دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی – گروه اقتصاد کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc.)
گرایش: اقتصاد کشاورزی
عنوان:
اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
استاد راهنما:
دکتر غلامرضا چابکرو
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم زارع
نگارش:
مریم قنبری
بهار 93
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی – گروه اقتصاد کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc.)
گرایش: اقتصاد کشاورزی
عنوان:
اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
نگارش:
مریم قنبری
ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه
امضاء اعضاء کمیته پایان نامه
دکتر غلامرضا چابکرو ( استاد راهنما )
دکتر ابراهیم زارع ( استاد مشاور )
دکتر ( داور )
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه
دکتر مرتضی حسن شاهیدکتر حیدر آقا بابا
بهار93
دانشگاه آزاد اسلامي تاريخ:
سازمان مركزي شماره:
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب مريم قنبري دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته/ دكتراي حرفه اي/ دكتراي تخصصي در رشته : اقتصادكشاورزي كه در تاريخ 21/03/1393 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان” اولويت بندي اقتصادي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي استان فارس “با كسب‌ نمره و درجه دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و …. ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي(هم سطح، پائين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد ازفراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و ….. از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگي:
تاريخ امضاء و اثر انگشت:
اين تعهد مي بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY (14)
Arsanjan Branch (14)
Faculty of Agricultural and Natural Resources
Department of Agricultural Economic
(M.Sc.) Thesis on Agricultural Economic
Subject:
Economic Nomination of investment in agricultural sector of Fars province
Thesis Advisor:
Gholamreza Chabokrow (Ph.D)

Consulting Advisor:
Ebrahim Zaree (Ph.D)
BY:
Maryam Ghanbari
Spring 2014
سپاسگزاری :
شایسته است از تمامی عزیزانی که در تمام مراحل تهیه و تدوین این رساله بنده را یاری نموده اند، سپاسگزاری نمایم. از استاد بزرگوار،جناب اقای دکتر چابکرو که با دقت و حوصله فراوان، راهنمایی این تحقیق را بر عهده داشتند و با نظرات مفید و ارزشمند خود بر غنای علمی این رساله افزودند و همچنین از جناب آقای دکتر زارع که امر مشاوره این رساله را بر عهده گرفتند و در تمامی مراحل تدوین مطالب از هیچ محبتی نسبت به بنده دریغ ننمودند کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. در پایان از زحمات بی دریغ استاد گرامی جناب آقاي دكتر حسن شاهي نیز قدردانی می نمایم و برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : كليات تحقيق
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2) بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-1) تعريف سرمايه گذاري ………………………………………………………………………………………..6
1-2-2) اصول سرمايه گذاري …………………………………………………………………………………………8
1-3) فرايند تصميم گيري در تعيین اولويتها ………………………………………………………………12
1-4) اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..15
1-5) فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………….15
فصل دوم : پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2) مروري بر مطالعات داخل كشور ……………………………………………………………………………17
2-3) مروري بر مطالعات خارج كشور ……………………………………………………………………………19
فصل سوم : مباني نظري و روش تحقيق
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………24
3-2) مباني نظري ………………………………………………………………………………………………………….24
3-3) جامعه و نمونه مورد بررسي …………………………………………………………………………………25
3-4) روش و ابزار گرداوري دادهها ………………………………………………………………………………..26
3-4-1) تهيه پرسشنامه خبره ………………………………………………………………………………………26
3-4-2) روائي و پايائي پرسشنامه خبره ……………………………………………………………………….27
صفحهعنوان
3-5) الگوريتم استفاده از AHP ………………………………………………………………………………….27
3-5-1) شناسايي معيارهاي اصلي ………………………………………………………………………………28
3-5-2) شناسايي گزينهها …………………………………………………………………………………………..29
3-5-3) تعيين اولويتهاي كلي …………………………………………………………………………………..29
3-5-4) آزمون سازگاري ……………………………………………………………………………………………30
فصل چهارم : يافتههاي تحقيق
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….33
4-2)شناسايي شاخصهاي نهائي …………………………………………………………………………………33
4-3) تعيين اولويت معيارها و گزينه ها با استفاده از تكنيك AHP………………………….33
4-3-1) تعيين اولويت معيارها و گزينه هاي اصلي بر اساس هدف …………………………..34
4-3-2) مقايسه و تعيين اولويت گزينه ها …………………………………………………………………37
4-3-2-1) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس دوره بازگشت سرمايه …………………………37
4-3-2-2) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس نرخ بازده سرمايه ………………………………..39
4-3-2-3) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس اشتغالزايي …………………………………………..40
4-3-2-4) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس افزايش ظرفيت توليد ………………………..42
4-3-3) اولويت نهائي گزينه ها ………………………………………………………………………………….43
فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادها
5-1) خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………….47
5-2) نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………47
5-3) پيشنهادها …………………………………………………………………………………………………………48
ضمائم و پيوستها صفحه
منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………..50
منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………………………52
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………54
اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
بوسیله:
مریم قنبری
چکیده
هدف این مقاله بررسی وتعیین اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری دربخش کشاورزی استان فارس میباشد. با وجود متغییرهای متعدد، دراین تحقیق از 8 گزینه آبیاری تحت فشار، برقی کردن چاهها،احداث باغ وجنگل ومراتع، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و آبزیان و گلخانه با چهار معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغالزایی و افزایش ظرفیت تولید برای انتخاب بهترین گزینه از بین 8 گزینه با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره و روش سلسله مراتبیAHP استفاده شده است.
در این تحقیق بیشترین اولویت گزینه ها براساس دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایه به آبخیزداری، و بر اساس اشتغالزایی به صنایع تبدیلی، و براساس افزایش ظرفیت تولید به پرورش طیور تخصیص یافت .ودر نهایت صنایع تبدیلی باوزن 166/.بعنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس شناخته شد .
کلمات کلیدی: اولویت بندی ،سرمایه گذاری ،AHP ، کشاورزی ،معیارها ،گزینه ها
فصل اول
كليات تحقیق

1-1- مقدمه
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز خود در تولید محصول به روشهای گوناگونی عمل می کنند. استفاده از پس انداز شخصی، دریافت وام و تسهیلات از منابع اعتباری (نظیر بانکها، مؤسسات و صندوقهای اعتباری) از جمله مناسبترین راههای ممکن برای حل مشکل کمبود سرمایه توسط کشاورزان است. در مباحث توسعه کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، تامین مالی به عنوان رکن اساس تولید است که نقش مهمی در تمرکز و جهت دهی به سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کارگروهی دارد (اسکیپ، 1994). استفاده از سرمایه، به عنوان یک روش مداخله مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب مکتب های فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کارآمد دولت در توسعه کشاورزی فراهم می سازد (روت، 1997).
1-2- بيان مسئله
در اقتصاد ایران بخش کشاورزی یکی از ارکان مهم و حیاتی به شمار می رود که به سبب سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان 23 درصد، در صادرات غیر نفتی معادل 20 درصد و در تامین نیازهای غذایی به میزان 75 درصد باید در بخش اولویت سرمایه گذاری مورد توجه خاصی قرار گیرد (وزارت جهاد کشاورزی، 1386).
در جهان در حال آزاد سازي و جهاني شدن، بي شك در صورتي رشد و توسعه اقتصادي مي تواند تداوم داشته باشد كه كشورها بتوانند فعاليت هاي داراي ارزش افزوده بالاتر و جديدتر را گسترش دهند و به توليد كالاها وخدماتي اقدام كنند كه موقعيت و جايگاه آنان را در بازارهاي رقابتي حفظ كند. برای رسیدن به این هدف سرمايه گذاري ابزاري موثر و ضروری است .
لازمه رشد و توسعه اقتصادي در كليه جوامع انساني اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه سرمايه گذاري براي افزايش كمي و كيفي توليد كالا و خدمات است. سرمایه گذاری باعث ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و بهبود رفاه عمومي از جهات گوناگون می گردد.
جهت شكوفايي بخش کشاورزی خط مشي محض و قطعي وجود ندارد، اما همواره جهت برگزيدن استراتژي هاي موثر نياز به بازنگري سرمايه گذاري انجام شده و سوق دادن آن به سوي خط مشي بهينه می باشد بدین منظور انجام مطالعات و پژوهش هاي هدفمند، ضروریست تا بتوان از نتایج انها راهكار هاي نوين و مؤثري فراروي صاحبان سرمايه و فعالان بخش کشاورزی گذارد.
معمولاًسرمايه گذاري در مناطقي جذابيت دارد كه موانع سرمايه گذاري توليد حداقل بوده و سرمايه گذار به انتظارات سرمایه گذاری خود پاسخي مناسب دريافت دارد و از طرف ديگرتسهيلات زيربنايي اعم از عوامل فيزیكي واجتماعي، موجود باشد. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز خود در تولید محصول به روش های گوناگونی عمل می کنند. استفاده از پس انداز شخصی، دریافت وام و تسهیلات از منابع اعتباری (نظیر بانکها، مؤسسات و صندوقهای اعتباری) از جمله مناسبترین راههای ممکن برای حل مشکل کمبود سرمایه توسط کشاورزان است (نجفی و دهقانیان، 1391).
اصول كلي جهت برگزيدن اولویت خاص جهت سرمايه گذاري، كه عموماً سرمايه گذاران با آن روبرو مي باشند، شامل دو عامل اساسي بيروني و دروني است .
عامل بیرونی شامل استراتژي هاي كلان دولت است كه چگونگي آن به طور موثر در جذب سرمايه در بخش هاي مختلف تأثيرگذار خواهد بود.
عامل درونی عبارت از امكانات و توانمنديهاي منطقه اي است و مي تواند همانند اهرمي براي هدايت و استفاده بهينه از سرمايه با بررسي وشناسايي مزيت هاي هر منطقه مد نظر قرارگيرد.
بديهي است چنانچه فعالیت کشاورزی متناسب با اين دو عامل ايجاد گردد به نحو شايسته اي رشد نموده و روند پوياي خودرا حفظ خواهد كرد.
استان فارس از دو عامل بيروني ودروني بهره مند است. به طوري كه هم از نظر موقعيت جغرافيايي وهم از نظر بنيان هاي توليدي يكي از مناطق نسبتاً مناسب، حاصلخیز و تجهيز شده كشور محسوب مي شود.
استان فارس با تكيه بر توان توليد و موقعيت جغرافيايي مناسب ، وجود نیروی کار جوان و خلاق و کارآفرینان فعال می تواند يكي از اولويت هاي سرمايه گذاري را که همان دسترسی به بازار بزرگ کشاورزی در کشور است را تامین و در جذب سرمایه گذاران ایفای نقش کند.
با توجه به اینکه متغیرهای متعددی در رتبه بندی سرمایه گذاری استان دخالت دارد، در این تحقیق سعی شده است تا این متغیرها در غالب عناوین کلی بیان گردد. همچنین با توجه به بررسی نظری موضوع هم در حوزه سرمایه گذاری و هم در زمینه سرمایه گذاری از یک سوال بعنوان سوال اصلی تحقیق و یک فرضیه در جهت تعریف سوال استفاده شده است.

