دانلود پایان نامه
  • کیفیت فنی: کیفیت فنی آن چیزی است که مشتری به طور واقعی به عنوان نتیجه تعامل خود با سازمان خدماتی دریافت می دارد.
  • کیفیت عملیاتی: عبارت است از اینکه چگونه فرد خدمات را بدست می آورد.
  • وجهه: وجهه برای شرکتهای خدماتی بسیار مهم است و می توان انتظار داشت که وجهه اساساً توسط کیفیت فنی وعملیاتی بوجود می آید.
  • شکل2-1: مدل کیفیت فنی – عملیاتی خدماتدانلود پایان نامه ارشد :

    بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

    دانلود مقاله :

  • دسته‌ها: آموزشی