مقدمه در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ ه ای برخوردار بوده است. ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو ادامه مطلب…

پایان نامه : مدار مخابراتی

  مقدمه سیگنال بزرگ: هر گاه دامنه (ولتاژ) بیس امیتر از 5 یا 6 ولت بیشتر باشد در حوزه سیگنال بزرگ هستیم. Q3,Q2,Q1 مشابه هستند. – حال به بررسی مداری می پردازیم که صدق بر گفتار می باشد. Q2,Q3 آینه ای و برای بایاس به کار می روند. فرکانس ورودی ادامه مطلب…