دانلود پایان نامه
  1. تکنیک پیکان (فلش) رو به پایین[1]

از این فن حهت دستیابی به باورهای بنیادین استفاده می شود. روش اجرا: الف: ابتدا یک فکر منفی اتوماتیک را که احتمال می دهیم به یک باور بنیادین ارتباط دارد، انتخاب می کنیم. ب. این فکر را می نویسیم. ج: به بیمار می گوییم: فرض کنیم این فکر درست باشد، چه معنی خاصی برای تو دارد؟/ چه چیز این موضوع تو را ناراحت می کند؟ د: یک فلش رو به پایین زیر فکر اولیه کشیده و جمله ای را که بیمار می گوید، زیر فلش می نویسیم. ه: همان جمله را خوانده و دوباره به بیمار می گوییم: فرض کنیم این فکر هم درست باشد، این موضوع چه معنی خاصی برای تو دارد؟/ چه چیز این موضوع تو را ناراحت می کند؟ و: این کار را آن قدر ادامه می دهیم که به جمله ای برسیم که یک باور واسطه ای یا ناکارآمد باشد. در این شرایط معمولاً بیمار دیگر نمی تواند به این کار ادامه دهد، یعنی به جمله ای می رسیم که به خودی خود ناراحت کننده است و لازم نیست که برای بیمار معنی خاصی داشته باشد.

  1. فن تحلیل سود و زیان

مثال: 1. فکر ناکارآمد: (اگر به آن مهمانی بروم کسی تحویلم نمی گیرد) 2. فکر جایگزین: (نباید درباره نظر مردم نسبت به خودم اهمیتی بدهم).

 

 

  1. فن بررسی شواهد

مانند فن تجلیل سود و زیان عمل می کنیم اما در یک ستون شواهد تأیید کننده و در ستون دیگر شواهد رد کننده را می نویسیم ودر پایان هر ستون درصد تایید کننده و درصد رد کننده را می نویسیم و از هم کم می کنیم. مثال: من آدم ناموفقی هستم (به نقل از فری 1382).

[1] downward arrow technique