دانلود پایان نامه
 • غاشیه…………………………………………………………………………………………………. 7
 • خاشعه………………………………………………………………………………………………… 7
 • عامله………………………………………………………………………………………………….. 9
 • ناصیه………………………………………………………………………………………………….. 9
 • تصلی…………………………………………………………………………………………………. 10

عنوان                                                                                         صفحه

 • حامیه………………………………………………………………………………………………….. 11
 • انیه…………………………………………………………………………………………………….. 12
 • ضریع…………………………………………………………………………………………………. 13
 • یُسمن…………………………………………………………………………………………………. 14
 • ناعمه……………………………………………………………………………………………….. 15
 • لاغیه………………………………………………………………………………………………… 15
 • سُرُر………………………………………………………………………………………………… 16
 • مرفوعه……………………………………………………………………………………………… 17
 • اکواب………………………………………………………………………………………………. 17
 • نمارق………………………………………………………………………………………………. 18
 • مصفوفه…………………………………………………………………………………………….. 19
 • زرابّی……………………………………………………………………………………………….. 19
 • مبثوث………………………………………………………………………………………………. 20
 • رفعت………………………………………………………………………………………………. 21
 • نصبت………………………………………………………………………………………………. 21
 • سطحت…………………………………………………………………………………………….. 21
 • مصیطر……………………………………………………………………………………………… 22
 • تولی………………………………………………………………………………………………… 23
 • ایاب………………………………………………………………………………………………… 23

عنوان                                                                                         صفحه
فصل دوم: تفسیر آیات سوره مبارکه غاشیه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 26
معرفی سوره………………………………………………………………………………………………. 26
ارتباط سوره با سوره قبل………………………………………………………………………………. 28
ارتباط سوره غاشیه با سوره طور……………………………………………………………………… 29
مفهوم کلی دسته اول، آیات 7 تا 1…………………………………………………………………. 30

 • ترجمه و تفسیر آیه 1…………………………………………………………………………….. 31
 • ترجمه و تفسیر آیات 3 و 2……………………………………………………………………. 33
 • ترجمه و تفسیر آیات 5 و 4……………………………………………………………………. 37
 • ترجمه و تفسیر آیات 7 و 6……………………………………………………………………. 39

مفهوم کلی دسته دوم، آیات 16 تا 8………………………………………………………………. 42

 • ترجمه و تفسیر آیات 9 و 8……………………………………………………………………. 43
 • ترجمه و تفسیر آیات 12 و 10……………………………………………………………….. 45
 • ترجمه و تفسیر آیات 4 و 13………………………………………………………………….. 47
 • ترجمه و تفسیر آیات 16 و 15……………………………………………………………….. 49

مفوم کلی دسته سوم، آیات 26 تا 17……………………………………………………………… 51

 • ترجمه و تفسیر آیه 17…………………………………………………………………………… 52
 • ترجمه و تفسیر آیات 20 و 18……………………………………………………………….. 54
 • ترجمه و تفسیر آیات 22 و 21……………………………………………………………….. 59

عنوان                                                                                         صفحه

 • ترجمه و تفسیر آیات 26 و 23……………………………………………………………….. 62

نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: بررسی نکات برجسته سوره مبارکه غاشیه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 70
الف: اسماء قیامت……………………………………………………………………………………….. 70
ب: نعمت ها و نقمت های اخروی……………………………………………………………………. 72

 • نعمتهای اخروی……………………………………………………………………………………. 72
 • نقمت های اخروی………………………………………………………………………………….. 75

ج: توجه به آیات آفاقی………………………………………………………………………………… 78

 • شتر……………………………………………………………………………………………………. 79
 • آسمان و زمین………………………………………………………………………………………. 82
 • کوه 85

د: فایده تذکر……………………………………………………………………………………………… 86

 • چه کسانی پند پذیرند؟……………………………………………………………………………. 88
 • چه کسانی از پند رویگردانند؟…………………………………………………………………… 89
 • شرط تذکر…………………………………………………………………………………………… 89

هـ: رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله………………………………………………………………… 90

 • سخنی درباره نبی و رسول……………………………………………………………………….. 90
 • فرق نبی و رسول…………………………………………………………………………………… 91

عنوان                                                                                         صفحه

 • ضرورت رسالت……………………………………………………………………………………. 92
 • پیامبر (ص) رابط انسان و خدا………………………………………………………………….. 93
 • نقش وحی و رسالت پیامبر (ص)……………………………………………………………… 93
 • پیامبر (ص) سراج منیر……………………………………………………………………………. 94

ابلاغ: وظیفه پیامبر (ص)………………………………………………………………………………. 95
اهل بیت درهای هدایت……………………………………………………………………………….. 96
نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. 97
منابع………………………………………………………………………………………………………… 98

 

 
 
 
 
بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد
سوره مبارکه غاشیه
 
 
برای دریافت کارشناسی
 
 
کلّیات


مقدمه:
با سلام و درود بر پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی و خاندان مطهرش. آنان که قرآن ناطقند و هدایت گران انسانند تا روز قیامت.
خدای متعال را شاکریم که به ما این اجازه را فرمود که در دریای عمیق علوم قرآن غوطه ور شویم و از آن درّ گرانمایه سعات را بیابیم.
سوره غاشیه یکی از سوره های کوتاه اما پر محتوایی است که جامع سعیدی از مطالب، حول محورهای توحید، نبوت و معاد است، این پروژه کوتاه با بهره گرفتن از کتب تفسیری و لغوی سعی دارد به مباحث مختلفی که در این سوره آمده است بپردازد.
 
