دانلود پایان نامه

انسان های دوست داشتنی،اشیاء دوست داشتنی و تجارب دوست داشتنی.در مدینه فاضله ی  هر فرد “انسان “مهمترین عناصر محسوب میشوند.از این جهت است که نارضایتی در روابط بین فردی در کانون تمرکز درمان گلاسر قرار گرفته است.دنیای کیفی ما شبیه آلبوم عکس است.کسانی که تحت درمان قرار میگیرند عموما هیچ کس را در دنیای کیفی خود ندارند یا غالبا کسی را در دنیای کیفی خود دارند که نمیتوانند به صورت رضایتبخشی با او ارتباط برقرار کنند. هنر درمان،وارد شدن به دنیای کیفی درمانجویان است (کوری جرالد(2012). ترجمه:سید محمدی, 1392).  دنیای کیفی از برداشت هایی از مردم، موقعیات و چیزهایی که مثبت هستند ساخته شده است. این برداشت ها و تصورات برای فرد بسیار در ارتباط با برآوردن نیاز است. معمولا نیازهای ما به شکل تصاویر تداعی می شوند و این تصاویر بیانگر زندگی توام با ارضای نیاز است که ما دوست داریم چنین زندگی ای را تجربه نماییم (Sohn, 2004).

توجیه رفتار توسط نظریه انتخاب:

نظریه انتخاب توضیح میدهد که تمام کارهایی که ما را از لحظه تولد تا مرگ انجام میدهیم با چند مورد استثنا ،انتخاب شده است.رفتار کامل به ما می آموزد که تمام رفتارها از چهار عنصر جدا نشدنی تشکیل میشوند:عمل ،تفکر ،احساس و فیزیو لوژی.

       عمل[1] : به رفتار فعال اطلاق میشود مثلا راه رفتن ،حرف زدن یا حرکت کردن.

      تفکر:[2] هم شامل افکار ارادی و غیر ارادی است مثل خیالبافی ها و خوابها.

       احساسات:[3] شامل شادی ،رضایت ،دلهره ودیگر احساسات خوشایند و یا دردناک میشوند.

      فیزیولوژی:[4] مکانیسمهای بدنی ارادی و غیر ارادی است مثل عرق کردن و ادرار کردن.

 گلاسر رفتار انسان را به یک اتومبیل تشبیه میکند. نیازهای اساسی انسان (تعلق خاطر ،قدرت ،آزادی،تفریح و بقاء)موتور ماشین هستند. این ماشین توسط خواستها هدایت میشود. چرخهای عقب آن هم احساسات و فیزیولوژی هستند.عمل و تفکر درست مثل چرخهای جلوی ماشین جهت رفتار را تعیین میکنند.طبق نظریه انتخاب تغییر دادن مستقیم احساسات یا فیزیولوژی بدون کمک گرفتن از عمل یا تفکر دشوار است.این در حالی است که میتوانیم صرف نظر از احساسات شخصی ،عمل یا تفکر خود را تغییر دهیم (شارف. ریچارد اس . ترجمه: فیروز بخت, 1390).

[1] doing

[2]thinking

[3] feelings

[4] physiology

دسته‌ها: آموزشی