دانلود پایان نامه


چکیده تحقیق :
این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان طی 6 ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه های کثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد 2 پرسش زیرمبنای کار پژوهشگر بوده است:

  1. خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده درروزنامه های کشور از مهر لغایت اسفیند 82 کدامند؟
  2. چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان درسالهای اخیر شده است؟
  3. پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟

در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان ، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.
در فصل دوم به بررسی خشونتهای خانگی وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعکس) ، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری می کند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.
همچنین بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاریها باز می‎کند اشاره شد.
پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می‎آورد.
در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.
با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از انجا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی می‎شود که بدلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیزاستفاده شده است.
در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونتهای زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده می گردد.
تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه کتابخانه ای ازیکسو و داده ها حاصل از بکارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است.
تحلیل تئوریک این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر است اجتمتاعی این پدیده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباطات تحلیل فونکیسونی یا کارکردی خواهد بود
طرح اجرایی این تحیقق از ابتدای پائیز 82 شروع و در تابستان 1383 به پایان رسید.
در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم که این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن که تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری می‎کند مورد بررسی قرار دهد.
همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا کاهش خشونت و تبلیغ آن به عنوان یک هنجار را مورد بررسی قرار دهد.
مسئله بسیار مهم نهاد خانواده که نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت کودکان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه بعنوان یک شعار بلکه بعنوان یک طرح مهم و اساسی مطرح گردیده که باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید.
با توجه به این که کشور ما در حال توسعه می‎باشد لازم دیده شد که همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا بطور کلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.
نقش مدرسه بعنوان خانه دوم کودک لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد.
تشنجات خانوادگی که باعث بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می‎آورد لحاظ شده است.
اوقات فراغت بعنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل پنجم با توجه به اطلاعات وتحقیقات انجام گرفته نتیجه گیریهای انجام شده است که مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی که در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا کرده شده است.
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                        صفحه
فصل اول : مقدمه
تاریخچه مطالعاتی ……………………………………………………………………………………….. 2
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………….. 10
فرضیات یا پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………. 14
اهداف مطالعاتی……………………………………………………………………………………………. 15
حدود مطالعاتی…………………………………………………………………………………………….. 16
اهمیت مطالعاتی……………………………………………………………………………………………. 17
فصل دوم: مرور مطالعاتی
خشونتهای خانگی…………………………………………………………………………………………. 26
آزار جنسی …………………………………………………………………………………………………. 27
تحریک زنان توسط مردان…………………………………………………………………………….. 28
بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی ……………………………………………………………………… 28
پست انگاشتن نقش های زنانه ………………………………………………………………………. 29
فصل سوم: روش تحقیق
رسش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 33
طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 34
فن تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 35
طرح تحلیلی………………………………………………………………………………………………….. 36
طرح اجرایی…………………………………………………………………………………………………. 37
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
دختران خشن………………………………………………………………………………………………. 39
رسانه های خشن…………………………………………………………………………………………. 40
نادیده انگاشتن نهاد خانواده …………………………………………………………………………. 43
فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی……………………………………………… 43
همگام با پیشرفت صنعتی ……………………………………………………………………………… 45
مدارس آگاه ……………………………………………………………………………………………….. 46
تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان…………………………………………………………….. 47
اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………….. 48
فصل پنجم: استنتاج
استنتاج ………………………………………………………………………………………………………. 52
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 56
ضمائم………………………………………………………………………………………………………… 57
کتابنامه ………………………………………………………………………………………………………. 59
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 

دانلود پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان