پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره حداکثر قدرت

اسکاپولوتراسيک 75 جدول 2- 4: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعاليت عضلات شانه در طي الويشن شانه 75 جدول 3-1: مشخصات گروه‌هاي مختلف تحقيق 79 جدول 4-1: ويژگي‌هاي دموگرافيک گروه‌هاي مختلف تحقيق 103 جدول 4-2: ادامه مطلب…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد 135، غير، قدامي، دلتوئيد

مياني برتر45-05/9±6/1401/5±3/126/6±7/77/6±4/11 90-06/9±6/215/11±5/208/9±5/146/10±3/20 135-04/8±7/221/12±31/199/12±3/138/10±1/22 غير برتر45-04/8±4/1105/4±8/94/5±7/53/6±8/8 90-03/8±8/181/10±7/171/7±3/104/9±9/16 135-01/8±5/1801/11±6/157/8±8/82/6±08/16 تحت خاري- دلتوئيد قدامي برتر45-08/9±02/157/4±7/1102/6±3/79/6±7/10 90-03/11±8/211/11±2/197/11±6/149/10±5/18 135-01/11±06/247/11±3/184/12±8/126/9±5/20 غير برتر45-06/8±4/116/3±4/91/5±4/53/6±3/8 90-05/10±5/196/9±4/168/7±2/104/9±4/15 135-06/11±3/206/10±154/8±4/84/6±5/14 دلتوئيد مياني- پشتي بزرگ برتر45-06/2±8/72/2±5/53/1±8/15/3±8/7 90-09/6±6/1105/3±1/84/1±5/25/5±4/7 135-03/7±1/148/2±3/119/1±3/33/4±4/11 غير برتر45-05/3±4/59/1±2/494/0±5/14/3±2/5 90-05/5±6/96/2±3/579/0±6/15/4±2/5 135-08/5±7/114/3±6/790/0±22/3±5/8 دلتوئيد قدامي – پشتي بزرگ ادامه مطلب…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد غير، 135، 45-0، 90-0

±7/745/4 ±9/14 غير برتر4541/2 ±6/388/1 ±7/293/1 ±8/206/3 ±4/6 9001/2 ±5/490/2 ±7/376/2 ±1/483/3 ±7/8 13520/2 ±2/609/3 ±7/313/3 ±6/544/4 ±7/11 ذوزنقه مياني برتر4576/2 ±1/785/3 ±8/547/4 ±5/676/1 ±3/11 9061/2 ±2/1253/5 ±7/983/3 ±7/1053/5 ±3/16 13525/2 ±2/1558/6 ±4/1184/3 ±1/1416/1 ±5/22 ادامه مطلب…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد قصد استفاده، کنترل حرکت

بازو را در مقابل مقاومت انجام دهد. سپس انقباض در ناحيه قدامي عضله پشتي بزرگ در سطح زاويه تحتاني کتف لمس مي‌شد. الکترودها در جهت موازي با تارهاي عضلاني قرار مي‌گرفت. شکل 3-8: محل قرارگيري ادامه مطلب…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد ورزشکاران، حداکثر قدرت، روش پژوهش

ارزيابي، درمان و توان‌بخشي اختلالات شانه و مربيان ورزشي در جهت تهيه پروتکلهاي تمريني کمک کند.3- بررسي پيامد سازگاري مفصل شانه (برتر و غير برتر) در رشتههاي مختلف پرتاب از بالاي سر به دليل ماهيت ادامه مطلب…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد ورزشکاران

ت بين گروهي (ابداکشن ايستا) 192 جدول 4-86: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه نسبت هم انقباضي عضلات اسکاپولوتراسيک بين گروه‌ها (ابداکشن ايستا) 192 جدول 4-87: نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد مقايسه بين نسبت ادامه مطلب…

By mitra3--javid, ago