1-2- 1- تعریف سرمایه گذاری
سرمایه گذاری1 به معنی گذاشتن پول در یک عملیات اقتصادی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید اموال، وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظور انتفاع از برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره، سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) می باشد که وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است. سرمایه گذاری در بسیاری ناحیه‌های اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب و کار یا دارائی و مالیه اعم از خانواده‌ها، بنگاهها یا دولتها مورد بحث قرار می‌گیرد. یک سرمایه گذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی، بعد ازتجزیه وتحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه است .و یا دارایی خارجی، که سطحی از ریسک معین می‌کند و امکان برگشتهای تولید را در یک دوره از زمان فراهم می نماید. سرمایه گذاری با ریسک کمتر در جمع عمومی رخ می‌دهد. سرمایه گذاری که کاملاً تحلیل شده نباشد می تواند نسبت به سرمایه گذاری مالک ریسک آن زیاد باشد زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست. تفاوت بین سفته بازی و سرمایه گذاری می‌تواند دقیق و باریک باشد. و آن وابسته به سرمایه گذاری است که مالک به آن فکر می‌کند خواه هدف قرض منابع به شخص دیگر برای هدف اقتصادی است یا نه. درموردی از سرمایه گذاری ، سرمایه گذار میتواند به جای ذخیره کالای تولید شده یا معادل پول آن، یک کالای بادوام برای مصرف کننده یا تولید کننده ، تولید کند یا با قرض دادن کالای ذخیره شده اصلی به دیگری در مبادله برای بهره یا یک سهم از سود سرمایه گذاری کند. در اولین مورد، شخص کالاهای بادوام مصرف کننده تولید می‌کند به امیدی که خدمات کالا باعث می‌شود که زندگیش بهتر شود. در حالت دوم شخص می‌آیدبه سوی یک بازرگان به منظوراستفاده منابع برای تولید کالاها و خدمات برای دیگران به امید یک فروش سود آور. حالت سوم یک وام دهنده را توصیف می‌کند و چهارم یک سرمایه گذار را در یک سهم از کسب وکار توصیف می‌کند. در هر حالت مصرف کننده یک دارائی با دوام یا سرمایه گذاری بدست می‌آورد، و برای آن دارائی یک بدهی معادل حساب ثبت می‌شود. با گذشت زمان هردوکالاها و نرخهای بهره تغییر می‌کند، همچنین ارزش دارائی و بدهیها تغییر می‌کند. یک دارائی معمولاً خریداری شده یا به طورمعادل در یک بانک سپرده ساخته می‌شود، به امید آنکه یک عملکردی در آینده یا بهره‌ای از آن بدست آید. کلمه VESTIS در لاتین به معنی ظاهر است، ودر عمل به گذاشتن چیزها(پول یا خواسته دیگر نسبت به منابع) در بسته‌های دیگر برمی گردد. معنی اساسی این اصطلاح این است که یک دارائی نگهداری شده مقداری برگشت یا منافع سرمایه دارد. اصطلاح سرمایه گذاری به طور معادل در علم اقتصاد و در امور مالی استفاده می‌شود. اقتصاد دانان به یک سرمایه گذاری واقعی(مثل یک ماشین یا خانه) اشاره دارند، حتی پولی که در بانک یا بازار سرمایه گذاری می‌شود ممکن بعدا برای خرید یک دارائی واقعی استفاده شود.
در تئوری اقتصاد دراقتصاد کلان، سرمایه گذاری مقدار خریداری شده از کالا در واحدزمان است که مصرف نمی‌شوند اما برای تولید آینده استفاده می‌شوند برای نمونه شامل راه آهن یا ساختمان کارخانه. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی شامل هزینه‌های تمرین روی کاراست. صورت برداشتن از سرمایه گذاری به گردآوری صورت موجودی از کالاها برمی گردد که می‌تواند مثبت یا منفی، متمایل یا غیر متمایل باشد. در اندازه گیری درآمد ملی سرمایه گذاری یک جزء از تولید ناخالص ملی(GNP) است، که درفرمول ذیل مشخص شده است:
1-1 – GNP = NX + G + I + C
در رابطه فوق C مصرف، G مخارج دولت و NX صادرات خالص است. بنابراین سرمایه گذاری عبارت است از باقیمانده مخارج کل بعد از تفریق مصرف، مخارج دولت و صادرات خالص
(I = GNP – G – I – C )
سرمایه گذاری ثابت شده غیر مسکونی(مثل کارخانه‌های جدید)و سرمایه گذاری مسکونی(خانه‌های جدید) با صورت موجودی سرمایه گذاری به منظور ساختن ترکیب می‌شوند. سرمایه گذاری خالص کاهش استهلاک از سرمایه گذاری ناخالص است. سرمایه گذاری ثابت شده افزایش خالص ارزش در ذخیره سرمایه هر سال است. در سرمایه گذاری ثابت شده، مخارج در طی یک مدت از زمان (هر سال) سرمایه نیست. در مقایسه، سرمایه یک ذخیره است که از جمع کردن سرمایه گذاری خالص در یک نقطه از زمان بدست می‌آید. سرمایه گذاری اغلب مدل نقاشی شده‌ای به صورت یک تابع از درآمد و نرخ های بهره ‌است که توسط رابطه I=F(y,r) مشخص شده است. افزایش درآمد مشوق سرمایه گذاری بیشتر است، در حالی که یک نرخ بهره بالاتر ممکن است سرمایه گذار را تشویق نکند به طوری که با قرض کردن پول سرمایه گرانتر می‌شود. حتی اگر یک بنگاه از سرمایه‌های خودش در یک سرمایه گذاری استفاده کند، نرخ بهره یک هزینه فرصت برای راه اندازی این سرمایه‌ها به جای قرض بیرونی می باشد.
1-2-2- اصول سرمایه گذاری
یکی از مهمترین وظایف مراکز سرمایه گذاری2 پاسخ گویي به درخواست هاي اوليه سرمايه‌گذاري با توجه به عناوين اولويت ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اعلامي توسط کميته اجرائي می باشد. در این حین رسیدگی به امور ذیل ضروری به نظر می رسد.
– انتخاب رابط سرمايه گذاري جهت انجام وظايف مربوطه.
پيگيري انجام منطقه بندي توسط معاونت عمرانی بنگاه اقتصادی براساس طرح جامع به تفکيک منطقه هاي صنعتي، کشاورزی، خدماتي، رفاهي و ارائه گزارش به کميته اجرائي.
پيگيري تعيين اجاره بهاي پايه اراضي منطقه بندي شده از طريق گروه کارشناسان خبره سرمايه‌گذاري بندر و گزارش به کميته اجرائي جهت تصويب.
پيگيري بازنگري ساليانه در اجاره بهاي مصوب اراضي منطقه بندي شده.
بررسي و تطابق مجوز هاي متقاضيان با نوع فعاليت درخواستي جهت سرمايه‌گذاري از قبيل اساسنامه شرکتها و مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح.
اطلاع رساني مستمر، صحيح و به موقع از قوانين، مقررات، ضوابط، فرصتها و غيره به مشتريان.
شناسايي متقاضيان جديد سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت افراد حقيقي و حقوقي جهت فعاليت و سرمايه‌گذاري.
ارائه عناوين قراردادهاي مورد نياز جهت تدوين به کميته قراردادها.
شناسايي عوامل دروني و فرآيندهاي داخلي تاثير گذار بر واگذاري اراضي پشتيباني و مستحدثات و جذب سرمايه گذاران و اهتمام جدي در اصلاح و بهبود مستمر فرآيند سرمايه‌گذاري، حل و فصل مشکلات آنان و جلب رضايت متقاضيان.
پذيرش و بررسي اوليه درخواست از نقطه نظر تطبيق با سياستها، اولويتها، کاربريها، فهرست فرصتها و طرح هاي سرمايه‌گذاري و محدوديتهاي سازمان.
اعلام موافقت اوليه بر اساس مشخصات کلی طرح و درخواست طرح توجیهی فنی و اقتصادی از متقاضي.
دريافت و تکميل پرونده (مشتمل بر طرح توجيهي و …) و ارجاع آن به کارشناس خبره سرمايه‌گذاري و طرح در کميته اجرائي جهت ارزيابي طرح هاي سرمايه‌گذاري.
پيگيري تصويب و انعقاد قراردادها و واگذاري اراضي پشتيباني و مستحدثات به متقاضيان سرمايه‌گذاري و در صورت نیاز اخذ مجوزهاي مربوطه از مراجع ذيربط.
انجام مکاتبات و هماهنگي هاي لازم در خصوص سرمايه گذاران با مراجع ذيربط درون و برون سازماني (همانند معرفي سرمايه گذاران خارجي به سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، استانداريها، بانکها و …).
تکميل اطلاعات مربوط به درخواست و قراردادهاي سرمايه‌گذاري در سيستم مديريت سرمايه‌گذاري اراضي.
درخواست تشكيل جلسه کميته اجرائي و پيگيري اخذ نظريه کميته مزبور و در صورت لزوم اخذ نظريه واحدهاي ذيربط.
ارائه پيشنهادات لازم در خصوص اولويت طرحهاي سرمايه‌گذاري و نوع قرارداد به كميته اجرايي.
ارائه پيشنهاد و پيگيري لازم براي آماده سازي زيرساختها و تاسيسات از قبيل محوطه، راههاي ارتباطي، شبكه هاي آب و برق، مخابراتي و … جهت واگذاري اراضي پشتيباني و مستحدثات به متقاضيان سرمايه‌گذاري.
پيگيري مستمر حسن اجراي فرآيند سرمايه‌گذاري.
پيگيري مستمر حسن اجراي مفاد قراردادهاي منعقده با همکاري ساير واحدها و ناظرين طرح ها.
ارائه گزارش مستمر از وضعيت اراضي پشتيباني، پيشرفت قراردادهاي منعقده و عملكرد سرمايه‌گذاري در اراضي و همچنين مسائل و مشكلات به سازمان و ساير مراجع ذيربط.
پيگيري رفع مسائل و مشکلات اجرايي سرمايه‌گذاري.
در این حین کارشناسان سرمایه گذاری نیز وظایفی دارند که اهم آنها به شرح ذیل است:
– ارزيابي فني- اقتصادي طرحهاي سرمايه‌گذاري ارجاعي از سوي مرکز سرمايه‌گذاري از نقطه نظر فني، عملياتي و مالي- اقتصادي و تعيين مدت و مبلغ قرارداد (اعم از اجاره بهاي ثابت و متغير، تعيين حداقل حجم عمليات مورد انتظار و همچنين حق السهم از عملياتهاي بندري با توجه به نوع قرارداد)، تعيين نرخ بازگشت سرمايه و شرايط اختصاصي طرح در صورت لزوم.
– مستند سازي دلايل تعيين اجاره بهاء پايه جهت سرمايه‌گذاري در زون هاي مصوب بندر و ارائه گزارش بهIC و کميته اجرائي.
– مستند سازي دلايل تعيين اجاره بها، مدت و ساير شرايط قراردادي طرح هاي سرمايه‌گذاري مطابق فرم نظريه کارشناس خبره سرمايه‌گذاري و ارائه گزارش به کميته اجرائي.
– ارائه عناوين فرصتها و مزيتهاي سرمايه‌گذاري بترتيب اولويت به مرکز سرمايه‌گذاري جهت پاسخ گويي به درخواست هاي اوليه سرمايه‌گذاري در دوره هاي سالانه (در صورت نياز در دوره هاي کوتاه تر حسب صلاحديد).
درخواست سرمايه‌گذاري از دو طريق حضوري و سايت اينترنتي (سيستم مديريت سرمايه‌گذاري) مي تواند ارائه شود، مراحل کلی و زمان بندي دريافت و بررسي درخواست سرمايه‌گذاري به شرح جدول ذيل مي باشد:
جدول 1-1- مراحل درخواست سرمایه گذاری جهت تعیین اولویت ها
مرحلهشرح مراحلواحد مسئولحداکثر زمان
(روز کاری)1دريافت اطلاعات کلي طرح سرمايه‌گذاري از متقاضي مرکز سرمايه‌گذاري-2اعلام کتبي موافقت سرمایه گذار با کليات طرح به متقاضي و درخواست طرح توجيهي فني و اقتصادي حداکثر تا 3 ماهمرکز سرمايه‌گذاري23ارسال طرح توجيهي فني و اقتصادي ارايه شده توسط متقاضي، به کارشناس خبرهمرکز سرمايه‌گذاري24اعلام شرايط قراردادي مشتمل بر مدت، اجاره بهاي ثابت (درصورت نياز متغير) و غيره به مرکز سرمايه‌گذاري در خصوص طرح ارائه شدهکارشناس خبره75اعلام شرايط قراردادي به متقاضي و کميته اجرائيمرکز سرمايه‌گذاري26تکميل فرم ماده 31کميته اجرائي57ارسال فرم ماده 31 و نظریه کارشناس / کارشناسان خبره به معاونت بازرگانی و مناطق ويژه سازمانمرکز سرمايه‌گذاري2کل مدت زمان گردش اسنادي25مأخذ: وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمارنامه اقتصادی، 1391.
فرآیند تصمیم گیری در تعیین اولویت ها
يكي از مسائل تصميم سازي مديران، چگونگي انتخاب كردن يك گزينه از ميان چندين گزينه موجود است كه مي بايست با توجه به معيار هايي كه براي انتخاب مطرح است اين كار صورت پذيرد. حتي درصورتي هم كه انتخاب كردن مورد نظر نباشد ممكن است احتياج داشته باشيم بدانيم اولويت گزينه ها نسبت به يكديگر چه ميزان است. بعنوان مثال در انتخاب چندين پيمانكار براي انجام يك طرح عمراني ممكن است معيارهايي از قبيل هزينه دريافتي، مدت زمان انجام كار، سابقه اجرايي و …. بعنوان معيارهاي تصميم سازي مورد نظر باشند. در اين مساله به هر گزينه با توجه به امتياز هاي تخصيص يافته در مقايسه با هم و نيز با توجه به امتياز اهميتي شاخص ها نسبت به هم، امتيازي داده مي شود كه نشان دهنده قابليت بهتر آن گزينه با توجه به معيارهاي تعريف شده است. اما تعيين امتيازها به طورمستقيم كار ساده اي نيست و ممكن است در نتايج نهايي انحراف ايجاد كند لذا احتياج به يك راهكار روشمند براي امتيازدهي هستيم. بدين منظور در دهه 1970 تكنيك 3AHP يا فرآيند تحليل سلسله مراتبي توسط توماس ال ساعتي براي حل چنين مساله اي طراحي شد كه در ادامه مختصري از تئوري اين روش ارائه شده و سپس روش به كار گيري آن و نتايج حاصله ارائه مي شود.
بطور كلي فرايند تصميم گيري از لحاظ فضاي تصميم به دو دسته پيوسته و گسسته تقسيم مي شود و تصميم گيري در فضاي گسسته به دو دسته تك معيار ه و چند معيار ه تقسيم مي شود. خود معيارها به سه دسته معيارهاي كيفي، كمي و تركيبي (كيفي و كمي) تقسيم مي شوند.
تحلیل سلسله مراتبی روشي است كه امكان تصميم گيري صحيح با حضور معيارهاي كيفي و كمي و تركيبي را فراهم مي كند. پياده سازي AHP در يك تصميم گيري شامل 4 فاز است:
ساختن سلسله مراتبي
انجام مقايسات زوجي
محاسبه وزنه
سازگاری سیستم
در فاز اول بايد عواملي كه در تصميم گيري مهم مي باشند را در قالب يك درخت تصميم گيري بصورت سلسله مراتبي بيان كنيم. بطور مثال تصور كنيد كه مي خواهيم از بين چهار اتومبيل C ,B,D ، A يكي را انتخاب كنيم. در انتخاب اتومبيل سه معيار هزينه،
كيفيت و زيبايي مطرح مي باشد. درخت سلسله مراتبي براي اين مثال بصورت زير خواهد بود:

در فاز دوم عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر بصورت زوجي مقايسه شده و وزن آنها محاسبه مي گردد. اين وزنها را وزن نسبي مي ناميم سپس با تلفيق اين وزنها وزن نهايي هر
گزينه مشخص مي شود . بطور مثال اگر بخواهيم اتومبيلها را بر اساس معيار راحتي مقايسه كنيم ابتدا اتومبیل A را با B از این نظر مقایسه کرده و سپس A و C و بعد C و B را با هم مقایسه می کنیم. در این مقایسه ها تصمیم گیرنده ها از قضاوت های شفاهی استفاده می کنند بگونه ای که اگر عنصر i باعنصر j مقایسه شود تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت i بر j کدامیک از حالت های زیر است.
ترجیهاتمقدار عددیکاملا مهمتر9مهمتر7مهم5کمی مهم3یکسان1لازم به ذكر است كه در مورد معيارها بايد به نوع آنها توجه داشته باشيم. مثلا معيار هزينه، معياري است كه كم بودن آن مطلوب بوده و معيار راحتي از نوعي است كه زياد بودن آن مطلوب است. توجه به نوع معيار در روش محاسبه وزن آن اهميت دارد.
