دانلود پایان نامه

دارد

کل
?

???

۱۶۳
?/??

?/??

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارتباط با برند داخلی تاثیرگذارتاثیر دارد و افرادی که معتقدند تمایل به برند برارتباط با برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارتباط با برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارتباط با برند داخلی تاثیرندارد،می توان نتیجه گرفت فرضیه سوم تائید می شود تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه چهارم : تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۱۰ آزمون دوجمله ای فرضیه چهارم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
?

???

۱۶۳
?/??

?/??

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند بردانش برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند تمایل به برند بردانش برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند بردانش برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند بردانش برند داخلی تاثیرندارد ،می توان نتیجه گرفت فرضیه چهارم تائید می شود تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه پنجم : تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :
جدول ۴-۱۱ آزمون دوجمله ای فرضیه پنجم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
۲

۱۶۱

۱۶۳
۰۱/۰

۹۹/۰

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی تاثیرندارد،می توان نتیجه گرفت فرضیه پنجم تائید می شود تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست

فرضیه ششم: عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض: عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۱۲ آزمون دوجمله ای فرضیه ششم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
?

???

۱۶۳
?/??

?/??

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی تاثیرندارد ،می توان نتیجه گرفت فرضیه ششم تائید می شود عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه هفتم : تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۱۳ آزمون دوجمله ای فرضیه هفتم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
?

???

۱۶۳
?/???

?/???

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیرندارد ،می توان نتیجه گرفت فرضیه هفتم تائید می شود تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه هشتم : دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۱۴ آزمون دوجمله ای فرضیه هشتم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
?

???

۱۶۳
?/??

?/??

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی تاثیرندارد ،می توان نتیجه گرفت فرضیه هشتم تائید می شود دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه نهم : ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :
جدول ۴-۱۵ آزمون دوجمله ای فرضیه نهم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
?

???

۱۶۳
?/???

?/???

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیرندارد ،می توان نتیجه گرفت فرضیه نهم تائید می شود ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه دهم : ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست
نقیض : ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۱۶ آزمون دوجمله ای فرضیه دهم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد

تاثیر دارد

کل
۹

۱۵۴

۱۶۳
?/??

?/??

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰ ) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به اینکه نسبت افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد بیشتر از نسبت افرادی که معتقدند ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی تاثیرندارد،می توان نتیجه گرفت فرضیه نهم تائید می شود ارتباط (مشارکت ودرگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.

فرضیه یازدهم : شناسایی با هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.
نقیض : شناسایی با هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذارنیست .
برای آزمون این فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده کرده ایم وجدول نتایج آزمون به صورت زیر بدست آمده است :

جدول ۴-۱۷ آزمون دوجمله ای فرضیه یازدهم
نتیجه
تعداد
نسبت مشاهده شده
مقدار آزمون
سطح معناداری
تاثیر ندارد
تاثیر دارد

کل
?
???

۱۶۳
?/???
?/???

۱
۵/۰
۰

سطح معناداری آزمون دوجمله ای (۰) کوچکتر از۰?/۰ شده است ، می توان نتیجه گرفت با ۹? درصد اطمینان بین نسبت افرادی که معتقدند شناسایی با هویت برند برارزش ویژه برند داخلی تاثیر دارد و افرادی که معتقدند شناسایی با هویت برند برارزش ویژه برند داخلی تاثیر ندارد ،اختلاف معنی داری وجود دارد وبا توجه به

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید