No category

پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، وفاداری به برند

درک شده نیز به عدم اطمینان مصرف کننده در شرایطی که قادر به پیش بینی عواقب تصمیم خرید خود نیست، اشاره دارد (Zeithaml1988). ۲-۱۱ اعتماد برند۳۰ بنا به عقیده ی مورمال و همکاران (۱۹۹۳). اعتماد ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع هدف گذاری، بازاریابی، کارکنان بانک، عملکرد برند

بانکی ایران نقش کلیدی در تحقق اهداف بازاریابی و برند بانک را بر عهده دارند. از جمله فعالیت ها برای برندسازی داخلی در بانک ها می توان جلسات بخشنامه خوانی، آموزش و توانمندسازی نیروها را ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، بازاریابی، مصرف کنندگان

است (پالمر۵، ۱۹۹۶). از برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد می شود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، هویت برند، بازاریابی داخلی، صنعت بانکداری

بری در سال ۱۹۸۱ واژه برندسازی داخلی را معرفی نموده و از کارکنان به عنوان مشتریان داخلی یاد می کند. (بری ،۱۹۸۱) ۱-۱۰-۳ تمایل به برند(واژه کاربردی در ۱و۲و۳و۴و۵) تمایل به برند یا جهت گیری ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، خراسان رضوی، برند سازی

ر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی. سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی . سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، برند سازی، رفتار کارکنان، ارزش ویژه

داخلی فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه امروزه برخورداری از برندی قوی از اولویت های بسیاری از سازمان هاست. از این رو محققان این حوزه همواره آن را از جنبه های مختلفی بررسی کرده اند. برند ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، جامعه آماری، استان خراسان

۱-۸-۲ جامعه آماری و حجم نمونه ۷ ۱-۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷ ۱-۹ تعریف واژه های کلیدی تحقیق ۸ ۱-۹-۱ ارزش ویژه برند ۸ ۱-۹-۲ برند داخلی ۸ ۱-۹-۳ تمایل به برند ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره نمونه برداری، تحلیل اطلاعات، نرم افزار

ک معیار تقریبی از مساحت برگها در واحد سطح است که تشعشع خورشید برای آنها قابل دسترس می باشد (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۸۵). اندازه گیری شاخص سطح برگ در طول رشد گیاه به صورت تقریبی ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره نمونه برداری، علف های هرز، طول فصل رشد، عملکرد اقتصادی

سپس نمونه های جمع آوری شده را روی هم ریخته و مخلوط نمودیم و یک نمونه یک کیلوگرمی که در برگیرنده کل نمونه ها بود تهیه نموده و به آزمایشگاه منتقل نمودیم. نتایج تجزیه شیمیایی ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

منبع پایان نامه درباره نمونه برداری، محصولات زراعی، جهاد کشاورزی، بازدارنده ها

باغلظت های بالا این نوع پرایمینگ مخصوصاً زمانی که بذر در خاک های شور کشت می شود در جوانه زنی بذر، سبز شدن گیاهچه، استقرار و عملکرد نهایی محصول تاثیر به سزایی دارد، آزمایشات نشان ادامه مطلب…

By y5oozita, ago