آموزشی

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

خرید فایل پایان نامه : ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری – فروش …

– فهرست کامل بستانکاران شرکت و مبلغ طلب آنها و وضع هریک ازطلبها پس از انتشار آگهی طرح مشترک – اساسنامه شرکت حاصل از ادغام یا تجزیه – صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده دائر ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

پژوهش (پایان نامه) : جایگاه مدیران در طرح ادغام

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری اما دربحث ادغام موضوع قائم مقامی کمی متفاوت است درماده610 شرکتهای جدید درتجزیه کلی و ادغام مرکب و نیز شرکت ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

در یک شرکت که شریک ضامن وجود دارد در واقع علت این وضعیت فایده عملی این شرکت برای کسانی که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، است مانند ادامه مطلب…

By 92, ago
آموزشی

ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

  ادغام بانکها و موسسات       یکی از ضروریات بحث ادغام مساله ادغام موسسات و بانکهاست که در کشور ما موضوعی است نوپا که نیاز به تحقیق و تفحص زیاد دارد. باید متذکر شد که ادامه مطلب…

By 92, ago