دانلود پایان نامه

 پایان نامه مقطع کارشناسی رشته روانشناسی با موضوع :

شن بازی درمانی و درمان کودکان بیش فعال


دانشگاه پیام نور

مرکز ورامین

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

رشته روانشناسی

 
عنوان پژوهش :
بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال 7-5 سال استان تهران
 
استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل شعبانپور

 
پژوهشگر :
مریم عسگری علیزاده

پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال 7-5 سال استان تهران می پردازد که توسط دانشجو مریم عسگری علیزاده به شماره دانشجویی 7962307005 درنیمسال اول 85-84 جهت اخذ کارشناسی رشته روانشناسی عمومی صورت گرفته است.

نامبرده موفق به اخذ نمره                   درسطح                     شده است.
 
استاد راهنما

دکتر ابوالفضل شعبانپور

 

به نام خدای یگانه

این پایان نامه راتقدیم میدارم به تمام فرهیختگان….
به تمامی کسانی که در راه اعتلای علم ودانش بشریت رنج می برند.
تقدیم به روح شریف انسان که بی رنج به گنج نمی رسند.
و باز به اسطوره های واقعی زندگی به پدر، مادر، برادر و همسری که مشوق این راه سختند. اگر مهربانی وعطوفت و یاری این یاوران نباشد مسلماً هیچ کلیدی برقفل مجهول جهل و نادانی فایق نخواهد گشت.
اینک دراین زمانه ی سر درگمی که بشریت بی محابا بسوی دانش و آگاهی گام برمی دارد من تمام دسترنجم را تقدیم می دارم به تمامی آن عزیزان و استادانی که دراه این موفقیت مهربانانه سوختند و رنج بردند.
قسم به خون قلم تمامی دانشمندان و سوی چشم تمامی علم اندوزان که آگاهی و دانش بدون این سوختنیها و رنجها هرگز نخواهد پائید…
 
چکیده
پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال 7-5 سال استان تهران پرداخته است.
برای تشخیص کودکان بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد.
ازآنجائیکه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه کنترل که از شیوه ی آموزش مهد کودک استفاده کرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم که در این پژوهش شیوه ی آموزشی مهد کودک ها مورد انتقاد قرار گرفت.
 
فهرست عناوین
فصل اول …………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 5
ضرورت و هدف پژوهش …………………………………………………………………….. 7
فرضیه ی پژوهش ……………………………………………………………………………….. 9
سوال پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………… 9
فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. 11
اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)……………………………………………… 12
نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان …………………………………….. 12
عوامل مؤثر در بروز بیماری ……………………………………………………………….. 21
شیوع …………………………………………………………………………………………………. 25
بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ………………………………………………………….. 26
سبب شناسی ………………………………………………………………………………………. 27
خصوصیات بالینی (ADHD)………………………………………………………………….. 28
درمان ……………………………………………………………………………………………….. 30
دارو درمانی ………………………………………………………………………………………. 31
رفتار درمانی ……………………………………………………………………………………… 34
روشهای عامل سنتی …………………………………………………………………………… 34
بازی چیست؟………………………………………………………………………………………. 36
عوامل مؤثر در بازی …………………………………………………………………………… 37
تأثیر جنس …………………………………………………………………………………………. 37
تأثیر هوش …………………………………………………………………………………………. 38
تأثیر سن ……………………………………………………………………………………………. 39
تأثیر محیط ………………………………………………………………………………………… 39
بازی واهمیت آن …………………………………………………………………………………. 40
ارزشهای بازی …………………………………………………………………………………… 41
انواع بازی از دیدگاه پیاژه ……………………………………………………………………. 43
بازی تمرینی ………………………………………………………………………………………. 43
انواع بازیهای تمرینی …………………………………………………………………………… 45
بازی نمادین ……………………………………………………………………………………….. 46
مراحل بازیهای نمادین ………………………………………………………………………… 47
انواع بازیهای نمادین …………………………………………………………………………… 48
نظریه های مربوط به بازی ………………………………………………………………….. 52
نظریه ی انرژی اضافی یا مازاد……………………………………………………………… 52
نظریه ی پیش تمرین …………………………………………………………………………….. 53
نظریه ی استراحت و رفع خستگی ………………………………………………………….. 53
نظریه ی تکرار فعالیتهای اجدادی …………………………………………………………… 54
نظریه ی تکرار فعالیتهای غریزی …………………………………………………………… 55
نظریه ی جبران ……………………………………………………………………………………. 55
نظریه ی اصل لذت ………………………………………………………………………………. 56
کاتارسیس …………………………………………………………………………………………. 56
دیدگاه دکرولی درمورد بازی ………………………………………………………………. 57
دیدگاه فروبل ……………………………………………………………………………………… 58
دیدگاه ژان شاتو …………………………………………………………………………………. 58
دیدگاه پرز …………………………………………………………………………………………. 59
دیدگاه اشترن …………………………………………………………………………………….. 60
دیدگاه شارلوت بوهلر …………………………………………………………………………. 60
دیدگاه هارلوک …………………………………………………………………………………… 61
دیدگاه اسپادگ ……………………………………………………………………………………. 62
طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی …………………………………. 64
طبقه بندی لوون فلد …………………………………………………………………………….. 66
بازیها از نظر اجرا ………………………………………………………………………………. 66
اسباب بازی ……………………………………………………………………………………….. 68
ویژگی های اسباب بازی ……………………………………………………………………… 69
انواع اسباب بازی ……………………………………………………………………………….. 70
ارزش درمانی بازی ……………………………………………………………………………. 76
بازی درمانی چیست؟…………………………………………………………………………… 77
بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع ………………………………………….. 78
انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی …………………………………….. 79
بازی درمانی فعال ………………………………………………………………………………. 79
بازی درمانی غیرفعال …………………………………………………………………………. 80
بازی درمانی گروهی …………………………………………………………………………… 81
مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ………………………………………………. 82
اتاق بازی درمانی ……………………………………………………………………………….. 90
شن بازی درمانی و تاریخچه آن …………………………………………………………… 91
اهمیت شن در تکنیک دنیا …………………………………………………………………….. 99
گستره ی نظریه کاف درشن بازی …………………………………………………………. 104
فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ………………………………………………….. 106
قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ………………………………………………… 108
تعبیر وتفسیر با تأخیر …………………………………………………………………………. 110
از رمز درآوردن سینی های شن ………………………………………………………….. 113
کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟…………………………………….. 115
مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان …………………………………………….. 119
مروری بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………… 125
فصل سوم …………………………………………………………………………………………. 136
مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 137
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… 137
نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………. 137
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………..
………….. 138

مقیاس درجه بندی معلم کانرز ……………………………………………………………… 139
روش آماری ………………………………………………………………………………………. 140
روش اجرا………………………………………………………………………………………….. 140
مشاهدات بالینی ………………………………………………………………………………….. 141
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. 143
فرضیه ی پژوهش ………………………………………………………………………………. 144
جداول ……………………………………………………………………………………………….. 144
نمودار ……………………………………………………………………………………………….. 147
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………. 148
بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 149
لزوم آموزش والدین و آموزگاران ……………………………………………………….. 151
درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری …….. 152
انتقادات ……………………………………………………………………………………………… 161
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 162
پیوست……………………………………………………………………………………………….. 164
منابع …………………………………………………………………………………………………. 167
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند
 
فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی روانشناسی – شن بازی درمانی و درمان کودکان بیش فعال


دیدگاهتان را بنویسید