دانلود پایان نامه

هده ندارد. مديريت به مجموعه سيستم و منابعي اطلاق ميشود که مسئوليت اجراي عمليات هر روزه در سازمان را برعهده دارد. در محدوده فناوري اطلاعات، اين مفهوم اساساً به اجراي فعاليت ها دلالت ميکند. در رابطه با حاکميت ، يک سيستم مديريت مسئوليت تأمين شرايط مورد نياز جهت تحقق اهداف و محدوديتهاي سيستم حاکميت در دنياي واقعي را برعهده دارد. بنابراين مديريت يک سيستم حاکميتي زير مجموعه اي از تمامي مسئوليت هاي مديريتي است [7].
2-11-3- حاکميت فناوري اطلاعات
حاکميت فناوري اطلاعات مرتبط با جنبه ها و ابعادي از حاکميت است که دربرگيرنده ي فرايندهاي فناوري اطلاعات سازمان و روشهاي تحقق اهداف کسب و کاري است[36] .حاکميت فناوري اطلاعات بخشي است که افراد در سازمان براي انجام مسئوليت هايشان از دارايي هاي فناوري اطلاعات استفاده ميکنند.حاکميت فناوري اطلاعات از فناوري و ارتباطات براي به ثمررساندن اهداف سازمان استفاده ميکند.حاکميت فناوري اطلاعات يک زير مجموعه از حاکميت سازمان , دارايي هاي فناوري اطلاعات ,افراد,فرايندها و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات است و همچنين روش مديريت و تامين دارايي ها را کنترل ومديريت مي نمايد تا اين دارايي ها نيازمندي هاي کسب و کاري را پشتيباني نمايند.[36]
پيتر ويل از MIT تعريف ديگري ارايه داده است :
حاکميت فناوري اطلاعات عبارت است از تعيين حقوق تصميم گيري و چارچوب پاسخگويي براي تشويق رفتار مطلوب در استفاده از فناوري اطلاعات
به معناي ديگر مديران فناوري اطلاعات بايستي از تصميمات ,فرايندها و خط مشي ها براي تشويق و ترغيب رفتاري که منجر به موفقيت ميشود استفاده نمايند.[37]حاکميت فناوري اطلاعات بر عهده ي مديران اجرايي بوده و شامل :مديريت ,ساختاردهي به سازمان و فرايند هايي براي اطمينان از حرکت فناوري اطلاعات در راستاي استراتژي ها و اهداف سازمان است]38[
بطورخلاصه ميتوان گفت همکاري در تصميم سازي فناوري اطلاعات وکسب وکار منجربه همسويي فناوري اطلاعات و اهداف کسب و کار ميگرددتا نسبت به موارد زير اطمينان حاصل شود:
* سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات بر پايه اهداف کسب و کار صورت گرفته است.
* نتيجه پياده سازي کسب و کار يک سرويس فناوري اطلاعات است.
* الويت هاي کسب و کاري با قابليت ها و محدوديت هاي فناوري اطلاعات سنجيده ميشود.
2-12- حاکميت معماري سرويس گرا
حکومت فرايندي براي دست يافتن به تصميم گيري درست براي رسيدن به بالاترين و بهترين منافع سازمان و سهامداران است.
حاکميت معماري سرويس گرا ترکيبي از افراد، سياستها و فرآيند ها در حوزه سازمان است که با به کارگيري انها و استفاده از راهبردهاي موجود به وضعيت و تصميم هاي مطلوب برسد.. حاکميت باعث کاهش ريسک و کمک به پيشبرد راهبردها، اهداف و اولويت ها در سازمان مي شود.. اعمال حاکميت سرويس گرايي در يک سازمان از طريق سيستم حاکميت سرويس گرايي قابل انجام است.
