دانلود پایان نامه

چکیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینه جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از    حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception  مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق 100% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه 14% کاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، 32% افراد  IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. 7% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ 87% ، خونریزی و لکه بینی 63% ، ترومبو آمبولی 31% ، سردرد 70% توسط بقیه ذکر شدند. 14% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ، 83% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . 40% افراد مدت اثربخشی را 72 ساعت می دانستند . 39% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. 62% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. 41% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ، 41% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . 71% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و 7% غیر مجاز         می دانستند ، 50% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.
در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن ، ازدواج و سابقه طبابت ارتباط معنی داری داشت  (P<0/0001) . آگاهی با کاهش سن و کاهش سابقه طبابت بیشتر می شد، همچنین آگاهی افراد مجرد بیشتر بود و
آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.5/40 % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.
عملکرد افراد با سن ، سابقه طبابت و جنس ارتباط معنی داری داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقه طبابت کمتر عملکرد بهتری داشتند. همچنین عملکرد خانم ها برخلاف آگاهی نسبت به آقایان بهتر بود. عملکرد با وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت (P=0/97). همچنین بینش افراد با سابقه طبابت ، سن ، جنس و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت .
از نتایج این تحقیق مشخص شد بسیاری از پزشکان نمی توانند بخوبی و دقیق و کامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و یا آنرا تجویز نمایند. لذا به مسئولان امر توصیه می شود که نسبت به آموزش پزشکان در مراکز بازآموزی در مورد EC توجه و تأکید بیشتری شود.
بیان مسئله:
علیرغم دسترسی به روش های بسیار مؤثری که در زمینه جلوگیری از بارداری استفاده می شود بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته هستند. که در این موارد میزان سقط جنایی افزایش می یابد.1 شانس حاملگی در یک مقاربت محافظت نشده می تواند به اندازه باشد. 1 برای زنانیکه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار می گیرند، برای مثال به کار نبردن روش های پیشگیری، پاره شدن کاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص های جلوگیری اضطراری از بارداری و یا تجاوز جنسی، روش های جلوگیری از بارداری اضطراری برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته توصیه می شود. 1
طبق آمار موجود در آمریکا 60% حاملگی ها ناخواسته است که نیمی از آنها منجر به سقط می شود. 2 طبق برآورد who هر ساله 200000 زن یعنی هر 3 دقیقه یک زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست می دهد و 99% این مرگ و میرها و عوارض در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. 3 اگر هر زن در معرض یک مقاربت محافظت نشده از روش های جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده کند، مقدار حاملگی ناخواسته تا کم می شود. تخمین زده می شود که اگر پیشگیری اضطراری از بارداری (*EC) به صورت گسترده در آمریکا به کار گرفته می شد می توانست از 7/1 میلیون بارداری ناخواسته که منجر به 8/0 میلیون ختم به روش سقط شد جلوگیری کند. 4
عوارض بالای حاملگی ناخواسته و سقط های غیرقانونی ناشی از آن و توجه به این نکته که تنظیم خانواده یکی از اولویت های سیستم بهداشتی کشور می باشد، لزوم آگاهی جمعیت در سنین باروری کشور از Morning after pills بعنوان گام دوم در برنامه بهداشت خانواده ایران می رساند تا در مواقع لزوم با بهره گرفتن از این روش ها ریسک یک بارداری ناخواسته را به خود، خانواده و جامعه تحمیل نکنند.
مورد مهم دیگر بررسی سطح آگاهی و بینش و عملکرد پزشکان نسبت به EC به عنوان گروهی که مرجع افراد جامعه در مورد مشکلات بهداشتی می باشند و در بهبود سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می نمایند می باشد.
روشی که اکثراً در جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده می شود رژیم Yuzpe است. روشی که متخصصین زنان و مامایی کانادا برای اولین بار ابداع کردند. رژیمYuzpe شامل200 (میکرو گرم) اتنیل استرادیول* همراه mgr 2 (میلی گرم) نورژسترول یا mg1 (میلی گرم) لوونرژسترول می باشد که به دو مقدار** مساوی تقسیم می شود. و به فاصله
12 ساعت استفاده می گردد. رژیم Yuzpe باید هر چه زودتر تا 72 ساعت بعد از مقاربت محافظت نشده مصرف گردد. 5 رژیم دیگری که به کار برده می شود، خوردن یک قرص 750 میکرو گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض 72 ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تکرار آن در 12 ساعت بعد، یا به جای آن از 25 قرص Mini pill که معادل همان 750 میکرو گرم است برای هر روز استفاده کرد. 5
البته ممکن است جذب هورمون هنگامی که تعداد زیادی قرص مصرف شود کمتر شود. پزشکانی که با تصمیم برای تجویز EC روبرو می شوند در مورد تجویز آن مشکل دارند. که علت آن آموزش ناکافی درباره چگونگی مصرف آن است. پزشکانی که در این مورد کار کرده اند از نقص دانش تجربی خود آگاهند و علاقمند به بهبود دانش خود می باشند. 6
در یک مطالعه درباره EC در کارولینای شمالی در رابطه با بینش و عملکرد پزشک و مراقبت اولیه در سال 2001 انجام شد ]بررسی کایزر (1997) نشان داد که کمتر از 40% پزشکان خانواده به بیماران درباره دسترسی به EC اطلاعات می دهند و اطلاعات ناقص پزشکان و جامعه دلیل اصلی بهره برداری ناکافی از این روش بود.[
در این بررسی در کارولینای شمالی 72% پاسخ دهندگان گفتند که اطلاعاتی به بیمار در مورد EC نمی دهند. 45% هرگز EC پیشنهاد نکرده بودند و 49% فقط 4-1 بار در سال گذشته پیشنهاد مصرف داده بودند. متاسفانه درکشورماهنوز پژوهشی در مورد آگاهی ، بینش وعملکرد پزشکان عمومی نسبت به EC  انجام نشده است . از آنجا که سقط درکشور ماغیرقانونی غیرشرعی است تنهاراه جلوگیری از بارداری در موارد وقوع مقاربت محافظت نشده روش پیشگیری اضطراری از بارداری می باشد . پزشکان عمومی نقش بسزایی در گسترش استفاده از روش های مذکور دارند.
42% فقدان یا نقص دانش خود را دلیل عدم تجویز برمی شمردند. 7
متأسفانه در کشور ما هنوز پژوهشی در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد پزشکان عمومی نسبت به EC انجام نشده است . از آنجا که سقط در کشور ما غیر قانونی و غیر شرطی است تنها راه جلوگیری از بارداری در موارد وقوع مقاربت محافظت نشده روش پیشگیری اضطراری از بارداری می باشد. پزشکان عمومی نقش بسزایی در گسترش استفاده از روشهای مذکور دارند.

اهداف

الف- هدف کلی:
تعیین میزان دانش، بینش و عملکرد در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت در بین پزشکان مراجعه کننده به مراکز بازآموزی تهران در سال 1381
ب- اهداف جزئی:

 • تعیین میزان دانش نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) در نمونه مورد مطالعه
 • تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه
 • تعیین میزان عملکرد نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه
 • تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
 • تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس
 • تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل
 • تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه طبابت
 • تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
 • تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس
 • تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل
 • تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه طبابت
 • تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سن
 • تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب جنس
 • تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب تأهل
 • تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سابقه طبابت
 • تعیین ارتباط بین میزان دانش، بینش و عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
بررسی میزان آگاهی، بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) در سال 1381