تعریف موضوع
این پروژه بر آنست با برسی سوره غاشیه اهداف اصلی این سوره با توجه به تفاسیر شیعه و سنی مورد کنکاش قرار دهد.
اهمیت موضوع
قرآن کریم کتاب هدایت بشر در همه زمانها و مکانها بوده و شایسته است تمامی سوره قرآن کریم مورد توجه و تحقیق و بررسی قرار گیرند تا در پرتو این پژوهشها به اهداف عالی آن دست یافته و سبب تفکر و تعمق هر چه بیشتر در آیات این کتاب الهی شود.
پیشینه موضوع:
درخصوص سوره غاشیه در کتب تفسیری شیعه و سنی، مطالبی بیان شده است. اما کتاب یا پروژه ای که اختصاصاً به این سوره، محتوایش و هدف آن پرداخته باشد، وجود ندارد.
سئوال اصلی: آیا می توان گفت تناسب آیات در این سوره ما را به انا علینا حسابهم می رساند؟
فرضیه: بین دیدگاه های مفسران شیعه و سنی در مورد نکات برجسته سوره غاشیه اتفاق نظر وجود دارد.
سئوالات فرعی:

 • آیا اسماء قیامت توقیفی هستند. چرا در این سوره؟
 • چرا در این سوره به برخی از نعمتها و نقمتها اشاره شده است؟
 • چرا به برخی از آیات آفاقی اشاره شده است؟
 • چرا پیامبر صلی الله علیه و آله مصیطر نیست؟روش تحقیق:
با توجه به موضوع پروژه این تحقیق کتابخانه ای است.
محدودیت های تحقیق:
با توجه به اینکه تمامی تفاسیر مطالبی شبیه به هم را بیان کرده بودند این پروژه با محدودیت منابعی که مطالب جدید و نوین ارائه کرده باشند رو به رو بوده است.
پیشنهادات
از آنجایی که کتب تفسیری هر کدام کمابیش با الهام از تفاسیر دیگر نگاشته شده اند این امر باعث شده است مطالب تفسیری تقریباً تکرار شوند. مخصوصاً در نقل روایات و نتیجه گیری آیات و مباحث مربوط به محتوای سوره، به نظر می رسد که اگر بخواهیم مطالب جدید و نوین در رابطه با این سوره یا سوره های دیگر بدست آوریم باید گذشته از مطالب تفسیری و علوم قرآنی از علوم دیگر، مانند- نجوم، روانشناسی، اخلاق و … در این خصوص بهره برد.
 
چکیده
لازم به ذکر است که درباره این سوره مطالب بسیاری قابل بحث و بررسی است ولیکن این پروژه به لحاظ گنجایش، ظرفیت پرداختن به تمامی موضوعات مربوطه را ندارد.
به همین علت، این تحقیق به بعضی از موضوعاتی که در آیه مورد توجه قرار گرفته، به طور گذرا و کلی پرداخته است. مطالبی که در این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند به این ترتیب است: فصل اول: این فصل حاوی بررسی لغوی لغات مطرح شده در سوره مبارکه غاشیه است. در این قسمت سعی شده است لغات با توجه به کتب لغوی معتبر و نیز کتب تفسیری مورد بررسی قرار گیرند.
فصل دوم: در مورد تفسیر آیات سوره مبارکه غاشیه می باشد و لذا مطالبی که در این قسمت آمده بیشتر جنبه تفسیری دارد، ولی قبل از پرداختن به تفسیر آیات، موضوعات مختلفی پیرامون سوره، مورد ارزیابی قرار گرفته است. مانند: معرفی سوره- فضیلت سوره- ارتباط سوره با سوره قبل و دیگر سوره.
روش پرداختن به تفسیر در این فصل این است که اول ترجمه آیه یا آیات مربوطه آمده است و سپس در ذیل آن تفسیرهای مختلف شیعه و سنی آمده است. لازم به ذکر است که آیات این سوره از نظر محتوا به سه دسته کلی تقسیم شده است که قبل از پرداختن به آیات هر دسته، مفهوم کلی نیز بیان شده است.
فصل سوم: اختصاص دارد به بررسی نکات برجسته سوره، از جمله مطالبی که در این فصل بدانها اشاره شده به این ترتیب است. اسماء قیامت- نعمت ها و نقمت ها اخروی توجه به آیات آفاقی از جمله آسمان، زمین، شتر، کوه، فایده تذکر، رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله.
 
 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word


 
 
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
 

 دانلود پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه


دیدگاهتان را بنویسید