دانلود پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4
بیان مساله………………………………………………………………………………………………… 4
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6
روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………. 6
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 7
واژه ها و اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………………. 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول
تشکلهای صنفی……………………………………………………………………………………….. 10
 
عنوان                                                                                              صفحه
تاریخچه سندیکاهای صنفی……………………………………………………………………….. 11
اهمیت واحدهای صنفی در کشور……………………………………………………………….. 11
نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه…………………………………….. 12
تعاریف…………………………………………………………………………………………………… 13
نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه………………………………………………….. 16
تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی……………………………………………………. 18
تعاون………………………………………………………………………………………………………. 25
تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی………………………………………………………. 28
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 35
الگویابی…………………………………………………………………………………………………… 36
بخش دوم
اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………………………………………………. 43
اتاق بازرگانی و صنایع کره…………………………………………………………………………. 47
اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی……………………………………………………………….. 60
اتاق بازرگانی لندن……………………………………………………………………………………. 67
جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورهاا…………………………………………….. 75
ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل…………………………………………………… 86
 
عنوان                                                                                              صفحه
پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی…………………………………………….. 88
جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا……….. 89
ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی………….. 90
بودجه اتاق بازرگانی………………………………………………………………………………….. 91
کارکنان اتاق بازرگانی………………………………………………………………………………… 92
فصل سوم: جامعه آماری
تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………………. 94
سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………… 105
قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(1348)……………………………. 108
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(1373)……………… 115
کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………………. 120
آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران…………………. 121
نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………….. 124
فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………. 125
فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان…………………… 126
فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران
همکاری دارند………………………………………………………………………………………….. 127
 
عنوان                                                                                              صفحه
بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران…..
…………………………………. 128

فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند………. 129
شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی…………………………………………… 131
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی………………………………………………………….. 132
فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………. 134
مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 137
فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 138
روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 138
معیارهای مقبولیت تحقیق………………………………………………………………………….. 140
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………….. 143
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)…………………………………………………….. 145
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)…………………………………………………….. 146
نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی……………………………………………… 149
فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 150
فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………. 153
فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………… 154
 
عنوان                                                                                              صفحه
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)…………………………………….. 155
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)…………………………………….. 156
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)……………….. 157
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)……………….. 158
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 159
معایب و نواقص اتاق بازرگانی……………………………………………………………………. 160
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 179
بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها……………………………………………………… 181
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. 182
ضمائم و پیوستها……………………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه با فرمت ورد مربوط به رشته اقتصاد


 پایان نامه های مدیریت
 
دانلود پایان نامه بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی به همراه تمام ضمائم نظیر پرسشنامه و…
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل ها اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید