دانلود پایان نامه


بیان مسئله
واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده ای تشخیص داده شده است روان شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می دهند. استرس هنگامی رخ می دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره ای از مزاحمت ها عنوان کرده اند. بررسی های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.
محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می کنند توصیف نموده اند.
کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می شود (منتقل از پایان نامه رجب پور، 1379)
اگر چه عمده ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)
استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می گیرند و آن را تجربه می کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می رویم که در بسیاری از مواقع بسیار استرس از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش آموزان. می خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس از قرار می گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه ای می باشد و شیوه های مقابله با استرس را بررسی می کنیم.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی
هدف جزئی:

 • شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی
 • شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

 • آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟
 • آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

 • بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی داری وجود دارد.


اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس ها می شود، را ارائه بدهیم.
عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم.
عنوان:
بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی شهر تهران منطقه 5
 
 
 
فهرست:
عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………. 3
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………… 6
تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………. 7

 • استرس……………………………………………………………………………………………….. 7
 • معلم…………………………………………………………………………………………………… 7
 • تجربه استرس……………………………………………………………………………………….. 7

تعارف عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 10
مفهوم استرس…………………………………………………………………………………………….. 10
استرس بعنوان پاسخ درونی…………………………………………………………………………… 15
مراحل استرس……………………………………………………………………………………………. 17

 • مرحله واکنش اخطار………………………………………………………………………………. 18
 • مرحله مقاومت……………………………………………………………………………………… 18
 • مرحله فرسودگی…………………………………………………………………………………… 18

علل فشار روانی…………………………………………………………………………………………. 19
شرایط ایجاد کننده استرس…………………………………………………………………………….. 20

 • عوامل فردی…………………………………………………………………………………………. 20
 • عوامل محیطی………………………………………………………………………………………. 22
 • عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………… 24

انواع استرس……………………………………………………………………………………………… 26
پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس……………………………………………………… 27


عنوان                                                                                                 صفحه
استرس مثبت و منفی…………………………………………………………………………………… 29
استرس طبیعی یا نرمال…………………………………………………………………………………. 30
استرس شغلی…………………………………………………………………………………………….. 31
نشانه های استرس شغلی………………………………………………………………………………. 32
مطالعات مربوط به استرس شغلی……………………………………………………………………. 33
دلزدگی و استرس شغلی………………………………………………………………………………. 34
ابعاد گوناگون نقشهای شغلی…………………………………………………………………………. 35
فشار ناشی از نقش …………………………………………………………………………………….. 36
استرس از نظر جنسیتی…………………………………………………………………………………. 37

 • استرس زنان کارمند………………………………………………………………………………… 38

دیدگاه های نظری درباره استرس……………………………………………………………………. 39
حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد…………………….. 44
آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند………………………………. 45

 • پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش تحقیق

 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 51
 • جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 51
 • نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 51
 • ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………… 51
 • چگونگی جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………… 53
 • روش آماری…………………………………………………………………………………………. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 60
تجزیه و تحلیل داده های آماری………………………………………………………………………. 61
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 101
محددویت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 104
پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 104
فصل ششم:
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………… 106
نمونه پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… 108
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن