دانلود پایان نامه

س تدوين مي شود که بتوان کيفيت سرويس را با اهداف تعيين شده در SLA مطابقت داد.
– سياست هاي امنيتي شامل احراز هويت , رمزنگاري , تعيين اختيارات و…
– اطلاع رساني و هشدار دهي در مورد اعلام خطرو اطلاع رساني و افرادي که به انها لطلاع رساني ميشود.
– سنجه ها , شاخص هاي کارايي و معيار هاي مورد استفاده براي ارزيابي
3- فرايندها
درايجاد هر سيستم حاکميت معماري سرويس گرا توجه به دو مولفه زير ضروري است:
– تدوين فرايندهاي حاکميت معماري سرويس گرا
– مديريت چرخه ي حيات سرويس با استفاده از فرايندهاي حاکميت
و بر اين اساس در مرحله ي اول بايد فرايند هاي حاکميت تدوين شده و سياست گذاري انجام شود و سپس اجراي فرايند ها و مديريت و مانيتورينگ نتايج در چرخه ي حيات سرويس مورد بررسي قرار گيرد.[47]
تعدادي از مهمترين فرايند هاي حاکميت در زير اختصارا شرح داده ميشود:
فرايند تعريف معماري سرويس گرا :
در اين فرايند فعاليت هاي طراحي معماري مشخص مي شود که شامل تعريف , ساخت , عملياتي سازي واستقرار مولفه هاي معماري است .اين فرايند شامل مدلسازي مولفه هاي کسب وکار , سرويس هاي کسب وکار و طراحي مولفه هاي سرويس است . همچنين نقش هاي سازماني مورد نياز براي پشتيباني از اين فرايند نيز مشخص مي شود.
فرايند مديريت چرخه ي حيات حاکميت معماري سرويس گرا:
هدف از اين فرايند انجام بازبيني منظم دوره اي براي اناليز فرايندها ونقاط کنترلي سياست ها در حاکميت معماري سرويس گراست.[41]
ورودي اين فرايند شاخص ها و معيارهاي کارايي SOA و سنجه هاي مربوط به نقاط کنترلي سياست است. COE از اين معيار ها براي بازبيني فرايندها و شناخت فرصت هاي بهبود استفاده ميکند.طي اجراي اين فرايندتغييرات لازم براي بهبود فرايندها و نقاط کنترلي سياست به دست مي ايد.
فرايند اجراي سياست ها:
هدف از اين فرايند تعريف روشي براي اطمينان از اجراي سياست ها,استانداردهاو رهنمود هاي SOA است.اين فرايند مکانيزمي را براي بازبيني و تاييد يا رد شرايط تعيين شده در چارچوب حاکميت مثل اصول , استانداردها , نقش ها و مسئوليت ها تعيين مي نمايد.]41[ اين فرايند در نقاط مختلف از چرخه پروژه کسب و کار اجرا ميشود.
فرايند ارتباطات:
هدف از اين فرايند اموزش , برقراري و پشتيباني از سياست ها و استانداردهاي معماري سرويس گرا در سازمان است.]41[
اين فرايند اطمينان مي دهد که دانش لازم نسبت به کليه ي فرايند ها وسياستهاو استانداردهاي حاکميت SOA کسب شده و حاکميت به طور نسبي توسط افراد سازمان شناخته شه است .اين فرايند دسترسي به محيط ها و ابزارها و اطلاعات مورد نياز درزمينه ي حاکميت SOA را فراهم ميکند. [48]
– سياست ها ,استانداردهاو راهنماها
– فرايند اجراي سياست
– سازمان ,مسيوليت ونقش ها
– تکنولوژي
– نقاط کنترلي سياست
4- تکنولوژي
حاکميت معماري سرويس گرا بدون در نظر گرفتن اصول زماني و رويه اي قابل پياده سازي نيست وزيرساختي لازم است تا سياستها و خط مشي ها را در چرخه ي حيات سرويس اجرايي نمياد.خط مشي ها بايستي تعريف شده و مکانيزم هايي فراهم شود تا در هر مرحله از چرخه ي حيات سرويس اجرا شوند.با پياده سازي مولفه هاي فني و تکنولوژي براي حاکميت ميتوان زيرساختي براي پشتيباني و اجراي نقش ها ,سياست ها و فرايند هاي معماري سرويس گرا کمک به سازماندهي و کشف سرويس ها ,هدايت دسترسي ها و مونيتورينگ سرويس در سازمان ايجادنمود[46[
مولفه هاي فني حاکميت معماري سرويس گرا عبارتند از:
– رجيستري:که به عنوان يک کاتالوگ مرکزي از سرويس هاي کسب وکار است
– انباره:براي ذخيره سياست ها و ساير فراورده هاي مرتبط با حاکمبت سرويس ها
– ابزار تعريف قوانين :حاکميت براي مديريت سياستها و قوانين و اتوماسيون انها
– سيستم مديريت معماري سرويس گرا:شامل مونيتورينگ و مديريت دسترس پذيري و کارايي و استفاده از سرويس هاست .
– سيستم مديريت سياست :که يک چارچوب براي تعريف و مديريت سياست ها ايجاد ميکند و شامل نقاط کنترلي سياست هاست.
2-12-3- چرخه ي حيات سرويس
توسعه ي سرويس داراي چرخه ي حيات است حاکميت معماري سرويس گرا نيز از يک چرخه ي حيات تبعيت ميکند که به ان چرخه ي حيات حاکميت معماري سرويس گرا مي گويند.اين دو چرخه ي حيات به هم مرتبط بوده و درکنار هم استفاده مي شوند.چرخه ي حيات , يک چارچوب حاکميت را براي استفاده درمديريت معماري سرويس گرا ايجادميکند[50].
چرخه ي حيات حاکميت به ما , در برطرف نمودن چالش هايي نظير تعيين حقوق تصميم گيري , هم سويي کسب و کار و فناوري اطلاعات و کنترل و هدايت چرخه ي حيات سرويس از طريق چرخه ي حيات حاکميت کمک ميکند . بر اين اساس تمرکز بر چرخه ي حيات حاکميت از طريق چرخه ي حيات سرويس عامل موفقيت پذيرش معماري سرويس گرا در سازمان است[47[.
بعضي شرکت ها راه حل هايي را براي پياده سازي حاکميت معماري سرويس گرا ارايه نمودند ,چارچوب هايي را براي حاکميت معماري سرويس گرا مطرح کرده و ارتباط چرخه ي حيات سرويس را با چرخه ي حيات حاکميت معماري سرويس گرا بررسي و مشخص کرده اند و چارچوب هاي متعددي براي حاکميت SOA ارائه شده است. از آنجا که تعريف مشخص و مشترکي از حاکميتSOA وجود ندارد(Niemann2008), دامنه و ابعاد اين چارچوب ها متفاوت بوده ، برخي از آنها نسبت به بقيه جامع تر و برخي در يک يا دو زمينه مشخص به طور عميق وارد شده اند . ما به ارزيابي چند چارچوب معروف و پذيرفته شده در حوزه حاکميت SOA ،Bieberstein) ، IBM ،ORACLE , So
ftware AG و WebMethods ،CBDI-SAE)مي پردازيم که در ادامه معرفي ميشوند.
2-13- چارچوب هاي حاکميت معماري سرويس گرا
حاکميت SOA چالشهاي مطرح در فرايند پياده سازي و پذيرش معماري سرويس گرا را با ايجاد قابليت هايي در سازمان برطرف ميکند. اين قابليت ها با استفاده از يک چارچوب حاکميت موثر معماري سرويس گرا پوشش داده ميشود . حاکميت معماري سرويس گرا در بعدي وسيعتر با تمرکز بر چرخه حيات سرويس به سياستگذاري و تعيين رفتارها و فرايندهاي مطلوب سازمان جهت حرکت به سمت سرويس گرايي مي پردازد. سازمان در اين مسير نيازمندچارچوبي است تا رويکردي سازگار را در امتداد فرايندها، سياستها، ساختار تشکيلاتي وتصميم گيري و زيرساخت تکنولوژي تعريف کند. اين چارچوب مبتني بر چرخه حيات سرويس است که در مراحل مختلف از برنامه ريزي تا مديريت سرويس به تدوين سياستها و فرايندها ميپردازد. تاکنون چارچوبهاي متعددي براي حاکميت معماري سرويس گرا توسط محققان و تعدادي از شرکتهاي تجاري که راه حل هاي فني براي پياده سازي معماري سرويس گرا ارائه نموده اند، مطرح شده است. محدوده و حوزه پوشش هر يک از اين چارچوب ها با هم متفاوت است.

2-13-1- چارچوب حاکميت معماري سرويس گرا در ديدگاه WebMethods
WebMethods رويکردي يکپارچه از معماري سرويس گرا و مديريت فرايند کسب و کار (BPM) براي حاکميت SOA ارائه کرده است. اين چارچوب از ديدگاه فرايندي در مسير پذيرش SOA حرکت ميکند.. اساس تفکر در اين چارچوب مديريت فرايندهاي کسب وکار و موضوع اصلي حاکميت ‘، حاکميت معماري است. در حاکميت معماري به موضوعاتي نظير تدوين استانداردها تعريف معماري SOA قابليتهاي زيرساخت، تدوين استراتژي پلتفرم SOA تعيين مشخصات سرويسها )امنيت، قابليت اطمينان، دسترس پذيري( پرداخته ميشود. اين چارچوب منطبق بر چرخه حيات سرويس بوده و نقشها، فرايندها و سياستها منطبق بر هر يک ازمراحل چرخه حيات سرويس تعريف و تدوين ميشوند. در اين رويکرد چرخه حيات سرويس شامل سه مرحله طراحي، اجرا و تغيير است و سياست گذاري بر اساس مراحل مذکور صورت مي گيرد. محدوده فعاليتهاي مرتبط با حاکميت سطح سرويس دراين چارچوب، فعاليتهايي است که طي يک چرخه حيات از طراحي سرويس شروع شده، در محيط عملياتي اجرا ميشود و سپس با مديريت مداوم و مشارکت ذينفعان سرويس، براي پوشش درخواست ها و نيازهاي کاربران در طي زمان تغيير مي يابد. بنابراين تدوين فرايندها و سياست ها و به کارگيري سيستم مديريت سياست، در 3 مرحله از چرخه طراحي، اجرا و تغيير سرويس انجام شده و بسته به وضعيت سرويس، نقاط کنترلي سياست و مکانيزم هاي ارزيابي به کار گرفته ميشود[40].همانطور که در شکل2-5 نشان داده شده است فعاليت ها طي يک چرخه حيات از سرويس شروع,در محيط عملياتي اجرا و سپس با مديريت مداوم و مشارکت ذينفعان سرويس ,براي پوشش درخواست ها و نيازهي کاربران در طي زمان تغيير مي يابد.بنابراين تدوين فرايند ها و سياست هاو به کارگيري سيستم مديريت سياست درسه مرحله طراحي,اجرا و تغيير سرويس انجام شده و بسته به وضعيت سرويس,نقاط کنترلي سياست و مکانيزم هاي اندازه گيري به کار گرفته مي شود.اين چارچوب نيازمند زيرساخت فني و تکنيکي براي پياده سازي حاکميت و پشتيباني از سرويس هاست . اجراي سياست ها و نقاط بازرسي انها در هر يک از مراحل طراحي , اجرا و تغيير سرويس است که براي هر مرحله سياست هاي مربوطه بايد اجرا گردد.
تمرکز چارچوب ، برسياستها در چرخه حيات حاکميت است .اما يک نقشه راه مشخص براي حرکت به سمت پذيرش و استقرار SOA ارائه نشده است. فرايندهاي برنامه ريزي وموارد مربوط به زيرساخت و تکنولوژي درچارچوب به طورکامل ارايه نشده است.

2-13-2- چارچوب حاکميت معماري سرويس گرا در ديدگاه IBM
IBM به حاکميت معماري سرويس گرا از دو جنبه روش شناسي و پلتفرم پرداخته است. در جنبه ي روش شناسي با عنوان روش مديريت و حاکميت معماري سرويس گرا استفاده شده و يک چارچوب حاکميت معماري سرويس گرا را معرفي ميکند. فرايند هاي حاکميتي در چارچوب IBM شامل 4 فرايند اصلي است.اين فرايند ها سازمان را در ايجاد همسويي بين کسب و کار وفناوري اطلاعات کمک ميکند.اين فرايندها عبارتند از:[48]
2-13-2-1- فرايند تعريف SOA:
اين فرايند مربوط به فعاليت هاي طراحي معماري از تعريف مولفه هاي معماري سرويس گرا تا استفاده کامل از معماري است. مولفه ها و سرويس هاي کسب و کار و طراحي مولفه هاي سرويس در اين مرحله انجام مي شوند. وظايف و مسئوليت ها برعهده تحليلگران کسب و کار ,معماران فني و پياده سازان است.
2-13-2-2- فرايند نگهداشت و حفظ SOA:
دراين مرحله تلاش براي تغييرات لازم براي انجام تغييرات کسب و کار و استراتژي به منظور اجراي سرويس هادر معماري طراحي شده است.
2-13-2-3- فرايند اجراي معماري سرويس گرا:
اين فرايند مکانيزمي را براي بازبيني و تاييد يا رد شرايط تعيين شده در چارچوب حاکميت(نظير اصول ,استانداردها , نقش ها ومسئوليت ها)تعيين مي نمايد.[41] فرايند در مراحل مختلف از چرخه حيات پروژه اجرا مي شود و در خيلي از موارد يک فرايند کنترل کيفي است.