استان فارس از قابليت هاي توليدي در زمينه کشاورزی بهره مند است. اين توان كه مستمراً افزايش مي يابد، يكي از زمينه هاي مثبت و نقاط اتكاي سرمايه گذاري محسوب مي شود اضافه بر آن امكانات زير بنايي و ارتباطي استان قابل توجه است كه مي تواند در حمل و نقل مناسب كالا و ارتباطات نقش مهمي ايفا كند.
وجود پتانسیل های مختلف تولیدی در بخش کشاورزی (بویژه باغبانی) و دامپروری استان، آن را به عنوان يكي از كانون هاي مهم كشور مطرح كرده است. اين موضوع نياز به سرمايه گذاري بيشتر براي استخراج و ايجاد صنايع تبديلي دارد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر در بخش کشاورزی استان تا به حال صورت نگرفته و كار جديدي است.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اولویت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در این استان شامل موارد ذیل می باشند:
توسعه توليد محصولات سالم و ارگانيك و عرضه محصول عاری از باقی مانده مواد شیمیائی.
تكميل زير ساخت هاي مجتمع هاي توليدي برای افزايش توليد و ايجاد شغل.
توسعه سیستم های نوین آبیاری و استفاده بهینه از منابع با تزریق اعتبارات مناسب دولتی.  
اهتمام ویژه به تشکل های خصوصی همچون نظام صنفی کارهای کشاورزی و مشارکت دادن آن ها در تصمیمات مرتبط با بخش.
حمايت از تعاوني ها و تشكل هاي توليدی و مطالعه براي راه اندازي شركت هاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليدي.   
ساماندهی کانون های تولید با اجرای پروژه های متعدد آب و خاکی در آن ها.
ارائه الگوی کشت مناسب وتوسعه کشت های متراکم با لحاظ کردن مصرف بهینه آب.
افزایش راندمان آبیاری با انجام پروژه های متعدد ازجمله انتقال آب وعملیات داخل  مزرعه.
سرمایه گذاری به منظور افزایش تولیدات کشاورزی( زراعی، باغی، دام وطیور و آبزیان)
باتوجه به کلی بودن اولویتهای فوق ؛دراین تحقیق از 8 فعالیت (طرح اقتصادی کشاورزی) ابیاری تحت فشار ، احداث باغ -جنگل ومراتع ،برقی کردن چاههای کشاورزی ، پرورش طیور ،ابخیزداری ، صنایع تبدیلی(زیرساختها) ،شیلات وابزیان و طرحهای گلخانه ای بعنوان گزینهها با 4معیار دوره بازگشت سرمایه ، نرخ بازده سرمایه ، اشتغالزایی ، افزایش ظرفیت تولید بصورت زوجی مورد مقایسه قرار خواهند گرفت .
1-4- اهداف تحقیق
با توجه به مطالبي که عنوان شد اهداف مطالعه به شرح زير مي باشد:
1-شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس.
2-اولویت بندی پتانسیل ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره 4(MCDM).
1-5- فرضيه های تحقيق
با توجه به اهداف مورد تعقيب می توان فرضيات زیر را ارائه نمود:
سرمايه گذاري در تكميل زير ساخت هاي مجتمع هاي توليدي(صنایع تبدیلی ) برای افزايش توليد و ايجاد شغل در استان فارس اولویت اول را دارد.
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان فارس بر اساس اولویت صورت نمي گيرد.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
باتوجه به پایین بودن سهم سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها ،کشاورزا ن باید با استفاده از توانمندیهای خود ، بهره برداری از صنایع تبدیلی ، فناوریهای نوین وهمچنین مطالعه تحقیقات داخلی وخارجی به کمیت وکیفیت محصولات خود ارتقا بخشند.
در این فصل کارهای تحقیقی صورت گرفته در داخل وخارج از کشور بررسی خواهند شد.
2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل كشور
پروژه ارزيابي عملكرد و مكان يابي نواحي استان خراسان، توسط معاونت عمران و صنايع روستايي جهاد كشاورزي خراسان به چاپ رسيده و در آن به ارزيابي نواحي صنعتي تا پايان 1378پرداخته شده است. در اين پروژه با استفاده از روش تاكسونومي با استفاده از 12 فاكتور موثر بر مكان يابي نواحي صنعتي تشخيص داده شده است.
وكيل الرعايا (1383) پروژه مزيت نسبي سمنان، براي شناخت اولويت زير بخش هاي صنايع استان مي باشد كه از روش MCDM طي هشت دوره در سال 1383 بر حسب شاخص هاي مختلف انجام پذيرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده كه صنايع شيميايي در اين استان از ارجحيت بالايي برخوردار است.
تاری و همکاران، (1389) در پروژه سياست گذاري صنعتي منطقه اي، از طريق شناخت توانمندي هاي مطالعه موردي – استان فارس در آن براي شناخت توانمندي ها از روش تاكسونومي به رتبه بندي صنايع بر حسب شاخص هاي مختلف انتخابي طي سه دوره پرداخته اند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است كه صنايع شيميايي و غذايي نسبت به ديگر زير بخش ها داراي اولويت بيشتر است.
پیراسته (1385) در پروژه شناسايي مزيت هاي نسبي منطقه اي در ايران با تاكيد بر صنايع استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص صادرات و ديگر شاخص هاي اقتصادي مزيت صنايع آذربايجان شرقي مورد شناسايي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه گروه هاي عمده صنايع ساخت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي، محصولات كاني غير فلزي ومحصولات شيميايي درجه اول وسوم مزيت هاي اقتصادي هر منطقه را نسبت به ساير مناطق كشوررا آشكار مي سازد.
