دانلود پایان نامه

 

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کننده تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می باشد که به عنوان وجه نقد طبقه بندی می شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای بدست می آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی ها ناشی می شود. کاهش در بدهی ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- کاهش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهکار معاملات )

1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می باشد. در همه حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهنده منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهنده صورت جریان وجوه می باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می شود تعریف می شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش های  تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می شود. این ساختار پیچیده تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب)  تشکیل شده است.

معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در مانده وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای مانده وجوه خلاصه نمی شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی می شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

به عنوان مثال تبدیل بدهی های قابل تبدیل به سهام عادی، سهام منتشر شده برای تحصیل دارایی های غیر پولی سود پردخت شده به صورت دارایی غیر نقدی و معاوضه دارایی های غیر پولی. APB شماره 19 یکی از چهار تعیرف نقد، نقد به علاوه شبه نقد ( اوراق بهاردار کوتاه مدت و دیگر سرمایه گذاری های موقت ) دارایی هایی که سریع به نقد تبدیل می شوند و سرمایه در گردش را مجاز دانسته است. مرحله دوم تعیین اثر معاملات صورت حساب سود و زیان بر روی تراز وجوه می باشد. سود و زیان باید به دقت تجزیه و تحلیل شده و اقلامی که بر روی تراز وجوه تأثیر ندارند اصلاح شوند. برای مثال اگر وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف شوند همه اقلام بدهکار و بستانکار صورت سود و زیان که هیچ تطابقی با اقلام بدهکار و بستانکار دارایی ها و بدهی های جاری ندارند جدا  شوند، هزینه استهلاک نمونه ای از موارد فوق می باشد. بستانکار مربوط به استهلاک انباشته یک حساب غیر نقد می باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتیکه دارای مانده  بستانکار دارایی ها و بدهی های جاری ندارند جدا شوند، هزینه استهلاک نمونه ای از موارد فوق می باشد. بستانکار مربوط به استهلاک انباشته یک حساب غیر نقد می باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتی که دارای مانده بستانکار باشد به عنوان یکی از منابع طبقه بندی می شود ( سود خالص اصلاح شده) و اگر دارای مانده بدهکار باشد به عنوان مصارف طبقه بندی می شود ( زیان اصلاح شده). این طبقه بندی با بند ا- الف) در شکل 1-11 در تطابق می باشد. اصلاحات اصلی مربوط به سود هنگامی که وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف می شوند در شکل 2-11 نمایش داده شده است.

مرحله سوم تجزیه و تحلیل معاملات غیر از صورت سود و زیان می باشد. این معاملات به دو دسته تقسیم می شوند. معاملاتی که شامل یک حساب وجوه و یک حساب غیر نقدی می باشند و معاملاتی که شامل دو حساب غیرنقدی می شوند. وقتی که یک معامله شامل یک حساب نقد و یک حساب غیر نقد باشد طبقه بندی معامله در تطابق با بند 1-ب) شکل 1-11 می باشد. در صورتیکه یک حساب نقد بدهکار و یک حساب غیرنقد بستانکار شده باشد بستانکار مربوط به حساب غیر نقدی به عنوان منابع طبقه بندی می شود زیرا یک معامله از نوع بستانکار می باشد. به عنوان مثال می توان یک بدهکار به حساب وجه نقد و یک بستانکار به اوراق قرضه پرداختی در جهت صدور اوراق قرضه در نظر گرفت. اگر یک حساب وجه نقد بستانکار شده باشد و یک حساب غیرنقد بدهکار شده باشد معامله به عنوان مصارف طبقه بندی می شود زیرا یک معامله از نوع بدهکار می باشد. یک مثال برای این مورد می توان بدهکار شدن یک دارایی و بستانکار شدن وجه نقد برای خرید دارایی در نظر گرفت. این نوع معاملات معرف فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تئوری حسابداری (2)