No category

منبع پایان نامه درباره مواد غذایی، بازدارنده ها، کاربرد مستقیم، محصولات زراعی

نیتروژن بیشتری از خاک جذب می کنند. پرایمینگ اثر معنی داری بر روی جذب فسفر و پتاسیم نداشت اما در مطالعاتی که در طی دو سال متوالی انجام شد، جذب نیتروژن را بصورت معنی دار ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره بازدارنده ها، مورفولوژی، بهبود عملکرد، گندم و برنج

۱۳۷۳). در صورت کمبود نیتروژن کل گیاهان به رنگ روشن متمایل به زرد در آمده و رشد شدیداً کاهش می یابد، ساقه ها، برگ ها و سطح زیرین برگ ها در اثر تجمع آنتوسیانین (به ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره گندم و برنج، ایالات متحده، باستان شناسی، توسعه اقتصادی

عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به تیمارهای دیگر شد. در صفت وزن هزار دانه نیز هیدروپرایمینگ نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت. در بقیه صفات هیدروپرایمینگ بذر افزایش معنی داری نشان ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، جهاد کشاورزی

………………………………………………………………………۵۱ ۴-۱-۴- تعداد ردیف دانه در بلال………………………………………………………………………………………۵۳ ۴-۱-۵- وزن هزار دانه……………………………………………………………………………………………………..۵۳ ۴-۱-۶- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………………..۵۵ ۴-۱-۷- عملکرد دانه……………………………………………………………………………………………………… ۵۶ ۴-۱-۸- شاخص برداشت………………………………………………………………………………………………….۵۹ ۴-۱-۹- درصد پروتئین…………………………………………………………………………………………………….۶۰ ۴-۲- شاخص های رشد……………………………………………………………………………………………………..۶۲ ۴-۲-۱- شاخص سطح برگ (LAI)………………………………………………………………………………….62 ۴-۲-۲- سرعت ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منابع و ماخذ مقاله تعارض کار، انحراف معیار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی

رم افزار۱۹-spss انجام پذیرفته است . ۳-۷- روش اجرای تحقیق : پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان به دانشگاهای مربوطه مراجعه کرده و با هماهنگی مسئولان مربوطه نسبت به ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منابع و ماخذ مقاله تعارض کار، روایی سازه، ساختار عاملی، پرسش نامه

فراوانی ) جهت هر یک از مولفه ها به قرار زیر تبیین گردید: خستگی عاطفی زیاد(امتیاز مساوی وبالاتراز ۳۰ برای فراوانی ، مساوی و بالاتر از ۴۰ برای شدت ). متوسط(امتیاز ۲۹-۱۸برای فراوانی،۳۹-۲۶برای شدت). کم( ادامه مطلب…

By y5oozita, ago