پروژه اولويت گذاري طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي كه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي تدوين شده است به ضرورت واهميت شاخص صنايع كليدي وپيشرو كشور كه داراي مزيت است مي پردازد. دراين پروژه 11 شاخص پيشنهادشده است واز مدل تاكسونومي استفاده شده است. كه اولويت هريك براساس معيار سود آوري مشخص شده است.
در پژوهش تعیين درجه توسعه نيافتگي استان هاي كشور از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزي از 55 شاخص در سه بخش اقتصادي، اجتماعي و سياسي استفاده نموده است، كه طبقه بندي سطح توسعه نيافتگي 23 استان كشور در سال 1356 ارائه گرديده است.
ناصری و همکاران (1388)، در مطالعه ای به منظور انتخاب مکان هاي مناسب جهت پخش سيلاب، براي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني دشت چاه دراز، از تلفيق سيستم هاي تصميم گيري چند معياري و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در قالب يك سيستم پشتيبان تصميم گيري استفاده شده است. سپس اين معيارها براساس روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) به اجزا و سطوح كوچك تر تقسيم شده اند. پس از آن با استفاده از روش مقايسه هاي زوجي، معيارهاي موجود در هر جزء اولويت بندي شده اند. لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز از قبيل فاصله از چاه، فاصله از مسيرهاي ارتباطي (جاده ها)، عمق آب زيرزميني، نفوذپذيري، كيفيت آب زيرزميني (هدايت الكتريكي)، شيب توپوگرافي، واحدهاي سنگي (زمين شناسی) تهيه شده و وزن هاي محاسبه شده در سطوح ساختار درختي، به اين لايه ها اعمال گرديده است. سرانجام با تلفيق لايه هاي اطلاعاتي با يكديگر، محدوده هاي مناسب كه عمدتا در شمال و شمال شرقي دشت چاه دراز قرار دارند، به عنوان مكان مناسب تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني انتخاب شده اند.
سعیدی و همکاران (1388) در مقاله خود با استفاده از سیستم اطلاعات جفرافیایی جهت غربال نمودن مناطق مناسب، اولویت بندی سایت های انتخابی و در نهایت انجام تحلیل سلسله مراتبی، نسبت به جانمایی و انتخاب مکان های مناسب دفن زایدات ویژه نیروگاه شهید رجایی در سطح استان قزوین با استفاده از روشAHP اقدام کردند. نتایج حاکی از انتخاب سایت 1 در محدوده منطقه آبیک به عنوان بهترین مکان جهت دفن زایدات خطرناک نیروگاه شهید رجایی در سطح استان می باشد.
شاهدانی و همکاران (1390) در مطالعه خود با عنوان اولويت بندي موانع توسعه مشاركت هاي عمومي خصوصي در بخش حمل و نقل ايران با استفاده از روشهاي MCDM به این نتیجه رسیدند که مؤلفه مربوط به محدوديت هاي بازار سرمايه و دسترسي به تأمين مالي، مهمترين مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئي در نتايج روش تاپسيس در رتبه بندي چند مانع آخر، نسبت به دو روش ديگر، با محاسبه ضريب همبستگي رتبه اي (اسپيرمن)، فرض صفر (عدم همبستگي بين نتايج) رد شده و با احتمال 75/99 ٪ نتايج حاصل از هر سه مدل مشابه يكديگر ميباشد .
جعفری و همکاران (1390) در مطالعه خود با عنوان فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، رهیافتی در مدیریت پایدار جنگل های زاگرس به این نتیجه رسیدند که میتوان با ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مورد بررسی که شامل حوزه آبخیز، سامان عرفی روستا و سامان غیر عرفی خانوار هستند پرداخت. در آخرین مرحله، تحلیل حساسیت گزینه های مورد بررسی و تفسیر نتایج حاصل از تغییرات حساسیت با استفاده از روش ANP صورت گرفت.
2-3- مروري بر مطالعات انجام شده در خارج كشور
سيستر و همكاران (2013) نشان دادند كه درك رفتار تصميم گيري كشاورزان عامل مهمي براي پيش بيني موثر و هم چنين توصيه هاي كاربردي در رابطه با تغيير ساختارهاي كشاورزي جهت رسيدن به شرايط مناسبتر سرمايه گذاري است. اين محققان رفتار سرمايه گذاري را بصورت تجربي در بين كشاورزان مورد بررسي قرار دادند. آنها بيان كردند كه رفتار كشاورزان در رابطه با سرمايه گذاري كاملا با اصول مطرح شده در تئوري كلاسيك سرمايه گذاري و رويكرد راهكار واقعي متفاوت است. نتايج نشان داد كه هيچ يك از اين دو تئوري نمي تواندرفتار واقعي كشاورزان را بدرستي توضيح دهد. با اين وجود كشاورزان از سرمايه گذاري هاي قبلي درس مي گيرند و ارزش صبر كردن براي سرمايه گذاري بهتر را درك مي كنند.
چاداد و موندلي (2013) از رويكردي جديد از مدلسازي خطي سلسله مراتبي (HML) براي بررسي اهميت نسبي تاثيرات حاصل از صنعت، شركتهاي مادر و واحدهاي تجاري بر درآمدزايي كشاورزي استفاده كردند. اين پژوهش نشان داد كه تاثير شركتها و واحدهاي تجاري بر اقتصاد كشاورزي بيش از بخش صنعت بود. همچنين تاثير عوامل خاص استراتژيك بر عملكرد كشاورزي نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اندازه بخش بازرگاني، موانع صنعت براي ورود به كشاورزي، ميزان سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، متغيرهاي اصلي هستند كه مي توانند تفاوت عملكرد بخش كشاورزي را توضيح دهند. با توجه به نقش مهم شركتهاي تجاري بر كشاورزي، نتايج نشان داد كه محيط ايجاد شده توسط شركتهاي مادر تاثير زيادي بر درآمدزايي كشاورزي دارد. بعبارت ديگر استراتژي مورد استفاده شركتها در اين رابطه نقش مهمي مي يابد و لازم است از نظر كارشناسان براي دسترسي به سطح مطلوبي از درآمدزايي در بخش كشاورزي استفاده شود.
اختر و همكاران (2012) از داده هاي تجربي براي بررسي تاثير سه نوع قرارداد اجاره زمين بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كشور پاكستان استفاده كردند. اين محققان از يك مدل چند متغيره براي تحليل نتايج استفاده كردند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه نحوه بستن قرارداد بر تصميم كشاورزان مبني بر مشاركت در طرح هاي بهبود حاصلخيزي و توليد محصولات كشاورزي تاثير دارد. بعبارت ديگر در قراردادهايي كه امنيت اجاره كنندگان از لحاظ مالكيت بر زمين تامين شده بود كشاورز تمايل بيشتري براي مشاركت در طرح هاي فوق را داشت. در عين حال معلوم شد بيشترين بازده زمينهاي كشاورزي وقتي حاصل مي شود كه زمين در اختيار مالك باشد و كمترين بازده در زمينهايي ديده شد كه بصورت اجاره اي مورد استفاده قرار گرفته بودند. اين نتايج تئوري ناكارآمدي مارشال (Marshallian inefficiency hypothesis) را تاييد مي كند.
سرمايه گذاري خارجي يكي ديگر از موارد مهم در بخش اقتصاد كشاورزي است. ديويد هالام (2009) به بررسي سرمايه گذاري خارجي در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه پرداخت. اين پژوهشگر سرمايه گذاري خارجي در كشاورزي كشورهاي آفريقايي را در يك دوره زماني طولاني مورد مطالعه قرار داد و نتايج زير را بعنوان دستاوردهاي عمده پژوهش خود بيان كرد:
– در كشورهاي در حال توسعه آفريقايي، هر چند تعداد پروژه هايي كه عملا به كار گرفته شده اند كمتر از مقدار پيش بيني شده است اما ميزان سرمايه گذاري خارجي در سالهاي اخير افزايش يافته است.
– فاصله بين تصميم اوليه براي سرمايه گذاري تا شروع واقعي سرمايه گذاري ممكن است طولاني باشد.
– سرمايه گذاري خارجي در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه پديده جديدي نيست.
– مهمترین شكل سرمايه گذاري، اجاره 99 ساله زمين ها است.
– سرمايه گذاري در سطوح وسيعي از 10000 تا 500000 هكتار انجام مي شود.
– زمين هاي اختصاص يافته افريقا به سرمايه گذاري خارجي حدود 20 ميليون هكتار است اما ميزان مالكيت شركتهاي خارجي بسيار كمتر از كشورهاي ميزبان است. با اينحال سرمايه گذاري ها اغلب در زمينهاي مرغوب انجام مي شود و اين ميتواند منافع زيادي به همراه داشته باشد.
– سرمايه گذاري ممكن است به شكل توسعه زيرساخت ها مثلا توسعه جاده، راه آهن و بنادر باشد.
آندرسون و سانگ (2013) رابطه بين سرمايه گذاري عمومي در بخش تحقيق و توسعه كشاورزي با منافع اقتصادي حاصل از اين كار را در ايالات متحده مورد مطالعه قرار دادند. اين محققان توابع اثربخشي دانش را در كشور آمريكا محاسبه كردند. همچنين اولويت بندي هاي زماني را مورد آزمون قرار داده و روشهاي مختلف برآورد اقتصادي را مقايسه كردند. سپس از اين داده ها براي ارزيابي نرخ بازگشت سرمايه مورد استفاده قرار دادند. در مجموع اين پژوهش نشان داد كه نرخ واقعي بازگشت سرمايه در تحقيق و توسعه كشاورزي آمريكا بين 8 تا 10 درصد متغير است.
تيدمن و لومان (2013) اهميت ريسك توليدي و راندمان تكنيكي بعنوان دو منبع مهم تنوع توليد در كشاورزي سنتي و ارگانيك آلمان را مورد بررسي قرار دادند. اين تحقيق بر اساس چارچوب پيشنهادي جاست و پوپ و تحليل نتايج انجام شد. تحليل تحقيقاتي با استفاده از داده هاي بدست آمده از 37 مزرعه اي كه بصورت سنتي و ارگانيك محصولات كشاورزي توليد مي كردند بترتيب بين سالهاي 1999/2000و 2006/2007 انجام شد. نتايج نشان داد كه نوسانات توليد در هر دو روش عمدتا ناشي از ريسك توليد بوده است. زمين و نيروي كار بعنوان نهاده هاي افزايش دهنده ريسك در هر دو سيستم شناسايي شدند در حاليكه افزايش سرمايه گذاري، هزينه كشت و كيفيت خاك اثرات كاهنده ريسك دارند.
فصل سوم
مبانی نظری وروش تحقیق
3-1- مقدمه
دراين فصل ابتدا به مبانی نظری و تئوري مدل مورداستفاده و سپس به جامعه اماری ، روش گرداوری داده ها وتهیه پرسشنامه و همچنین تجزیه وتحلیل داده ها میپردازیم.
3-2- مبانی نظری
مدل هاي تصميم گيري به دو دسته تقسيم مي شوند، مدل هاي چند هدفه (MODM) و مدل هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) ، به طور کلي مدل هاي چند هدفه به منظور طراحي و مدل هاي چند معياره به منظور انتخاب گزينه ي برتر استفاده مي گردند.
مدل هاي تصميم گيري چند معياره شامل روش هاي مختلفي است نظير TOPSIS و ELECTRE و AHP وANP فازي و ……. است که هر يک روش خاصقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید