دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد  تهران جنوب – دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی معدن ( اکتشاف – استخراج )

پروژه دوره کارشناسی

موضوع

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

استاد راهنما
جناب آقای دکترسیدحمیدحسینی
نگارش
محمد علی بهتویی

چکیده :
سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL  را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با بهره گرفتن از  Na2CO3  با  pH  متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    1.60= Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray  بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .
رفـتار مکانیکی – شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت – آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب  CaO  نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی – شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                              شماره صفحه
________________________________________
 فصل اول
    کلیات……………………………………………………………………………………….1
فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )
    2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………4
    2-2- قوانین و برنامه های دولتی ………………………………………………………8
    2-3- تولیدات …………………………………………………………………………….9
        2-3-1- بوکسیت ……………………………………………………………………..9
        2-3-2- آلومینا ……………………………………………………………………….9
    2-4- مصرف …………………………………………………………………………..10
        2-4-1- بوکسیت ……………………………………………………………………10
        2-4-2- آلومینا ……………………………………………………………………..12
    2-5- قیمت ……………………………………………………………………………..13
    2-6- تجارت ……………………………………………………………………………15
    2-7- باز بینی جهانی ………………………………………………………………….18
        2-7-1- ترکیب صنایع ………………………………………………………………20
        2-7-2- استرالیا …………………………………………………………………….20
        2-7-3- برزیل ………………………………………………………………………22
        2-7-4- آلمان ……………………………………………………………………….23
        2-7-5- هند …………………………………………………………………………23
        2-7-6- ایران ……………………………………………………………………….24
        2-7-7-ایرلند ………………………………………………………………………..24
        2-7-8- جامائیکا ……………………………………………………………………25
        2-7-9- روسیه ……………………………………………………………………..26
        2-7-10- سوریه ……………………………………………………………………28

        2-7-11- جزایر بریتانیا ……………………………………………………………29

        2-7-12- ویتنام …………………………………………………………………….29
    2-8- چشم انداز ………………………………………………………………………..30
فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )
    3-1- مقدمه …………………………………………………………………………….31
    3-2- آزمایشگاهی ……………………………………………………………………..33
        3-2-1- مواد ………………………………………………………………………..33
        3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون ………………………………………………….34
    3-3- نتایج حاصله …………………………………………………………………….36
3-3-1- تست های فلوتاسیون با بهره گرفتن از کلکتورهای کاتیونی …………….36
        3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ……………………………………39
        3-3-3-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت ……………..40
        3-3-4- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ……………….41
فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )
    4-1- مقدمه …………………………………………………………………………….44
    4-2- پردازش تجربیات کسب شده ……………………………………………………48
    4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………….51
فصل پنجم
    نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..57
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….59
 
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم – با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند- موجود است
دانلود پایان نامه
 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه سیلسی زدایی از کنسارهای بوکسیت دار 116 ص

دسته‌ها: رشته معدن

دیدگاهتان را بنویسید