دانلود پایان نامه


چکیده :
این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر یزد با اسکان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است.
روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای ،ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ومشاهده بهره گرفته شده است . نوع نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها ازنرم افزارSpss Excel,  استفاده شده است
عوامل موثر در پیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد ( محله حسن آباد ) مهاجرت، بی کاری ،کمبود درآمد، ارزانی زمین ومسکن و…. بوده است. که اولین عامل حاشیه نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی واجتماعی است تعداد افراد وخصوصیات آنها در حاشیه ها متفاوت است.
اسکان غیر رسمی که با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی ،زاغه نشینی، کپرنشینی و…. نیز مترادف گردیده است. از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن  شتابان  و نابرابری های منطقه ای است که عدم توازن ونابرابری سطح زندگی در روستا وشهر خودباعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس ازمدتی شهرها رااشباع میکندسازمانها ومسئولین کنترل کننده شهری از پذیرایی آنها می مانند تعدادی از روستائیان خود رابا محیط وفق نداده وجذب حاشیه ها می شوند.
واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی- حاشیه نشینی – توانمندسازی – ساماندهی
 
مقدمه:
حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت، کنترل وبدون رعایت مقررات شهرسازی توسط توده مردم ایجاد می شود. امروزه ساخت وساز های غیرمجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و…. تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی درحال تکوین است. در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس ومنطقی اشاره می کنند.:
زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می گریزند وبه حاشیه شهرها روی می آورند. درواقع به نوعی انتخاب دست می زنند.آنان فالاکتی را رها می کنند وفلاکتی دیگر بر می انگیزند. به نظر آنها شهر افق امکانات وآزادی است، حرکت اینان تحت تأثیر دوعامل گریزاننده در موطن و جذب کننده در شهرهای کلان می باشد.
همه تعاریف بیان شده با همه روشنگری های نهفته درآن هنوز از حقیقت پدیده حاشیه نشینی به دور است. زیرا که حاشیه نشینی پدیده ای پیچیده، ناهمگون وگسترده واز آن دسته حقایق اجتماعی است که هرچند یک پدیده اما خود دردرون خویش دارای ابعاد گوناگونی است. بنابراین برای شناخت آن باید هم از بعد فضایی به آن پرداخت وهم هرمحدوده حاشیه نشین را با خودش بررسی وتبیین کرد تا بتوان راه حل مناسب ارائه کرد که به طور اصولی با انواع دیگر طرح های سامان بخشی برای حاشیه نشینان متفاوت است.
حاشیه نشینی را می توان یک نوع محرومیت خواند.آنچه که محرومیت ها را به وجود می آورد و موجب توسعه روز افزون آن می شود فراموش کردن اقشار ضعیف در برنامه ها، برنامه ریزی هاوضعف مدیریت در تشخیص درست، به هنگام وارائه ی راه حل مناسب وسود بخش برای آحاد جامعه می باشد، این پدیده یک مسأله ای اجتماعی است و برای درک آن باید دیدگاهی جامع نگر داشت.
از آنجا که غفلت برنامه درپرداختن به بخشی از جمعیت کشور موجب منتفی شدن نیازمردمان به سرپناه نمی شود.بنابراین حاشیه نشینان حذف یا فراموش شده نیاز به مسکن وسرپناه خود را درچارچوب ها غیر رسمی تدارک می بینند که آسیب های محیطی نیز از پیامدهای آن خواهد بود[1].رشد بی رویه و بدون برنامه واحدهای مسکونی، نواحی گسترش یافته را شدیداً دچارمعضلات عدیده نهادهای تمدنی، رفاه اجتماعی، خدمات شهری وعمومی می کند.آموزش وپرورش،بهداشت،درمان روانی وجسمانی،آب آشامیدنی بهداشتی، برق، گاز، تلفن، ساماندهی بافت شهری، سیستم فاضلاب، زیبا سازی محیط شهری، کوچه، خیابان،پیاده روها، بوستانها و بخصوص درمناطق سکونت محرومان روز به روز پیچیده تر و سخت تر می شود.
وجود نابرابری های حاد وعدیده در جوامع که بارزترین نماد آن نابرابری های اقتصادی واجتماعی است که با تفاوت هایی نیز درشناخت امکانات بالقوه جامعه، برخورداری ازفرآیند دریافت علم، حرفه وفن ،حق انتخاب شغل، سطح ونحوه زندگی دلخواه ، بهره مندی از مواهب خدادادی طبیعی وثروت های ملی، حضور درحوزه های سیاسی .اجتماعی، چتر حمایت های قانونی، مدنی و شهروندی و وسایلی از این دست درافراد این قشر از جامعه منجر به بهبود کیفیت زندگی آنان می شود قابل ارائه تبیین و تعطیل است.
 
1- امکچی ، حمیده ، آسیب شناسی در برنامه ریزی مسکن ، خلاصه مقالات سومین سمینار سیاستهای  توسعه مسکن در ایران ، 1375
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید
مطالعه و بررسی عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد