No category

منبع مقاله با موضوع شهرداری تهران، منطقه یک شهرداری تهران، نیازهای آموزشی، نیازهای فرهنگی

۲-۵- روش دلفی ۳۷ ۲-۵-۱-پیشینه ۳۷ ۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها ۳۹ ۲-۵-۳-اهداف و کاربردها ۴۰ ۲-۶- پیشینه تجربی ۴۱ ۲-۷- نتیجه ۴۴ فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………………..۴۷ ۳-۱- تهران ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

تحقیق درباره شهر تهران، اتوبوسرانی، حمل و نقل، شهرداری تهران

عنوان دیدنی‌های تهران یاد کرد. همچنین از نظر مذهبی آرامگاه حضرت عبدالعظیم در شهر ری امامزاده صالح در تجریش، امامزاده داوود در شمال کن و همچنین مقبره روح‌الله خمینی مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

تحقیق درباره نیازسنجی، توسعه شهری، توسعه شهر، توسعه اجتماعی

نخستین مراحل در روند برنامه‌ریزی به شمار رفته و فرآیندی است که فاصله و شکاف بین “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی می‌کند. در فرآیند نیازسنجی ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه برند، خراسان رضوی، ارزش ویژه، قابلیت اعتماد

یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: “همبستگی ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

تحقیق درباره شهرداری تهران، منطقه یک شهرداری تهران، نیازهای آموزشی، نیازهای فرهنگی

۲-۵- روش دلفی ۳۷ ۲-۵-۱-پیشینه ۳۷ ۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها ۳۹ ۲-۵-۳-اهداف و کاربردها ۴۰ ۲-۶- پیشینه تجربی ۴۱ ۲-۷- نتیجه ۴۴ فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………………..۴۷ ۳-۱- تهران ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، جامعه آماری، استان خراسان

نهایت بر روی کیفیت رابطه مشتریان با برند سازمان به وسیله برمن و همکاران (۲۰۰۹) انجام شد. این پژوهشگران ۱۴ برند در زمینه‌های مختلف را مورد پژوهش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

می کنند. ماتزلر و همکاران۷۳ (۲۰۰۶) ، در مطالعه خود دریافتند که دو ویژگی شخصیتی برون گرایی و تمایل به تجربه نمودن، ارتباط مثبتی با ارزش لذت جویانه ی حاصل از مصرف کالا دارد. همچنین ادامه مطلب…

By y5oozita, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت برند، مصرف کننده، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

به برند تا حد زیادی تحت تأثیر شخصیت برند قرار می گیرد (موتمنی و همکاران، ۱۳۸۹). ۲-۱۸ آگاهی از برند تجاری آگاهی از برند تجاری، توانایی تشخیص و به یادآوری خریداران بالقوه در مورد یک ادامه مطلب…

By y5oozita, ago