پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، وفاداری به برند

درک شده نیز به عدم اطمینان مصرف کننده در شرایطی که قادر به پیش بینی عواقب تصمیم خرید خود نیست، اشاره دارد (Zeithaml1988). ۲-۱۱ اعتماد برند۳۰ بنا به عقیده ی مورمال و همکاران (۱۹۹۳). اعتماد برند به عنوان اعتقاد مشتریان به توانایی یک برند برای انجام وظایف مفروض اشاره دارد. ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع هدف گذاری، بازاریابی، کارکنان بانک، عملکرد برند

بانکی ایران نقش کلیدی در تحقق اهداف بازاریابی و برند بانک را بر عهده دارند. از جمله فعالیت ها برای برندسازی داخلی در بانک ها می توان جلسات بخشنامه خوانی، آموزش و توانمندسازی نیروها را نام برد. در ادبیات برندگذاری داخلی هدف بانک تبیین اهداف و ماهیت برند خارجی سازمان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، بازاریابی، مصرف کنندگان

است (پالمر۵، ۱۹۹۶). از برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد می شود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین متغیر در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، هویت برند، بازاریابی داخلی، صنعت بانکداری

بری در سال ۱۹۸۱ واژه برندسازی داخلی را معرفی نموده و از کارکنان به عنوان مشتریان داخلی یاد می کند. (بری ،۱۹۸۱) ۱-۱۰-۳ تمایل به برند(واژه کاربردی در ۱و۲و۳و۴و۵) تمایل به برند یا جهت گیری به برند معمولا به عنوان نوع خاصی جهت گیری استراتژیک یا فرهنگ سازمانی توصیف شده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، خراسان رضوی، برند سازی

ر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی. سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی . سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی . ۱-۵ سوالات تحقیق ۱. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، برند سازی، رفتار کارکنان، ارزش ویژه

داخلی فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه امروزه برخورداری از برندی قوی از اولویت های بسیاری از سازمان هاست. از این رو محققان این حوزه همواره آن را از جنبه های مختلفی بررسی کرده اند. برند سازی می تواند در دو وجه داخلی و خارجی انجام شود. رویکرد برند سازی در ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، جامعه آماری، استان خراسان

۱-۸-۲ جامعه آماری و حجم نمونه ۷ ۱-۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷ ۱-۹ تعریف واژه های کلیدی تحقیق ۸ ۱-۹-۱ ارزش ویژه برند ۸ ۱-۹-۲ برند داخلی ۸ ۱-۹-۳ تمایل به برند ۸ ۱-۹-۴ دانش برند داخلی ۸ ۱-۹-۵ تعهد برند داخلی ۹ ۱-۱۰ تعاریف عملیاتی : ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره نمونه برداری، تحلیل اطلاعات، نرم افزار

ک معیار تقریبی از مساحت برگها در واحد سطح است که تشعشع خورشید برای آنها قابل دسترس می باشد (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۸۵). اندازه گیری شاخص سطح برگ در طول رشد گیاه به صورت تقریبی انجام شد و سطح برگ چهار بوته از هر کرت آزمایشی در بین دو ردیف ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره نمونه برداری، علف های هرز، طول فصل رشد، عملکرد اقتصادی

سپس نمونه های جمع آوری شده را روی هم ریخته و مخلوط نمودیم و یک نمونه یک کیلوگرمی که در برگیرنده کل نمونه ها بود تهیه نموده و به آزمایشگاه منتقل نمودیم. نتایج تجزیه شیمیایی خاک در جدول ۳-۳ نشان داده شده است. با توجه به تجزیه مکانیکی و درصد ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درباره نمونه برداری، محصولات زراعی، جهاد کشاورزی، بازدارنده ها

باغلظت های بالا این نوع پرایمینگ مخصوصاً زمانی که بذر در خاک های شور کشت می شود در جوانه زنی بذر، سبز شدن گیاهچه، استقرار و عملکرد نهایی محصول تاثیر به سزایی دارد، آزمایشات نشان داده است که عملکرد دانه گندم در شرایط شوری با قرار دادن بذور در محلولهای ادامه مطلب…