دانلود پایان نامه

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
 
عنوان رساله:
تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG و IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ، نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با بهره گرفتن از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA ، سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.
کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .
 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه
فصل اول- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1
1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2. بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-3. ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-4. هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 17
     1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………. 17
     1-4-2. هدفهای ویژه…………………………………………………………………………………………………. 17
1-5 . فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 18
1-6 . محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 18
     1-6-1. محدودیتهای محقق خواسته…………………………………………………………………….. 18
     1-6-2. محدودیتهای خارج از کنترل محقق……………………………………………………….. 19
1-7. تعریف واژه های عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 19
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………. 22
2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………….. 23
     2-2-1. تعریف دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………… 23
     2-2-2. نمای کلی دستگاه ایمنی……………………………………………………………………………. 24
     2-2-3. وظایف دستگاه ایمنی………………………………………………………………………………….. 26
     2-2-4. ایمونوگلوبولین و آنتی بادی……………………………………………………………………….. 27
     2-2-5. تغذیه و دستگاه ایمنی………………………………………………………………………………… 28
     2-2-6. تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول…………………………….. 31
     2-2-7. ایمنی ذاتی و اکتسابی…………………………………………………………………………………. 33
     2-2-8. انواع ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………… 34
     2-2-9. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی………………………………………………………………. 34
     2-2-10. سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی
                 فوقانی ورزشکاران…………………………………………………………………………………………. 36
     2-2-11. ریتم شبانه روزی………………………………………………………………………………………. 36
     2-2-12. سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون……………………………………. 37
     2-2-13. آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون…………………………………………………….. 39
     2-2-14. سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول………………………………………… 40
     2-2-15. آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول…………………………………………………………. 41
2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 42
     2-3-1. پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها………………………………………………….. 42
     2-3-2. پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید……………………….. 52
     2-3-3. پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول…………………………………… 53
 
 
     2-3-4. پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و
               کوتاه مدت شدید…………………………………………………………………………………………… 66
2-4. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 69
فصل سوم- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………. 70
3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-2 . روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..
…. 71

3-3. جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 71
     3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………… 72
     3-3-2. متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. 72
3-4. روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 72
     3-4-1. وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها…………………………………………… 72
     3-4-2. روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………………………….. 73
     3-4-3. روش اجرای پروتکل پژوهش……………………………………………………………………. 74
3-5. روش سنجش متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………… 75
3-6. روش آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 76
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها …………………………………………………………………… 77
4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها…………………………………………………………………………….. 78
 
4-3. آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 83
     4-3-1. آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………. 83
     4-3-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 84
     4-3-3. آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 86
     4-3-4. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 87
     4-3-5. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… 89
فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………… 91
5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 92
5-2. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………… 92
5-3. بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 94
     5-3-1. بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها…………………………………………………………………. 96
     5-3-2. بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول………………………………………………….. 98
5-4. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 102
5-5. پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. 102
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی…………………………………………………. 121
اطلاعیه تحقیق ورزشی……………………………………………………………………………………………………….. 122
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح…………………………………………………………………… 123
خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر……………………………………………………………………. 124
روش اندازه گیری متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………. 125
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                            صفحه
جدول 3-1. برنامه تمرینهای دوی تداومی فزاینده آزمودنیها……………………………………. 75
جدول 4-1. ویژگیهای مورد سنجش آزمودنیهای گروه صبح (14= n) و
               آزمودنیهای گروه عصر (14= n)………………………………………………………………….. 79
جدول 4-2. مقایسه Vo2 max و مسافت دویدن آزمون 12 دقیقه دویدن
               در دو گروه ………………………………………………………………………………………………………. 80
جدول 4-3. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق در
               دو گروه صبح (14=n) و عصر (14= n)…………………………………………………….. 82
جدول 4-4. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgA………………………………………………………… 83
جدول 4-5. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgM……………………………………………………….. 85
جدول 4-6. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر IgG………………………………………………………… 86
جدول 4-7. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر کورتیزول سرم……………………………………. 88
جدول 4-8. نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد متغیر کورتیزول………………………………. 88
جدول 4-9. تحلیل واریانس یک طرفه متغیر تستوسترون سرم……………………………….. 90

دوازده

 


فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
شکل 2-1. سدهای فیزیکی و بیوشیمیایی که عوامل عفونی با آنها
           روبرو هستند………………………………………………………………………………………………………… 25
شکل 2-2. ساختمان کلی ایمونوگلوبولین………………………………………………………………………. 28
شکل 2-3. مدل J ارتباط بین خطر آسیب مجاری تنفسی فوقانی
             (URTI) و حجم تمرین………………………………………………………………………………………. 35
شکل 2-4. تغییرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سیستولیک و
             ترشح هورمون کورتیزول…………………………………………………………………………………. 36
شکل 2-5. میانگین غلظت تستوسترون 18 آزمودنی مرد (59-25 سال)……………. 38
نمودار 4-1. تغییرات آزمون دویدن راه رفتن آزمودنیهای صبح وعصر…………………….. 81

نمودار 4-2. تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیهای صبح و عصر……… 81

نمودار 4-3. مقادیر IgA سرم آزمودنیهای صبح وعصر در حالت استراحت…………….. 84
نمودار 4-4. مقادیر IgM سرم آزمودنیهای صبح و عصر در حالت استراحت…………… 85
نمودار 4-5. مقادیر IgG سرم آزمودنیهای صبح و عصر در حالت استراحت……………. 87
نمودار 4-6. مقادیر کورتیزول سرم آزمودنیهای صبح وعصر در حالت استراحت….. 89
نمودار 4-7.مقادیرتستوسترون سرم آزمودنیهای صبح وعصر درحالت استراحت…. 90

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 
لینک دانلود : پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار


پاسخی بگذارید