دانلود پایان نامه

عنوان                                                 صفحه
مقدمه……………………………………………………1
فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP………..2
1-1- انتخاب Layout …………………………………………2
1-1-1- Grid Layout………………………………… ……….2
1-1-2- Flow Layout ………………………………………….2
1-2- انتخاب کنترل صحیح……………………………………..3
1-3- کار با متن……………………………………………6
1-4- کار با جداول و لیست ها………………………………..7
1-5- اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی………8
1-6- اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه…10
1-7- دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست……………………..12
1-8- نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها ……………………….12
1-9- اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control………….15
1-10- انجام دستوات………………………………………..22
1-11- دریافت مقادیر از کاربر………………………………24
1-12- نمایش گرافیک و تبلیغات……………………………….27
1-13- کنترل های گروهی …………………………………….31
1-14- کار با تاریخ……………………………………….32
فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر…..33
2-1- ارزیابی داده های ورودی کاربر………………………….33
2-2- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار…………………………..36
2-3- Cansel کردن تعیین اعتبار داده…………………………………….41
2-4- تعیین اعتبار سفارشی………………………………….44
2-5- موارد تکمیلی کنترل های وب …………………………….46
2-5-1- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP.NET…………………46
2-5-2- استفاده از HyperLink   و Redirection………………………..47.
2-5-3- استفاده از متد Transfer………………………………..47
2-5-4- استفاده از متد Execute ……………………………….49
2-6- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید…………………………..49
فصل سوم – توضیحات پروژه…………………………………..51
3-1- معرفی معماری سه لایه………………………………….51
3-2- ایجاد متدهای insert, update, delete به صورت سفارشی…………………55
3-2-1- افزودن پروسیژر به DataSet و ایجاد TableAdapter………………..60
3-2-2- استفاده از TeacherCourseTableAdapter ………………………62
3-3- طراحی لایه ی ارائه……………………………………64
3-3-1- صفحه اصلی ………………………………………..64
3-3-2- صفحه ثبت استاد جدید ……………………………….66
3-3-3- صفحه نمایش لیست اساتید ……………………………..68
3-3-4- صفحه ثبت درس جدید………………………………….69
3-3-5- صفحه ثبت دانشجو در کلاس……………………………..71
3-3-6- صفحه لیست انشجویان هر کلاس…………………………..74
3-3-7- صفحه ثبت آزمون جدید………………………………..76
3-3-8- صفحه آرشیو سوالات…………………………………..78
3-3-9- صفحه تنظیم سولات آزمون………………………………79
3-3-10- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو………………………….80
3-3-11- صفحه کارنامه دانشجو ………………………………81
3-3-12- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو…………………………85
3-3-13- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان………………………..87
3-3-14- صفحه لیست اعتراضات…………………………………88
3-3-15- صفحه ارزیابی ملکرد استاد…………………………..89
3-3-16- صفحه نتایج نظرسنجی………………………………..91
3-3-17- صفحه آپلود مقالات………………………………….92
3-3-18- صفحه ورود مسئول آموزش……………………………..96
3-3-19- تغییر رمز عبور Admin……………………………….97
3-4- DATA BASE……………………………………………98
4-1- فصل چهارم-نتیجه گیری………………………………..102
منابع………………………………………………….103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  فهرست شکل ها
 
 

عنوان                                                      صفحه
شکل 1-1- انتخابLayOut نهایی فرم وب ………………………………3
شکل 1- 2- استفاده از گزینه Items و سپس Collection Editor برای اضافه کردن آیتم ها در زمان اجرا……………………………………..9
شکل 1- 3- نمایی از Collection Editor یک ListBox …………………..10
شکل 1-4- تصویر مربوط به مثال اول …………………………11
شکل 1-5- انتخاب گزینه DataBinding کنترل DropDownList………………13
شکل 1-6- نحوه تعریف آرایه arrData به صورت منبع داده ای………………….14
شکل 1-7- انتخاب Proper Builder مربوط به Data Grid……………………..17
شکل 1-8- اضافه کردن دو ستون Template به دیتا گرید…………………..17
شکل 1-9- انتخاب منبع داده برای دیتا گرید …………………..18
شکل 1-10- انتخاب Cloumns[0] دیتا گرید برای ویرایش در سمت جپ………………..18
شکل 1-11- قرار دادن یک Text Box ب روی Columns[0] در دیتا گرید……………19
شکل 1-12- انتخاب نوع Binding برای کنترل دیتا گرید ……………………..20
شکل 1-13- قرار دادن یک دکمه در Columns[1] دیتا گرید…………………21
شکل 1-14- شکا نهایی گرید پس از اتمام کار ویرایش……………….21
شکل 1-15- نمونهای از اجرای برنامه 4………………………….24
شکل 1-16- اضافه کردن سه آیتم دلخواه به کنترل Radio Button List………26
شکل 1-17- تصویر نهایی فرم مثال 5……………………………26
شکل 2-1- صفحه ادیتور مربوط به کنترل Regular Experssion Validator…………………..36
شکل 2-2- نمای ابتدایی مثال اول……………………………..37
شکل 2-3- قراردادن نترل های تعیین اعتبار روی فرم وب……………38
شکل 2-4- تنظیم کردن خاصیت Control To Validate کنترل Required Fieid Validator ………39
شکل 2-5- تنظیم خواص کنترل Range Validator………………………..40
شکل 2-6- نمای فرم پس از تنظیم خاصیت Error Massage کنترل های تعیین اعتبار داده ها…..40
شکل 2-7- تعیین نوع داده ی ورودی کنترل Validator Range……………..41
شکل 2-8- تصویری از مثال دوم در حالت طراحی…………………..42
شکل 2-9- فرم وب مثال سوم در حالت طراحی……………………..44
شکل 2-10- نحوه اضافه کردن یک رخداد به کنترل Custom Validator………..45
شکل 3-1- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده ….51
شکل 3-2- انتخاب پایگاه داده مورد نظر ………………………53
شکل 3-3- پیکر بندی TableAdapter……………………………….54
شکل 3-4- ویزاردمربوط به Table adapter…………………………..55
شکل 3-5- تنظیم متد Update ……………………………………56
شکل 3-6- انتخاب نام برای متد………………………………57
شکل 3-7- تایید صحت عملیات پیکر بندی Table Adapter………………..58
شکل3-8- شمایی از معماری سه لایه……………………………..59
شکل 3-9- انتخاب پروسیژر ………………………………….60
شکل 3-10- انتخاب پروسیژر TeacherCourse…………………………61
شکل 3-11- TableAdapter با نام TeacherCourse ………………………….62
شکل 3-12- صفحه اصلی ……………………………………..64
شکل 3-13- ثبت استاد جدید …………………………………66
شکل 3-14- انتخاب ObjectDataSourse بعنوان رابط دیتا بیس ………………….67
شکل 3-15- نمایش لیست اساتید………………………………..68
شکل 3-16- صفحه ثبت درس جدید……………………………….69
شکل 3-17- بایند کردن GridView به ObjectDataSourse …………………..70
شکل 3-18- بایند کردن Formview به ObjectDataSource1………………..71
شکل 3-19- ثبت دانشجو در کلاس……………………………….72
شکل 3-20- نمایش لیست دانشجویان کلاس………………………….74
شکل 3-21- ثبت آزمون جدید………………………………….76
شکل 3-22- نمایش آرشیو سوالات………………………………..78
شکل 3-23- تنظیم سولات آزمون………………………………..79
شکل 3-24- مشاهده و ویرایش نمرات نهایی………………………..80
شکل 3-25- بایند کردن GridView  به ObjectDataSource_FinalResult…………..82
شکل 3-26- انتخاب متدSelect ………………………………….83
شکل 3-27- نمایش کارنامه……………………………………84
شکل 3-28- صفحه ثبت اعتراض………………………………….85
شکل 3-29- انتخاب متد Selecte Protestlist …………………………..87
شکل 3-30- مشاهده لیست اعتراضات……………………………..88
شکل 3-31- نمایش ارزیابی استاد………………………………89
شکل 3-32- مشاهده نتایج نظر سنجی……………………………91
شکل 3-33- نمایش آپ لود مقالات ………………………………93
شکل 3-34- نمایش لسیت مقالات…………………………………95
شکل 3-35- صفحه ورود مسئول آموزش …………………………..96
شکل 3-36- تغییر رمز عبور Admin………………………………97

 
 
                 فهرست جداول
 
 
 

عنوان                                                      صفحه
جدول 1-1- مقایسه کنترل های سرور وب و کنترل های HTML…………….4
جدول 1-2- مقایسه عملکرد کنترل های وب و کنترل های HTML…………..5
جدول 1-3- خواص مهم کنترل TextBox……………………………..7
جدول 1-4- کنترل های لیست و جدول ASP.NET………………………8
جدول 1-5- تگ های تعریف شده برای AdRotato……………………..30
جدول 2-1- کنترل های تعیین اعتبار درASP.NET …………………..34
جدول 2-2- حرکت بین صفحات در ASP.NET………………………..46
جدول 3-4-1- جدول استاد……………………………………98
جدول 3-4-2- جدول دانشجو ………………………………….98
جدول 3-4-3- جدول دروس ……………………………………99
جدول 3-4-4- جدول آزمون……………………………………99
جدول 3-4-5- جدول سوالات……………………………………99
جدول 3-4-6- جدول مقالات…………………………………..100
جدول 3-4-7- جدول دروس ارایه شده استاد……………………..100
جدول 3-4-8- جدول دروس اخذ شده دانشجو………………………100
جدول 3-4-9- جدول پیشنهادات……………………………….101
جدول 3-4-10- جدول Admin…………………………………..101

 
 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد


 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه کامپیوتر نرم افزار – پیاده سازی وب سایت آزمون آن لاین 120 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


پاسخی بگذارید