پایان نامه ارشد

c (1351)

واحد دامغان -دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی عنوان: استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج استاد راهنما: دکتر عبدالرضامحمدی نافچی استاد مشاور: دکتر مرضیه بلندی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1352)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده کشاورزی – گروه اقتصاد کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc.) گرایش: اقتصاد کشاورزی عنوان: اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1353)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه آموزشي مهندسي كشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M .Sc » گرايش : علوم و صنايع غذايي عنوان بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1354)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زراعت بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه مجن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1355)

واحد دامغان باسمه تعالی فرم حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه نتایج آنها مرتبط با استاد راهنمای پایان نامههای کارشناسی ارشد اینجانب ……..هما بقایی……………………….استاد راهنمای آقای / ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1357)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه آموزشی مهندسی کشاورزي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی عنوان : بررسی اثر عسل و زنجبیل در بهبود ویژگی های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1358)

معاونت پژوهش وفن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1359)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago