حرارت داده و بعد از خنك شدن 5 قطره آب اكسيژنه اضافه مينمايم. بعد بالن را روي اجاق الكتريكي در حرارت 280 درجه سانتيگراد تا شفاف شدن نمونه ها حرارت ميدهيم. بعد از خنك شدن نمونهها را به حجم رسانده و بعد از بهم زدن صاف ميگردد (امامي، 1375).
3-7-6- اندازهگیری وزن خشك ميوه
براي اندازه‌گيري وزن خشك ميوهها از هر تيمار ميوه به طور تصادفي انتخاب گرديد. براي اين كار ميوه را پس از خردكردن به مدت 48 ساعت و در حرارت 75 درجه سانتي گراد قرار داده تا خشك شوند. سپس براي بدست آوردن وزن خشك ميوه، عصاره به دست آمده با ترازوي ديجيتالي اندازه گيري و يادداشت برداري شد.
3-7-7- اندازهگيري ازت میوه
براي اندازهگيري ازت از روش كجلدال و با دستگاه كجل استفاده شد (گوس، 1995). ميزان 5 ميليليتر از عصاره ( كه حداكثر 1/0 مول آمونياك داشته باشد) را پيپت كرده و به داخل بالن تقطير اضافه مينماييم. ميزان دو ميلي ليتر از محلول هيدروكسيد سديم (محلول 1) اضافه كرده و دهانه قيف بالن تقطير را با آب شسته تا حجم محلول تقطير حدود 20 ميلي ليتر گردد. بالن را به كمك بخار آب حرارت داده، بعد از ظهور اولين قطره تقطير عمل را بمدت سه تا شش دقيقه ادامه مي دهيم تا محلول حاصل از تقطير در 10 ميلي ليتر اسيد بوريك حاوي 10 قطره انديكاتور جذب شود. بايد دقت كرد تا ته لوله تقطير داخل محلول قرار گرفته تا از دست رفتن آمونياك جلوگيري شود. 30 ثانيه قبل از پايان عمل تقطير ارلن محتوي اسيد بوريك را اندكي پايين آورده تا انتهاي مبرد با بخار آب شسته شود. اسيد بوريك حاوي آمونياك را با اسيد سولفوريك 005/0 مول تا تغيير رنگ محلول از سبز به صورتي تيتر مينماييم. اين عمل در زمان‌هاي مختلف گفته شده، تكرار مي‌شود تا بهترين زمان از جهت تقطير تعيين گردد. ميزان درصد ازت در نمونه خشك گياه از فرمول زير محاسبه مي‌شود.

3-7-8- اندازهگيري پتاسیم میوه
اندازه گيري پتاسيم به كمك دستگاه فلايم فتومتر23يا نشر شعلهاي انجام پذير است (امامي، 1375). سري محلول‌هاي استانداردقیمت: تومان


پاسخی بگذارید