دانلود پایان نامه

مقدمه
محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده ای را بر زندگی انسان تحمیل می کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه حلهای مناسب برای سازگاری است.
از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می دهد. (السون[1] و هرگنهان[2]،1997)
حجم اطلاعات از هر نوع که باشد،چنان رو به افزایش است که هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیله ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعه ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی آید. و حتی دانش آموزان ودانشجویان ما نیز که مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی کنند. روش مطالعه فعال را نمی دانند، کند می خوانند، به اندازه کافی مطالب را درک نمی کنند، به خوبی به یاد نمی آورند. نمی دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی دانند که بد می خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.

 

بیان مسئله

وقتی دانش آموزان تحت آموزش رسمی قرار می گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محرکهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می دهند. برای درک تفاوتهای دانش آموزان در آموزش یکسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیکی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واکنش آنها بر محرکها تأثیر دارد وشیوه های یادگیری[3] از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است که در دهه های اخیر به خصوص توسط نظریه پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.
امروزه نظریه های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درک مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینکه چگونه یادگیری اتفاق می افتد؟ چگونه می توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می شوند پاسخ گویند.
یکی از دیدگاههایی که زیر بنای نظریات شناختی است رویکرد پردازش اطلاعات است. در این رویکرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می شود. بدین ترتیب که ابتدا محرکهای محیطی (دروندادها) برارگانیزم (گیرنده های حسی) اثر می گذارند. سپس برای مدتی بسیار کوتاه (یک ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می شود. بخشی که مورد توجه قرار می گیرند وارد حافظه کوتاه مدت می شوند و بقیه از بین می روند. اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت با بهره گرفتن از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی[4]، بسط دهی[5]، وسازماندهی[6] برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، کوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشکیل می دهند. که فطری بوده و در همه افراد یکسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط دهی معادل نرم افزار هستند که افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره گیری از آنها اکتسابی می باشد. (اتکینسون[7] و شفرین[8]،1968)
همانطور که گفته شد برای ثبت اطلاعات در حافظه بلندمدت از راهبردهای متنوعی استفاده می شود. این راهبردها بر دونوعند: الف- راهبردهای آموزشی ب- راهبردهای یادگیری (شکل 1-1)

  • راهبردهای آموزشی: راهبردهایی که معلم برای ارائه یک مطلب در زمان خاص از آموزش بهره می گیرد.
  • راهبردهای یادگیری: راهبردهایی که دانش آموز به طور فعال هنگام یادگیری به کار می بندد مانند مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دهی، پیش بینی موارد ارائه شده نظارت فعال بر یادگیری خود

درحالیکه در آموزش معلم محور، یادگیری بر مربی و روشهای آموزشی اومتمرکز است با تبیین موجود در رویکرد شناختی مبتنی بر پردازش اطلاعات، تمرکز اصلی بر فراگیر و نحوه یادگیری اوست. واو را یک پردازشگر فعال می بیند ونه یک ثبت کننده منفعل اطلاعات. و این جاست که روش مطالعه،توانایی بهره گیری از مطالب، علاقمندی، هوش وحافظه یادگیرنده درگیر می شود.

  • دانش معلم
  • عملکرد معلم در خلال آموزش و چگونگی ارائه اطلاعات
  • دانش فعلی یادگیرنده
  • رفتارهای یادگیری و شناختی
  • فرایندهای شناختی درونی در خلال یادگیری
  • اکتساب دانش در خلال راهبردهای یادگیری و آموزشی
  • رفتار ونتایج اندوزش و پردازش اطلاعات

 
 
