دانلود پایان نامه

بايد کاربران راقادر سازند تا نقش هايشان را به طور موثر با فراهم کردن اطلاعات صحيح و به موقع انجام دهند.در اين مرحله سازمان مي تواند با يکپارچه سازي چندين سيستم کسب وکاري به يک سيستم واحد به مزيت بيشتري دست يابد [53].
3-3-1-8- مدل بلوغ قابليت سرويس فناوري اطلاعات
مدل بلوغ قابليت سرويس فناوري اطلاعات در سال 2005 توسط aNiesinkو Clerca ارائه شد.اين مدل بر تعيين سطح بلوغ سرويس ها تمرکز داشته و همه فعاليتها ي لازم براي برپايي معماري سرويس در سازمان را در بر ميگيرد.البته اين مدل به طور خاص به عنوان يک مدل معماري سرويس گرا مطرح نشده است ,اما حداقل معيارها و ضوابط لازم براي تحقق يک سطح معين از بلوغ را تعريف مي کند.مدل بلوغ قابليت سرويس فناوري اطلاعات معياري است که چگونگي تعريف , اندازه گيري , مديريت , کنترل و قابل اجرا بودن يک فرايند خاص رانشان ميدهد.سطوح بلوغ اين مدل عبارتند از:
سطح ابتدايي : شامل فعاليتهاي موردي از پياده سازي سرويس است . تعداد کمي از سرويس ها تعريف مي شوند .
سطح قابل تکرار : فرايندهاي ساده براي مديريت سرويس ها شکل مي گيرند.از خصوصيات اين مرحله استفاده قابل تکرار از سرويس هاي مناسب است.
سطح تعريف شده : در اين سطح,سرويس هاي ICT خوش فرم و استاندارد هستند و با فرايندهاي کسب و کاري يکپارچه شده اند.همه سرويس ها با استفاده از رويه اي استاندارد توسعه و پياده سازي شده اند.
سطح مديريت شده : در اين سطح فرايند هاي توسعه و پياده سازي سرويس مورد ارزيابي قرار مي گيرند.فرايندهاي توسعه سرويس و سرويس هاي پاده سازي شده مدون شده ومورد ارزيابي قرار مي گيرند.
سطح بهينه شده : از خصوصيات اين سطح تلاش در بهبود مستمر سرويس هاي توليد شده و فرايندهاي توسعه و پياده سازي است [8].
3-3-1-9- مدل بلوغ معماري سرويس گرا SOAMM
اين مدل در اكتبر 2005 توسط چهار شركت Sonic Software, Inc BearingPoint و AmberPoint و Systinet ارائه شد. طراحان اين مدل با استفاده از بازخوردي كه از2000 معمار دريافت كرده اند ، آنرا طراحي كرده اند اين مدل بلوغ SOAرا به پنج سطح مختلف تقسيم ميكند.
سطح اول – سرويس هاي اوليه
سطح دوم ? سرويس هاي معماري شده
سطح سوم
– سرويس هاي حرفه
– سرويس هاي همكار
سطح چهارم ? سرويس هاي سنجيده


دیدگاهتان را بنویسید