2-13-2-4- فرايند ارتباطات :
هدف ازاين فرايندارائه اموزشهاي لازم براي پياده سازي واستقرارسياست ها واستانداردهاي معماري سرويس گرادر سازمان است تا افراد سازمان موضوع حاکميت رابطورنسبي شناخته باشند.اين فرايند دسترسي به محيط ها ,ابزار هاواطلاعات مورد نياز درزمينه ي حاکميت SOA را فراهم ميکند.[48].
جنبه ي دوم از حاکميت SOA در ديدگاه I
BM پلتفرم است که کاربرد ان در خودکار سازي فرايندو روال هاي سنجش و ارزيابي است . با توجه به اينکه چارچوب حاکميت شامل فرايند هايي است که بايستي به طور مرتب مديريت شده و کارايي انها اندازه گيري شود , لذا براي تسهيل درمديريت و سنجش فرايند ها در مراحل ايجاد يک سرويس انجام مي شود که براي اينکار نياز به يک پلتفرم نرم افزاري و سخت افزاري است. در اين چارچوب رجيستري و انباره به عنوان هسته ي اصلي پلتفرم مد نظرقرار گرفته است.. شکل 2-6 چرخه ي حيات حاکميت SOA در ديدگاه IBM و برخي ازجنبه هاي مهمي که بايد در اين چرخه مد نظر قرار داده شود را نشان مي دهد.

چرخه پياده سازي حاکميت SOA بر اساس چارچوب پيشنهادي IBM شامل چهار مرحله برنامه ريزي، تعريف، استقرار و سنجش مي باشد.)شکل 6) اين چارچوب طي يک رويکرد تکرار پذير از طريق تعريف فرايندهاي حاکميت، تعريف رويکردهاي توسعه و مديريت پروژه، تعريف معيارهاي ارزيابي سطوح سرويس و اجراي طرح حاکميت SOA به اجراي حاکميت معماري سرويس گرا مي پردازد.
(Muriankara. 2008, (;( Brown et at 200?.)
2-13-3- چارچوب حاکميت معماري سرويس گرا در ديدگاه Oracle
مدل حاکميت SOAاز ديدگاه Oracle تمرکز معماري سازماني در ابعاد مختلف کسب وکار، برنامه، اطلاعات و تکنولوژي است . بر اين اساس Oracle حاکميت معماري سرويس گرا را تلفيقي از معماري سرويس گرا ، معماري سازماني و کسب و کار مي داند و مدل حاکميت خود را مبتني بر تعريف سياست ها و خط مشي ها در ابعاد مختلف کسب وکاري، سازماني و تکنولوژي ارائه کرده است. بنابراين تدوين سياستها و فرايندها در حوزه هاي معماري، اطلاعات، تکنولوژي، مديريت پروژه و عمليات به عنوان عناصر کليدي چارچوب ومدل حاکميت معماري سرويس گرا از ديدگاه Oracleتلقي ميشود (ORACLE,2008). اين چارچوب يک فرايند تدريجي را براي حرکت به سمت استقرار حاکميت SOA مطرح ميکند.در اين رويکرد که بر اساس بلوغ سرويس گرايي سازمان و منطبق بر مدل بلوغ قابليت يکپارچگي تعريف شده است يک فرايند تدريجي در 6 گام مسير حرکت سازمان را مشخص ميکند. اين فرايند 6 مرحله اي پس از معرفي حوزه هاي حاکميت ارايه مي شود.شکل 2-7 نقاط کليدي براي سياست گذاري در حاکميت معماري سرويس گرا را از ديدگاه Oracle نشان مي دهد.

Oracle موفقيت و پذيرش و استقرار معماري سرويس گرا در سطح سازمان را منوط به تدوين سياست ها و فرايند ها براي همه ي نقاط کليدي نشان داده شده بالا ميداند.در زير شرح مختصري از هرکدام ميدهيم:
معماري
معماري مطلوب يک سيستم منسجم با قابليت نگهداري و پشتيباني بالا را فراهم ميکند و مارا از اشفتگي زيرساخت دور مي سازد.[46] دسته بندي سرويس ها ,مدل داده اي واسط بين سرويس ها ,استفاده از الگوهاو استاندارد ها و قوانين ,شفاف سازي مسئوليت ها ووظايف در حوزه معماري از جمله مواردي است که در سياستها ي معماري بايستي مدنظر قرار گيرد.اوراکل در چارچوب خود تدوين سياست هاي معماري را قبل از حرکت به سمت معماري سرويس گرا ضروري مي داند[37]. اوراکل پيشنهاد نموده که استانداردها ,سياست ها وفرآيند ها به صورت مرکزي و تحت کنترل يک واحد انجام تدوين شود تا از دوباره کاريها و بدفهمي ها جلوگيري شود .بي توجهي به سياست هاي معماري در سازمان منجر به ساخت سرويس هاي


دیدگاهتان را بنویسید