شکل(1-1) چهارچوب فرایند آموزش یادگیری به نقل از وین اشتاین و سایر (1986)
تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر بیانگر اهمیت راهبردهای یادگیری در تسهیل فرایند یادگیری، یادسپاری و یادآوری است. و نقش تحول شناختی در استفاده از راهبردهای یادگیری مرورذهنی، بسط دهی، سازماندهی و نظارت بر درک مطلب را نشان می دهد. مثلاً می کن،[9] بلومن فلد[10] و هوی لی[11] (1988) نشان دادند رابطه مثبت و معناداری بین راهبردهای یادگیری و معدل نمرات در دانشگاه است. در پژوهشی دیگر رود ولیکو[12] (2002) متوجه شدند که آموزش راهبردهای یادگیری می تواند بر پیشرفت تحصیلی حتی بر یادگیرندگان خوب، تأثیر مثبت داشته باشد. وفلاول[13] (1985) پیشنهاد می کند که با یاددادن به دانش آموزان که چگونه یاد بگیرند از طریق تدریس مهارتهای شناختی مانند چگونگی سازماندهی اطلاعات واصطلاح اشتباهات می توان سطح یادگیری دانش آموزان را بالا برد.
علی رغم آنچه گذشت ما به طور معمول از فراگیرانمان انتظار داریم خوب درس بخوانند، مساله حل کنند و اطلاعات زیادی رابه خاطر بسپارند اما هیچگاه روشهای صحیح مطالعه حل مسأله و به خاطرسپاری اطلاعات را به آنها آموزش نداده ایم. دانش آموزان توانایی درک مفاهیم و کتابها را ندارند و پیشرفتشان اندک است. توانایی استنباط معنی از متن خواندنی را ندارند ودر استفاده از راهبردهای یادگیری ضعیف اند.
لذا محقق درصدد است با انجام این پژوهش راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق را بررسی کرده و با مقایسه راهبردهای آنان با دانش آموزان ناموفق، راهبردهای برتر را شناسایی کند و با پیشنهاد آن به مسوولین تعلیم وتربیت وبرنامه ریزان آموزشی گامی مؤثر در جهت غنی سازی آموزش و پرورش و حل برخی مشکلات آموزشی بردارد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف اصلی آموزش آسان کردن یادگیری است. و یادگیری تغییر شناختی است که در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد وفعالیت هدفمند او موجب آن می گردد. بنابراین لازم است فرد یادگیرنده بعنوان عنصر اصلی این فرایند مورد مطالعه قرار بگیرد.
هوش، شخصیت، آموخته های قبلی، انگیزش و روش یادگیری وبسیاری دیگر از عوامل موجود در یادگیرنده در یادگیری اومؤثرند و شناخت هر کدام به تنهایی و در ارتباط با یکدیگر دانش ما را از یادگیری و گسترش می دهد. از جمله این عوامل راهبرد یادگیری فرد است یعنی روشها وفنون خاصی که او برای حل مسأله و پرورش اطلاعات به طور عمدی به کار می گیرد هر چند پژوهشهای متعدد قابل آموزش بدون این روشها را نشان داده اند. (فلاول، 1988) اما اغلب معلمان و والدین تصور می کنند که دانش آموزان ودانشجویان به خودی خود روشهای صحیح مطالعه و به خاطرسپاری اطلاعات را کشف می کنند. بنابراین با وجود انتظار از دانش آموزان برای به خاطر بسیاری اطلاعات هیچ تلاشی برای آموزش و بهبود روشهای مطالعه ویادگیری برای آنها صورت نمی گیرد. به من دلیل پیوسته شاهد دانش آموزانی هستیم که برای یادگیری تلاش می کنند و ازشرایط آموزشی مشابه با دیگران سود می برند، اما بهره کافی بدست نمی آورند. یعنی علی رغم تلاش موفق نمی شوند و پیوسته شکست را تجربه می کنند. این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه گزاف و بی فایده ناشی از افت تحصیل وتکرارپایه، به آموزش و پرورش وخانواده منجر به خودپنداره منفی، عزت نفس پائین واحساس ناکارآمدی در دانش آموز می شود ودور باطل نمی توانم ونمی خواهم را شکل می دهد وانگیزه او را برای یادگیری از بین می برد، مضاف بر همه، تعامل مؤلفه های عاطفی یاد شده با مؤلفه های شناختی ناشی از عدم موفقیت ناکارآمدی و عدم بهره مطلوب از آموزش را موجب می گردد. و این همه پژوهش در این زمینه را ضروری می نماید.
نکته دیگر که توجه به آن لازم به نظر می رسد اینکه، چگونگی پردازش اطلاعات در ذهن با موضوع یادگیری در تعامل است. و تحقیقات این ارتباط را نشان می دهند. بنابراین لازم است. راهبردهای یادگیری دانش آموزان در رشته های مختلف درسی شناخته شده وراهکارهای مناسب برای ایجاد انطباق بین راهبرد یادگیری و موضوع درسی برگزیده شود. بعلاوه برای دستیابی به موفقیت تحصیلی وشغلی در آینده لازم است. افراد فرایند یادگیری ومطالعه خود را به طور هدفمند تحت کنترل در آورند. و با ایجاد انطباق مناسب بین راهبر یادگیری خود، موضوع درسی و رشته تحصیلی موفقیت را تجربه کنند. وانگیزه بیشتری برای مطالعه و یادگیری بیابند بنابراین انجام پژوهش که رابطه استفاده از راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رشته تحصیلی را روشن سازد در جایگاه خود می تواند با ارزش باشد. تا راهکارهایی را در اختیار برنامه ریزان، مدیران والدین و دانش آموزان قرار دهد. و بهره وری بیشتر را موجب گردد.
4- اهداف پژوهش
هدف کلی:
هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری می باشد.
اهداف خاص:
1- بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری
2- بررسی رابطه بین نوع راهبرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی
          1-2- بررسی رابطه بین راهبرد تکرار با پیشرفت تحصیلی
          2-2- بررسی رابطه بین راهبرد سازماندهی با پیشرفت تحصیلی
          3-2- بررسی رابطه بین راهبرد بسط دهی با پیشرفت تحصیلی
          4-2- بررسی رابطه بین راهبرد نظارت با پیشرفت تحصیلی
 
5- گزاره های تحقیق (سوالها/فرضیه ها)
در این پژوهش به سؤالات ذیل پاسخ داده می شود:
1- آیا بین راهبرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین نوع راهبرد یادگیری و موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
1-2-آیا بین راهبرد تکرار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
2-2- آیا بین راهبرد بسط دهی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
3-2- آیا بین راهبرد بسط دهی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
4-2-آیا بین راهبرد نظارت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
 
6- معرفی نوع متغیرها وتعاریف عملیاتی:
6-1- متغیرها
          1- متغیر مستقل: راهبرد یادگیری شامل 4 نوع تکرار (مرور)، بسط و گسترش، سازماندهی ونظارت بر درک مطلب
          2- متغیر وابسته: موفقیت تحصیلی
          3- متغیر کنترل: پایه تحصیلی (سوم متوسطه نظام جدید)، جنسیت(دختر)
6-2- تعریف عملیاتی:
          1- دانش آموز موفق:           دانش آموزان موفق به کسانی اطلاق می شود که ن
مره آنها در دو درس اختصاصی مربوط به رشته تحصیلی شان 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین باشد.

          2- دانش آموزان ناموفق : دانش آموز ناموفق به کسی اطلاق می شود که نمره او در دو درس اختصاصی مربوط به رشته تحصیلی مساوی یا 1 انحراف معیار پایین تر از میانگین باشد.
          3- راهبردهای یادگیری: فعالیتهای بالقوه آگاهانه ای که فرد جهت تسهیل حافظه از آنها بهره می برد. راهبردهای یادگیری مرکب از طیف بزرگ و متنوعی از فعالیتهای بالقوه آگاهانه شخص است که ممکن است به طور ارادی به عنوان وسیله ای برای هدف به یاد سپردنهای مختلف به کار می رود (فلاول[14]، 1988، ترجمه ماهر1377)
          راهبردهای شناختی آن دسته از راهبردهایی هستند که فرد برای پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می دهد. شامل تکرار و مرورذهنی، بسط دهی، سازماندهی و نظارت بر درک مطلب است. (وین اشتاین[15] وسایر[16] 1986، به نقل ازآزاد 1382)
          3-1- راهبرد تکرار(مرورذهنی): مرحله رمز گردانی اطلاعات به شکل معنایی در حافظه کوتاه مدت وانتقال آن به حافظه بلندمدت در اثر تکرار مطالب مانند تکرار ساده اسامی،تکرار یک متن درسی، حفظ طوطی وار و تمرین پراکنده.
          در این پژوهش منظور از راهبرد تکرار نمره ای است که آزمودنی از سوالهای مربوطه کسب می کند و بالاترین نمره 20 می باشد.
          3-2- راهبرد بسط دهی: یادگیرنده به کمک راهبرد بسط وگسترش، بین آنچه از قبل می دانسته و آنچه قصد یادگیری آن را دارد پل ارتباطی ایجاد می کند. این کار از طریق افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثالها یا مواردی برای ایجاد تداعی، عبارت سازی، خلاصه کردن و … انجام می شود.
          دراین پژوهش منظور از راهبرد بسط دهی عبارت است ازنمره ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات مربوطه کسب می کند وبالاترین حد آن نمره 20 است.
          3-3- راهبرد سازمان دهی:یاد گیرنده به کمک راهبرد سازماندهی برای ایجاد بسط معنایی نوعی چارچوب سازمانی را به مطالب آموختنی تحمیل می کند.این راهبرد شامل گروهبندی و نظم دهی مطالب،ایجاد سلسله مراتب و طرح نقشه مفهومی است.
          در پژوهش حاضر منظور از راهبرد سازماندهی نمره ای است که آزمودنی از سؤالهای مربوطه کسب می کند وبیشترین نمره آن 20 می باشد.
          3-4- نظارت بر درک مطلب: این راهبرد شامل جلوگیری از عدم موفقیت در فهمیدن مطالب توسط یاد گیرنده است. بنابراین به منظور کنترل ونظارت بر پیشرفت خود پیوسته فرایند یادگیری خود را مورد ارزشیابی قرارمی دهد. از جمله موارد آن نظارت بر توجه هنگام خواندن، پرسیدن از خود به هنگام مطالعه و کنترل زمان است.
          دراین پژوهش منظور از راهبرد نظارت نمره ای است که آزمودنی در پاسخ به سؤالات مربوطه به دست می آورد و بالاترین حد آن نمره 20 است.
 
 
 
 
 
[1] – Olson, M.H
[2] – Hergenhan, B.R
[3] – Learning Strategies
[4] – Rehersal Strategy
[5] – Elaboration Strategy
[6] – Organizational Strategy
[7] – Atkinson, R.C.
[8] – Shiffrin, R.M.
[9] – Meece, J.L.
[10] – Bluman feld,P.C
[11] – Hoyle,R.H
[12] – Rodolico .J.
[13] – Flavel, J.H.
[14] – Flavel , J.H.
[15] – Weinstain,C,E.
[16] – Mayer, R.E.
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 

 دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی – مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

پایان نامه های مدیریت