دانلود پایان نامه

عنوان صفحه
چکیده
 
 
  فصل اول _ مقدمه
 
 
  1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش  
1-2 هورمونهای استروئیدی  
1-2-1 محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه  
1-3 مکانیسم عمل استروژن  
1-4 استروژن و سیستم عصبی  
1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها  
1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک  
1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک  
1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک  
1-5 استروژن و خلق و خوی  
1-6 استروژن و  
1-7 استروژن و گر گرفتگی  
1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری  
1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر  
1-10 استروژن و بیماری پارکینسون  
1-11 استروژن و درد  
1-12 اپیوئیدها  
1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی  
1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها  
1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها  
1-13 بی دردی  
1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها  
1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها  
1-16 نیتریک اکساید  
1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید  
1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز  
1-17 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید  
1-18 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید  
1-19 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید  
  21
1-17-1 شکل ظاهری معده 21
1-17-2 سطوح معده 22
1-18 عروق خونی معده 23
1-18-1 شرائین معده 23
1-18-2 وریدهای معده 23
1-19 عصب رسانی معده 24
1-20 غدد معدی 24
1-21 فعالیت حرکتی معده 25
1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده 26
1-23 ارتباط معده و دوازدهه 27
1-24 تنظیم تخلیه معده 28
1-25 نحوه ترشح اسید معده 29
1-26 کنترل غلظت اسید معده 31
1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال 31
1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده 32
1-29 کنترل in vivo میزان ترشح اسید 33
1-29-1 مرحله سری 33
1-29-2 مرحله معدی 33
1-29-3 مرحله روده ای 33
1-30 تحریک ترشح اسیدمعده 34
1-31 مهار ترشح اسید معده 34
 
فصل دوم _ روش کار
 
 
2-1 مواد و روشها 36
2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری 37
2-3 روشهای عصاره گیری 38
2-3-1 روش خیساندن 39
2-3-2 روش تراوش 39
2-3-3 روش هضم 40
2-3-4 روش جوشاندن 40
2-3-5 روش سوکسیله 41
2-4 روش بیهوشی 42
2-5 روش انجام آزمایش 43
2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه 44
3-7 ترانسدیوسر 48
 
فصل سوم _ نتایج
 
 
3-1 داده های مربوط به ترشح اسیدمعده 49
3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده 62
 
 
                                  فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری
 
 
4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده 83
4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده 85
4-2-1 اثر بر فشار داخل معده 85
4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات 85
4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات 86
پیشنهادات 88
منابع 89
   
   
   
   
   
   

چکیده :
 
در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 سر موش صحرائی ماده تهیه و به 10 گروه تقسیم شدند. 1- گروه کنترل(Sham) 2- کنترل- تحمل Tol) Sham-) 3-گروه اوارکتومی (OVX)4 – گروه اوارکتومی – تحمل (Tol- OVX ) 6،5و 7-گروه های اوارکتومی تحت درمان با ال آرژنین(50،10 و200 Mg/kg) (Tol – LA) 8 و 9- گروه های اوارکتومی تحت درمان با ال نیم(10 و 50)         (Tol – LN). گروه های 3 تا 9 اوارکتومی شدند. 8 هفته بعد از تخمدان برداری، تحمل به مرفین در گروه های 2 و 4 تا 9 از طریق تزریق داخل صفاقی 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در طی 4 روز ایجادشد. حیوانات گروه 6،5 و 7 همزمان با ایجد تولرانس 50،10 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال آرژنین دریافت کردند. حیوانات گروه 9 ، 8 همزمان با دریافت 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین، 10 و 50 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال نیم دریافت کردند. سنجش درد بوسیله تست صفحه داغ (Hot plate ) انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حیوانات ثبت پایه گرفته شد سپس حیوانات 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین دریافت کردند و اثرات ضد دردی هر 10 دقیقه بررسی شد.
نتایج نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین نسبت به زمان پایه در گروه کنترل و اوارکتومی بالا بود اما تفاوتی در گروه های کنترل – تحمل و اورکتومی – تحمل وجود نداشت. اگرچه زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه کنترل از گروه اوارکتومی بالاتر بود. اما تفاوتی بین گروه های کنترل- تحمل و اوارکتومی – تحمل مشاهده نشد.
Repeated measure AVOVA نشان داد که زمانهای واکنش بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی –تحمل پایین تر از هر سه گروه دریافت کننده ال آرژنین بود که نشان دهنده این مطلب است که ال آرژنین تحمل به مرفین در موش های صحرایی اوارکتومی شده را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی- تحمل نسبت به گروه های دریافت کننده ال نیم پایین تر است. این یافته نشان می دهد که ال نیم نیز تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده را کاهش می دهد.
نتایج نشان می دهد که تکرار مصرف مرفین می تواند منجر به تحمل شود. اگر چه تفاوتی بین تحمل در حضور و یا عدم حضور هورمون های جنسی ماده وجود ندارد اما ال آرژنین و ال نیم تحمل به مرفین را کاهش می دهند.
کلمات کلیدی:موش صحرایی تخمدان برداری شده، نیتریک اکساید، ال آرژنین، ال نیم، تحمل.
 
 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد
 
دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده 107ص
فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند
برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.
 
 


پاسخی بگذارید