دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم :

پایان نامه تاریخ ساسانیان 250 ص

با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقطع کارشناسی – رشته تاریخ

                                                             فهرست مطالب

 

           عنوان                                                             صفحه

 

مقدمه                                                                             1

معرفی منابع                                                                                                  9

فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت              19

1-1ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان                                                      20                                
2-1   تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت                                              24                        
3-1 اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان                                                 27
فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان                        32
1-2 تعریف طبقه اجتماعی                                                                            33
2-2 طبقات اجتماعی                                                                                   34
3-2 طبقه روحانیون                                                                                      37
1-3-2 موبد                                                                                               45                                                      
2-3-2 موبدان موبد                                                                                        48
3-3-2 هیربد                                                                                               51
4-3-2 زوت و راسپی                                                                                   53
5-3-2 دستور                                                                                              54
4-2 طبقه جنگجویان                                                                                       54
1-4-2 وظیفه جنگجویان                                                                                  57
2-4-2 تقسیم طبقات جنگجویان                                                                         57
1-2-4-2 سواره نظام                                                                                       57
2-2-4-2- جایگاه سواره نظام                                                                          58                                                                                                                
2-2-4-2 پیاده نظام                                                                                           60
5-2 طبقه کشاورزان و صنعتگران                                                                      61
1-5-2- طبقه کشاورزان                                                                                   65
2-5-2-طبقه صنعتگران                                                                                            67
فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان                                                    68
1-3 شناخت سازمان های داخلی دوره ساسانیان                                                      69
2-3- دیوان                                                                                                          73
1-2-3 پیدایش دیوان ها                                                                                          75
3-3 دیوان ریاست طبقات جامعه                                                                            77
1-3-3 وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار                                                                        78
2-3-3وظایف و اختیارات وزیر                                                                                     83
4-3 دیوان سپاه                                                                                                                      84        
1-4-3 ایران سپاهید                                                                                                            86
2-4-3 ارتشیاران سالار                                                                               
                      89

3-4-3 ارگبذ                                                                                                                            90                                           
5-3 دیوان دادرسی (داد)                                                                                                    93
1-5-3 ارزش داد و دادگستری                                                                                                       96
2-5-3 منشاء قوانین در عصر ساسانیان                                                                         98
3-5-3 حوزه قضات                                                                                                          99  
4-5-3 ادّله اثبات دعوی                                                                                                 100
   5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت                                                                                   102
6-5-3 روحانیون در منصب قضاوت                                                                                103
6-3 دیوان رسایل (دیوان دبیران)                                                                                     105
7-3 طبقه ی متستخدمین ادارات (دبیران)                                                                          106
1-7-3 دبیر                                                                                                                  109
2-7-3 ایران دبیربد(دبیر بد)                                                                                      110                                                                                        
3-7-3 اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران                                                      111
4-7-3 چگونگی برگزیدن دبیران                                                                                114
5-7-3 وظایف دبیران                                                                                                  116
6-7-3 اصناف دبیران                                                                                                  119
1-8-3 دین دبیر                                                                                                           119
8-2–3 دبیران دیوان خراج                                                                                        120
3-8-3 گذک آمار دبیر                                                                                                  121
4-8-3 واسپوهرگان آمازکار                                                                                       121
5-8-3 روانیگان دبیر                                                                                                  121
6-8-3 آذربادگان دبیر                                                                                                             121
7-8-3 گنج آمار دبیر                                                                                                  122
9-3 دیوان سرای شمره یا دیوان استیفا (اداره مالیه)                                                           122
10-3 دیوان خراج                                                                                                         123
1-10-3 خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی                                                   125
2-10-3 واستر پوشان سالار                                                                                      126
3-10-3 آمار کار(آمارگر )                                                                                            128
4-10-3 دهقانان                                                                                                           129
1-4-10-3 جایگاه دهقانان                                              
                                            132

11-3 دیوان درآمدهای کل کشور                                                                                133    
12-3 دیوان خزائن                                                                                                       134
13-3 گهبذ و ضرب مسکوکات                                                                                                 135
14-3 دیوان آتشکده ها                                                                                                             136
15-3 دیوان برید                                                                                                          137
16-3 دیوان اشراف                                                                                                      141
17-3 دیوان ایران دربد                                                                                                            142
18-3 دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )                                                                          143
19-3 دیوان احشام                                                                                                       144
1-19-3 آخور آمار دبیر – آخورسالار                                                                      145
20-3 دیوان ویژگان                                                                                                     146
21-3 دیوان نوروز                                                                                                      147
22-3 دیوان کستبزود (دیوان آب)                                                                              148
1-22-3 وظیفه ی دیوان آب                                                                                         149
23-3 دیوان جامه خانه                                                                                                             150
24- 3 ایران درستبد                                                                                                   150
فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری                                                                      152
1-4مشاغل دیوانی                                                                                                       153
2-4 پادشاه                                                                                                                   154    
1-2-4شاه                                                                                                                    155
1-2-4 وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان                                                                   156    
3-4 شهرب                                                                                                                    157
4-4 مرزبان                                                                                                                  159
5-4 اسپهبد                                                                                                                   161
6-4 پادگوسپانان                                                                                                         162
7-4 بیدخش                                                                                                                  164
8-4 اندرزبد                                                                                                                  165
9-4 آموزگاران اسواران                                                                                              166
10-4 دریوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)                                              167
11-4 خرم باش                                
                                                                                        167

12-4 پشتیگبان سالار                                                                                                             169
13-4 مهماندار                                                                                                              170
14-4 خوانسالار                                                                                                           171
15-4 پذشخوار                                                                                                                         172
16-4 مردبذ                                                                                                                  173
17-4 دیده بان سلطنتی                                                                                                            174
18-4 بازدار                                                                                                                  174    
19-4 گنجور                                                                                                                 175
20-4 دواتدار                                                                                                                175
21-4 کاروانسالار                                                                                                        176
22-4 تغاربد                                                                                                                 176
23-4 آیین بد                                                                                                                176
24-4 بازاربد                                                                                                                177
25-4 کیروگ بد ( هنربد )                                                                                            177

فصل پنجم شخصیت های برجسته دوره ساسانیان                                                  179

1-5 تنسر در منابع                                                                                                      180    
1-1-5-تنسر                                                                                                                182
2-1-5 تنسر شخصیتی تاریخی                                                                                 184    
2-5 ابرسام                                                                                                                   186
1-2-5 تنسر و ابرسام                                                                                                           188
3-5 کرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی                                                                                 192
1-3-5 کرتیر                                                                                                                193
2-3- 5 کرتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی                                             195
3-3-5 کریتر و کتیبه های وی                                                                                                 199
4-5 آذرپاد مهراسپندان                                                                                                           206
5-5 مهرنرسی                                                                                                              210
نتیجه                                                                                                                           215
تصاویر                                                                                                                        
کتاب شناسی ( فهرست منابع و ماخذ)                                                                                    219
 

چکیده

پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420 میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند …(ادامه در فایل دانلودی)

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد


 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه تاریخ ساسانیان 250 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


پاسخی بگذارید