دانلود پایان نامه
غیرها………………………………………………………..
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول: استرس شغلی
شغل چیست ……………………………………………………………………………………
حرفه ……………………………………………………………………………………………..
وظیفه …………………………………………………………………………………………….
گروه شغلی …………………………………………………………………………………….
تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ………………………………………….
تاریخچه ی روان شناسی کار در ایران ……………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………….. صفحه
فشار روانی یا استرس چیست؟ …………………………………………………………
به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد ……………………………………………
عوامل موثر در ایجاد استرس …………………………………………………………..
استرس شغلی …………………………………………………………………………………
مراحل فشار روانی ………………………………………………………………………….
نشانه های سازگاری عمومی ……………………………………………………………
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….
پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….
پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..
تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ………………………………
استراتژی های مقابله با فشار روانی …………………………………………………..
استراتژیهای مقابله فردی …………………………………………………………………
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ………………………………………….
هدف از مشاوره روانی چیست ………………………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………….. صفحه
تقویت مبانی دینی …………………………………………………………………………….
بخش دوم: فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی چیست ……………………………………………………………………
فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ……………………………………………..
نشانه های فرسودگی شغلی ………………………………………………………………
انواع فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………
پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………..
پژوهش های انجام شده در ایران ………………………………………………………
پژوهش های انجام شده در خارج ……………………………………………………..
نتیجه نهایی …………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری ………………………………………………………………………………….
نمونه آماری…………………………………………………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………….. صفحه
روش نمونه گیری …………………………………………………………………………….
ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….
روش اجرا ……………………………………………………………………………………..
طرح پژوهشی …………………………………………………………………………………
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………….
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی
توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی …………………………………….
توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل …………………………..
توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار …………………………………
توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………………………………………….
توصیف نمرات استرس دو گروه ………………………………………………………
بررسی فرضیه اول …………………………………………………………………………
style=”color: #003300;”>بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………
بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………….
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………….. صفحه
بررسی فرضیه چهارم………………………………………………………………………
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه……………………………………………………………………………………………..
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………..
پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………….
فهرست منابع ………………………………………………………………………………….
پیوستها ………………………………………………………………………………………….
 
چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانه ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.
بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین ( 30 نفر کارمند اداری و 30 نفر کارگر) با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با بهره گرفتن از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که:
ـ بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
ـ بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.
ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.
 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل 110 ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif


پاسخی بگذارید