يک سيستم حاکميت سرويس گرا، يک سيستم فرا- تصميم است که يک سازمان از آن به منظور کنترل و محدود کردن مسئوليت هاي تصميم گيري مربوط به تطبيق و کاربردي کردن سرويس گرايي استفاده ميکند [7].حاکميت بر معماري سرويس گرا به طور ويژه بر روي اداره و حاکميت بر سرويس ها متمرکز مي شود [23] ويک چارچوب اساسي براي دست يابي به تعامل پذيري کارکردي و غير کارکردي سرويس ها در بين مرز هاي کسب و کار را فراهم مي کند[32] .حاکميت معماري سرويس گرا توانايي سازماندهي , اجرا و پيکربندي در يک معماري سرويس گرا است]43[.با حاکميت SOA مجموعه اي از ابزار در اختيار قرار مي دهد که ميتواند به بهترين نحو در گرفتن بهترين خدمات کمک کند.[13]حاکميت SOA به فعاليت هايي اشاره ميکند که براي اداره ي معماري سرويس گرا مورد نياز است.[14]
سازمان ها و افراد مختلف تعاريف متفاوتي را از سرويس گرايي اورده اند که به بررسي بعضي از انها در زير مي پردازيم:
1- ديدگاه Software AG
حاکميت برمعماري سرويس گرا ،فرآيندي است که تحقق منافع همه ذينفعان فناوري اطلاعات وکسب وکاررا وسيله برنامه ريزي،تامين بودجه واجراي ابتکارعمل معماري سرويس گرا تضمين ميکندونوعي سرمايه گذاري استراتژيک است که موسسه وکارکردهاي آن رادرپروژه ها به بهترين شکل ممکن پشتيباني ميکند.[25]
2- ديدگاهERIC PILIER
حاکميت معماري سرويس گرا ترکيبي ار سياستهاي امنيتي , توسعه,تبادل پيغام ,فناوري اطلاعات سازمان , منابع انساني ,اجرا و ساير جنبه هاي رهبري در مديريت سازمان فناوري اطلاعات مبتني بر معماري سرويس گراست [39].
3- ديدگاه IBM
حاکميت معماري سرويس گرا زير مجموعه اي از حاکميت فناوري اطلاعات است مرتبط با تعيين خط مشي ها ,مکانيزم هاي کنترلي و اجرايي در زمينه ي فعاليت ها و ساختارهاي معماري سرويس گرا مشابه انچه براي مديريت و کنترل ساير جنبه هاي فناوري اطلاعات وجود دارد]40[
4- ديدگاه OpenGroup
حاکميت معماري سرويس گرا ,کاربرد حاکميت سازمان , فناوري اطلاعات و حاکميت معماري سازماني براي تحقق معماري سرويس گراست .حاکميت معماري سرويس گرا توسعه ي حاکميت فناوري اطلاعات و حاکميت معماري سازماني براي کسب مزاياي کامل از پياده سازي SOA به منظور اطمينان از موفقيت معماري سرويس گراست[41].
5- از ديدگاه Oracle
حاکميت معماري سرويس گراتعامل بين سياست ها (چه چيز),تصميم گيران (چه کساني) و فرايندها (چطور)است[37](شکل2-2).

6- ديدگاه MARKS
حاکميت SOA تعريف , اجرا و انجام مداوم م
دل تصميم و چارچوبي پاسخگو که به سازمان امکان هماهنگي استراتژي هاي SOA را با اهداف تجاري سازمان داده و اينکه اجراي استراتژي ها با راهنما ها و محدوديت هاي تعريف شده با بدنه و سياست هاي SOA هماهنگ است [20].

تمام تعاريف بخشي از حاکميت فناوري اطلاعات يا حاکميت سازمان معرفي ميکنند که بر فعاليت هاي چرخه حيات سرويس ها و معماري سرويس گرا تمرکز دارد برمبناي تعريفي از پيتر ويل از حاکميت فناوري اطلاعات ميتوان به صورت زير حاکميت معماري سرويس گرا را تعريف کرد :
حاکميت معماري سرويس گرا تعيين حقوق تصميم گيري و چارچوب پاسخ گويي براي تشويق رفتار مطلوب در استفاده از بکارگيري از معماري سرويس گرا در سازمان است.
بر اين اساس حاکميت معماري سرويس گرا توسعه يافته مفهوم حاکميت فناوري اطلاعات است و در واقع همان درزمينه ي معماري سرويس گرا است]44[.
2-12-1- چالشهاي معماري سرويس گرا
توسعه ي SOA بدون داشتن چالشها ممکن نيست .از جمله ي انها مي توان موارد زير را نام برد:
– شناسايي سرويس ها
– نشان دادن ارزش را ه حل هاي SOA
– مديريت برنامه هاي SOA
– اطمينان از اينکه سرويس ها نيازهاي کسب و کار را براورده مي سازند.
– بودجه ي سرويس
– مديريت سرويس
– مالکيت سرويس
– يکپارچگي سرويس هاي ارايه شده وب
– کمبود قابليت همکاري سرويس
– استفاده ي مجدد مناسب
– تکثير غير قابل کنترل سرويس هادر حاليکه ميتوانند ترکيب شوند
– SOA هاي چند silo يي
– هماهنگي متقابل سازماني
– تغيير مديريت سرويس ها و راه حل ها
سازمانها بايد اطمينان داشته باشند که :
– سرويس ها و راه حل هاي درستي اجرا شده اند که نيازهاي کسب و کار را براورده ميکنند.
– روشي پايدار براي کشف , مصرف , شناسايي ,طراحي , توسعه , اجراومديريت سرويس هاو راه حل ها است.
– سازماني مناسب و تصميمات تجاري مناسب تهيه شده است.
– روش SOA ارتباط درستي را درسازمان دارد.
– سازمان محلي براي اموزش درست SOA است.
– سرويس ها تامين مالي و مستندسازي شده اند.
– فقط سرويس هاي تاييد شده استقرار يافته اند.
– سرويس هاي ايجاد شده به سياست هاي حکومت پايبند هستند.
– طراحي,ساخت و اجراي سرويس ها در محيطي امن صورت گرفته است.
– تغييرات سرويس ها مديريت شده هستند.
– توسعه دهندگان سرويس ها ميتوانند به راحتي انها را انتشار و کشف کنند.
– کنترل هاي حکومت SOA وسياست ها موجودو موثر هستند ]41[.
با وجود اينکه بسياري از شرکت ها در فرايند پياده سازي الزامات و پيش نيازهاي مطرح شده تلاش ميکنند وليکن به دليل پيچيدگي اين فرايند عمدتا با چالشهايي نظير تعيين ساختار تصميم گيري، تعريف و تعيين سرويسهاي اشتراکي، مديريت، تغيير سرويس هاي اشتراکي و ارزيابي کارايي و کيفيت سرويس مواجه ميشوند, Oracle), 2008( ,( ,William et 200?(,,Open Group), 2009 (و ممکن است علي رغم صرف انرژي زياد سرمايه گذاريهاي کلان از مسير صحيح منحرف شده و دچار شکست شوند. بنابراين براي مقابله با چالشهاي ذکر شده و کسب مزاياي اين فناوري، سازمان نيازمند استقرار يک نظام رفتاري مناسب است تا علاوه بر تعريف نقشها و مسئوليت ها و تعيين ساختارتصميم گيري، قابليتهاي سازماني مورد نياز را فراهم نمايد. اين نظام رفتاري در واقع همان نظام حاکميت است. حاکميت مکانيزمي است که اطمينان ميدهد قوانين، خط مشي ها و سياست ها، استانداردها و رويه ها در سازمان پذيرفته شده و مورد اجابت قرار گرفته است. ) 2009( Open Group,
نقش حاکميت معماري سرويس گرا ايجاد يک رويکرد سازگار در امتداد فرايندها استانداردها، سياستها و رهنمودها است تا موانع و چالشهاي موجود را برطرف کرده و به اجراي فرايند استقرار معماري سرويس گرا کمک کند. وجود يک چارچوب مناسب که دربرگيرنده کليه الزامات و قابليت ها و مولفه هاي حاکميت SOA باشد و بتواند سازمان را در مسير پذيرش معماري سرويس گرا کمک نمايد الزامي است .
2-12-2- شروع حاکميت SOA
براي پرداختن به چالشها ,سازمان نيازمند يک مدل مناسب و جامع براي حاکميت SOA مي باشد که بتواند بصورت تکراري وافزايشي استقرار يابد.يک چارچوب جامع حاکميت SOA بايدهمه ي سه جنبه ي اصلي زير را پوشش دهد:
1-پروسه ها : از جمله حاکم و فرايندهاي حاکميت شده
2-ساختارهاي سازماني : از جمله نقش ها و مسئوليت ها
3- فعال ساختن تکنولوژي ها : ازجمله ابزارها و زيرساخت ها [58]
در بعضي مراجع جنبه ي ديگري نيز اضافه ميشود که شامل سياست هاست که در اينصورت ميتوان شکل کلي را بصورت شکل 2-4 مشاهده کرد.

چرخه حيات سرويس که يک فرايند تکرارپذير براي تعريف سرويس و بومي سازي مدل حاکميتSOAاست) 2009 Open Group)
1- اشخاص:
اشخاص شامل گروهي از ذينفعان, مديران اجرايي سازمان , مديران ارشد از حوزه ي کسب وکار ,معماران و مديران فناوري اطلاعات هستند.منظوراز ذينفعان, مشتريان ,شرکاي تجاري ,پرسنل سازمان وسرمايه گذاران است.درحاکميتSOA هر يک از گروه ها نقش ها و مسئوليت هاي تعريف شده و مدون دارند . مديران اجرايي و رهبران سازمان بيشترين مسئوليت را در استقرار حاکميت SOAبه عهده دارند .تصميم گيري , تدوين سياست هاي مورد نياز براي ارزيابي و مديريت سرويس ها , سرمايه گذاري و پرداخت هزينه هاي ايجاد و نگهداري سرويس ها,تعريف سرويس هاي فناوري اطلاعات از فرايند هاي کسب و کار از جمله موضوعاتي است که در حاکميت SOA به ان پرداخته مي شود.در حاکميت معماري سرويس گراکميته اي از رهبران و افراد خبره
در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات و کسب و کار براي تدوين سياستهاي مربوط به هر حوزه تشکيل مي گردد.اين کميته (مرکز تعالي معماري سرويس گرا)شامل مديران فناوري اطلاعات , مديران پروژه ,معماران نرم افزار,معماران اطلاعات ,توسعه دهندگان خبره ,تحليل گران کسب و کار و مديران عملياتي است[45[
2- سياستها و خط مشي ها:
سياست در اينجا به معني تاييديه رسمي است که به اجراي تصميمات وعمليات کمک ميکند ]46.[ براي پوشش اهداف کسب و کار معماري سازماني و معماري سرويس گرا, سياست ها بايد در حوزه هاي مختلفي در ارتباط با معماري سرويس گرا مانند تکنولوژي, معماري ,افرادوزيرساخت و….تدوين شوند [37].يک حاکميت مناسب در چرخه حيات سرويس نقاط متعددي را قرار ميدهد تا به کنترل سياست ها پرداخته و کارهاي لازم را صورت دهند[46] .با اجرا ي سياست هاي مناسب در هر مرحله از چرخه ي حيات ميتوان مطابق با استانداردها و اصول تعريف شده پيش رفت و از انحرافات و دوباره کاري هاپرهيز نمود.ترکيب سياست ها با چرخه ي حيات سرويس,يک سيستم حاکميت قابل انعطاف دربرگيرنده ي کليه ي الزامات براي حرکت به سمت استقرارمعماري سرويسگرا است رابه وجودمي اورد.
مهمترين سياستها در حاکميت , سياستهاي زمان طراحي و سياست هاي زمان اجرا در چرخه ي حيات سرويس هستند. سياستهاي زمان طراحي مربوط به نيازمندي ها ي طراحي سرويس است.سياست زمان اجرا مربوط به کنترل و بازبيني اهداف و نيازمندي هاي تعيين شده در توافق نامه ي سطح سرويس (SLA)که قبل از اجراي سرويس بين تامين کننده و مصرف کنند سرويس تدوين ميشود[24].

سياست هاي زمان طراحي به طور خاص عملکرد طراحان و توسعه دهندگان سرويس را محدود مي سازند و برخي از سياست هاي زمان طراحي عبارتند از:
قابليت تعامل : چگونگي تعامل سرويس ها با مجموعه اي از استانداردها
قابليت کشف : سرويس ها ممکن است به اطلاعات خاصي نظير توصيفي از سرويس کسب و کار يا اطلاعات مربوط به محل سرويس ها در کاتالوگ سرويس نياز داسته باشند.اين عناصر امکان کشف سرويس ها را فراهم کرده و از طريق سياست تعريف مي شوند.
امنيت : تعيين پارامترهاي امنيتي براي تعيين امنيت در بين سرويس ها
يگانگي : سرويس ها نبايد با سرويس هاي موجود در رجيستري هم نام باشند.اين مورد به وسيله ي يک مکانيزم به عنوان فضاي نام کنترل ميشود.
فرمت داده : سياستهاي مربوط به تعيين فرمت داده مشترک,امکان استفاده مجدد از سرويس ها را فراهم ميکند.سرويس ها داراي يک فرمت داده اي مشترک تحت عنوان SCHEMA هستند.
سياست هاي زمان طراحي بايد پاسخگوي سوالات و ابهاماتي باشند که در زمان طراحي سرويس براي توسعه دهندگان و طراحان سرويس مطرح مي شود . مانند :
– چه کسي مجوز تغيير سرويس هايي را دارد که توسط ديگران استفاده شده اند؟
– چه کسي از يک سرويس استفاده ميکند؟
– چه کسي مسئول سرمايه گذاري براي ارتقا سرويس جهت پوشش نيازمندي هاي کسب و کار کاربر است؟
سياست هاي زمان اجراعمدتا به ايجاد محدوديت براي مصرف کننده سرويس مربوط ميشود.
چند مورد از سياستها ي زمان اجرا:
توافق نامه سطح سرويس:
تامين کننده و مصرف کننده سرويس يک توافق نامه در خصوص انتظاراتي که از سطح سرويس دارند تنظيم ميکنند.پس از تنظيم SLA سياست هايي براي اندازه گيري سطح سروي


پاسخی بگذارید