دانلود پایان نامه

کانون وکلای دادگستری مرکز

 

کار تحقیقی

 

عنوان: توقیف اموال

 
وکیل سرپرست:

جناب آقای اکبر سردارزاده

 
نگارش:

فیروزه لشکریفهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
 
مقدمه……………………………………………………………………………………………………..
تعریف……………………………………………………………………………………………………
کلیات……………………………………………………………………………………………………..
مفهوم اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………….
شرایط اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………
اهمیت اجرای احکام…………………………………………………………………………………
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری……………………………………………………………
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت………………………
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء…………………………………………………………………….
2-1- ترتیب اجراء……………………………………………………………………………………
3-1- مامورین اجراء…………………………………………………………………………………
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)………………
5-1- مرور زمان………………………………………………………………………………………
6-1- اقسام اجراء…………………………………………………………………………………….
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)……………………
2-2- موارد رفع توقیف…………………………………………………………………………….
3-2- در توقیف اموال منقول……………………………………………………………………..
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول…………………………………………………………………
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین…………………………………………………………….
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام…………………………………………………….
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام…………………………………………………….
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام…………………………………………………….
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام……………………………………………………
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام……………………………………………………
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام……………………………………………………
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام……………………………………………………
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام……………………………………………………
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام……………………………………………………
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال………………………………………………………………………….
2-4- نحوه توقیف اموال……………………………………………………………………………
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث……………………………………………………………
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی………………………………………………………
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه……………………………………………………….
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها…………………………..
7-4- فروش اموال توقیف شده………………………………………………………………….
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال…………………………………………………………….
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب………………………………………………………………
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………..
 

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد
 
 
 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این کار تحقیقی در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل کار تحقیقی

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 

دانلود متن کامل به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : کار تحقیقی : توقیف اموال

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.