منبع پایان نامه درباره مواد غذایی، بازدارنده ها، کاربرد مستقیم، محصولات زراعی

نیتروژن بیشتری از خاک جذب می کنند. پرایمینگ اثر معنی داری بر روی جذب فسفر و پتاسیم نداشت اما در مطالعاتی که در طی دو سال متوالی انجام شد، جذب نیتروژن را بصورت معنی دار ۸% و ۷% افزایش داد. محققین این اثر را به جوانه زنی و رشد سریع ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره بازدارنده ها، مورفولوژی، بهبود عملکرد، گندم و برنج

۱۳۷۳). در صورت کمبود نیتروژن کل گیاهان به رنگ روشن متمایل به زرد در آمده و رشد شدیداً کاهش می یابد، ساقه ها، برگ ها و سطح زیرین برگ ها در اثر تجمع آنتوسیانین (به علت کمبود کلروفیل) به رنگ ارغوانی در می آیند. تعداد دانه در انتهای خوشه کم ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره علف های هرز، ذرت دانه ای، بازدارندگی، فیزیولوژی

ذرت به کار می رود و در مواردی که از ذرت به عنوان علوفه تازه برای مصرف دام استفاده می شود فواصل نزدیک تر نیز در نظر گرفته می شود (رستگار، ۱۳۸۴). ۱-۷-۳-عمق کاشت عمق کاشت بذر باید به حدی باشد که رطوبت کافی برای جوانه زدن بذر را تامین ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره فیزیولوژی، طول فصل رشد، رطوبت نسبی، شرایط آب و هوایی

Westgale, 1994). پس از آنکه دانه گرده روی کاکل قرار گرفت جوانه می زند و لوله گرده تشکیل می شود که باید به سمت پایین رشد کرده و تمام طول کاکل را طی کند تا امکان باروری فراهم شود، ممکن است در طی چند روز اول پس از باروری به ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره فیزیولوژی، پوشش گیاهی، عملکرد اقتصادی، ذرت دانه ای

ق مشابه از سطح خاک منشا می گیرند، شمار آنها ابتدا ۷ تا ۸ عدد است که گاهی به ۱۵ تا ۲۰ ریشه هم می رسد. کار این ریشه ها جذب آب و عناصر غذایی لایه های سطحی خاک است، رشد این ریشه ها تا زمان ظهور گل تاجی ادامه ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره گندم و برنج، ایالات متحده، باستان شناسی، توسعه اقتصادی

عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به تیمارهای دیگر شد. در صفت وزن هزار دانه نیز هیدروپرایمینگ نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت. در بقیه صفات هیدروپرایمینگ بذر افزایش معنی داری نشان نداد. در تمام صفات بجز صفت تعداد ردیف دانه در بلال سطح کود اوره بالاتر ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، جهاد کشاورزی

………………………………………………………………………۵۱ ۴-۱-۴- تعداد ردیف دانه در بلال………………………………………………………………………………………۵۳ ۴-۱-۵- وزن هزار دانه……………………………………………………………………………………………………..۵۳ ۴-۱-۶- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………………..۵۵ ۴-۱-۷- عملکرد دانه……………………………………………………………………………………………………… ۵۶ ۴-۱-۸- شاخص برداشت………………………………………………………………………………………………….۵۹ ۴-۱-۹- درصد پروتئین…………………………………………………………………………………………………….۶۰ ۴-۲- شاخص های رشد……………………………………………………………………………………………………..۶۲ ۴-۲-۱- شاخص سطح برگ (LAI)………………………………………………………………………………….62 ۴-۲-۲- سرعت رشد محصول (CGR)………………………………………………………………………………65 ۴-۲-۳- سرعت رشد نسبی (RGR)………………………………………………………………………………….68 ۴-۲-۴- سرعت جذب خالص (NAR)………………………………………………………………………………70 جمع بندی ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله تعارض کار، انحراف معیار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی

رم افزار۱۹-spss انجام پذیرفته است . ۳-۷- روش اجرای تحقیق : پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان به دانشگاهای مربوطه مراجعه کرده و با هماهنگی مسئولان مربوطه نسبت به اجرای پرسشنامه اقدام نموده به این صورت که در آغاز نسبت به توجیح پاسخ گویان ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله تعارض کار، روایی سازه، ساختار عاملی، پرسش نامه

فراوانی ) جهت هر یک از مولفه ها به قرار زیر تبیین گردید: خستگی عاطفی زیاد(امتیاز مساوی وبالاتراز ۳۰ برای فراوانی ، مساوی و بالاتر از ۴۰ برای شدت ). متوسط(امتیاز ۲۹-۱۸برای فراوانی،۳۹-۲۶برای شدت). کم( امتیاز مساوی و کمتر از ۱۷برای فراوانی، مساوی و کمتر از۲۵برای شدت). مسخ شخصیت زیاد(امتیاز ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله رضایت شغلی، رضایت شغل، فرسودگی شغلی، تعارض کار

نگرش کلی فرد نسبت به شغل مطرح می کند . بر اساس این تعریف شغل فرد بیش از وظایف مدون تعریف شده برای ایشان در محیط سازمانی می باشد . بر اساس تعریف دیگری که لوتانز ارائه می دهد رضایت شغلی شامل ادراک کارمند از برآورده شدن انتظارش از شغل ادامه مطلب…