دانلود پایان نامه

۲-۵- روش دلفی ۳۷
۲-۵-۱-پیشینه ۳۷
۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها ۳۹
۲-۵-۳-اهداف و کاربردها ۴۰
۲-۶- پیشینه تجربی ۴۱
۲-۷- نتیجه ۴۴
فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری………………..۴۷
۳-۱- تهران ۴۹
۳-۱-۱-تاریخچه تهران ۵۰
۳-۱-۲-شرایط اقلیمی ۵۳
۳-۱-۳- جاذبه های گردشگری ۵۵
۳-۱-۴- جغرافیای طبیعی ۵۶
۳-۱-۵- شبکه حمل و نقل ۵۷
۳-۱-۶- موقعیت جغرافیایی ۶۰
۳-۱-۷- جغرافیای انسانی ۶۰
۳-۲- منطقه یک در یک نگاه ۶۵
۳-۳- تاریخچه منطقه ۶۷
۳-۴- سرانه امکانات اجتماعی- فرهنگی منطقه یک بر حسب محله ۷۰
عنوان صفحه
۳-۴-۱- سرانه آموزشی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف ۷۰
۳-۴-۲- سرانه ورزشی موجود در منطقه برحسب محله‌های مختلف ۷۳
۳-۴-۳- سرانه تفریحی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف ۷۶
۳-۴-۴- سرانه فضای سبز منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف ۷۹
فصل چهارم : یافته های تحقیق……………………………………………………………………………….۸۵
۴-۱-روش شناسی یا متدولوژی ۸۷
?-۱-?- روش تجربی ۸۸
?-۲-?- روش استنتاجی ۸۸
۴-۲-روش AHP ۸۹
?-۳- مشخصات جمعیت شناختی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۰
?-۳-۱- سمت پاسخگو در خانوار ۹۰
?-۳-۲- ترکیب جنسی ۹۰
?-۳-۳- ترکیب سنی ۹۰
?-۳-۴-وضع سواد و میزان تحصیل ۹۱
?-۳-۵- وضع فعالیت ۹۲
۴-۳-۶- وضع تاهل ۹۲
۴-۳-۷- مدت زمان سکونت در محله ۹۳
?-۱-۸- احساس تعلق به محله ۹۳
?-۱-۹- علت عدم احساس تعلق و دلبستگی به محله ۹۴
?-۴- بررسی نظرات ساکنین محله ۹۵
?-۴-۱- مرجع تعیین نیازهای محله ۹۵
?-۴-۲- لزوم مشارکت ساکنین محله در تعیین نیازهای محله ۹۵
?-۴-۳- علل لزوم مشارکت ساکنین در تعین نیازهای محله ۹۶
?-۴-۴- راه‌حل‌های ارائه شده به منظور مشارکت فعالانه ساکنین در تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله ۹۶
۴-۴-۵- امکانات فرهنگی موجود در محله از دیدگاه ساکنین ۹۷
?-۴-۶- امکانات ورزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین ۹۸
عنوان صفحه
?-۴-۷- امکانات تفریحی موجود در محله از دیدگاه ساکنین ۹۹
?-۴-۸- امکانات آموزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین ۱۰۰
?-۵- نیازهای محلات شهرداری ۱۰۰
۴-۵-۱- نیازهای فرهنگی محله نیاوران ۱۰۰
۴-۵-۲- نیازهای ورزشی محله نیاوران ۱۰۱
۴-۵-۳- نیازهای آموزشی محله نیاوران ۱۰۱
۴-۵-۴- نیازهای فرهنگی حصار بوعلی ۱۰۱
۴-۵-۶- نیازهای ورزشی محله حصار بوعلی ۱۰۲
۴-۵-۷- نیازهای تفریحی حصار بوعلی ۱۰۲
۴-۵-۸- نیازهای آموزشی محله حصار بوعلی ۱۰۲
۴-۵-۹- آموزش در زمینه وظایف شهروندی ۱۰۳
?-۵-۱۰- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی ۱۰۴
?-۵-۱۱- وجود شورایاری در محله ۱۰۵
?-۵-۱۲- هدف از ایجاد شورایاری ۱۰۶
?-۵-۱۳- طرح‌های پیشنهادی به منظور بهبود وضع محله ۱۰۶
?-۵-۱۴- مهمترین مشکلات محله ۱۰۷
?-۵-۱۵- تمایل ساکنین به مشارکت برای رفع مشکلات محله ۱۰۸
?-۶ نیازسنجی و تعیین نیازهای محله‌های نیاوران و حصاربوعلی منطقه یک شهرداری ۱۰۹
?-۶-۱- نیازهای فرهنگی محله ۱۱۰
?-۶-۲- نیازهای ورزشی محله ۱۱۱
?-۶-۳- نیازهای تفریحی محله ۱۱۲
?-۶-۴- نیازهای آموزشی محله ۱۱۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه راه کارها………………………………………………………………۱۱۴
?- ?- نتیجه وخلاصه یافته های تحقیق ۱۱۶
?-۲- راه‌کارها و مستندات ۱۲۰

عنوان صفحه
کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

فهرست نمودارها:
شماره عنوان صفحه

نمودار شماره ۱- سرانه آموزشی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله ۷۲
نمودار شماره ۲- سرانه ورزشی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله ۷۵
نمودار شماره ?- سرانه تفریحی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله ۷۸
نمودار شماره ?- سرانه فضای سبز موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله ۸۱
نمودار شماره ۵- آموزش ساکنین مورد مصاحبه محله های منطقه یک شهرداری در زمینه وظایف شهروندی ۱۰۳
نمودار شماره ۶- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی به ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۴
نمودار شماره ۷- وجود شورایاری در محله مسکونی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۵
نمودار شماره ۸- تمایل ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران به مشارکت در رفع مشکلات محله ۱۰۸
نمودار شماره ۹- نیازهای فرهنگی محله از دیدگاه شورایاران محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۱۰
نمودار شماره ۱۰- نیازهای ورزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری از دیدگاه شورا یاران ۱۱۱
نمودار شماره ۱۱- مهمترین نیازهای تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران ۱۱۲
نمودار شماره ۱۲- نیازهای آموزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران ۱۱۳

فهرست جداول :
شماره عنوان صفحه
جدول شماره ۱- تعداد نمونه به تفکیک محله ۱۰
جدول شماره ۲- سرانه آموزشی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله………………………………۷۱
جدول شماره ۳- سرانه ورزشی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله ۷۳
جدول شماره ۴- سرانه تفریحی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله ۷۶
جدول شماره ۵- سرانه فضای سبز موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله ۷۹
جدول شماره ?- سمت پاسخگویان در خانوار ۹۰
جدول شماره ?- ترکیب جنسی ساکنین نمونه محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران ۹۰
جدول شماره ?- ترکیب سنی ساکنین نمونه محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران ۹۱
جدول شماره ?- وضع سواد و میزان تحصیل ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۱
جدول شماره ?۰- وضع فعالیت ساکنین نمونه محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران ۹۲
جدول شماره ?۱- وضع تأهل ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۲
جدول شماره ?۲- مدت زمان سکونت ساکنین مورد مصاحبه در محله مسکونی ۹۳
جدول شماره ?۳- احساس تعلق ساکنین مورد مصاحبه در محله‌های منطقه یک شهرداری به محله مسکونی خود ۹۴
جدول شماره ?۴- علت عدم احساس تعلق و دلبستگی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری به محله مسکونی خود ۹۴
جدول شماره ?۵- مرجع تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۵
جدول شماره ?۶- ضرورت مشارکت ساکنین محله در تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۶
جدول شماره ?۷- علل لزوم مشارکت ساکنین در تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۶
جدول شماره ۱۸- راه‌حل‌های ارائه شده جهت مشارکت فعالانه ساکنین در تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله از دیدگاه ساکنین مورد مصاحبه ۹۷
جدول شماره ۱۹- امکانات فرهنگی موجود در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۸
شماره عنوان صفحه
جدول شماره ?۰- امکانات ورزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۹
جدول شماره ?۱- امکانات تفریحی در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۹۹
جدول شماره ?۲- امکانات موجود در محله از دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۰
جدول شماره ۲۳ – نیازهای فرهنگی محله نیاوران ۱۰۰
جدول شماره ۲۴- نیازهای ورزشی محله نیاوران ۱۰۱
جدول شماره ۲۵- نیازهای آموزشی محله نیاوران ۱۰۱
جدول شماره ۲۶ – نیازهای ورزشی محله حصار بوعلی ۱۰۲
جدول شماره ۲۷ – نیازهای تفریحی محله حصار بوعلی ۱۰۲
جدول شماره ۲۸- نیازهای آموزشی محله حصار بوعلی ۱۰۳
جدول شماره ۲۹- آموزش وظایف شهروندی ساکنین تحت پوشش منطقه یک شهرداری به وسیله شهرداری منطقه ۱۰۳
جدول شماره ۳۰- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی به ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۴
جدول شماره ۳۱- وجود شورایاری در محله مسکونی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۵
جدول شماره ۳۲- هدف از ایجاد شورایاری از دیدگاه ساکنین مورد مصاحبه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۶
جدول شماره ۳۳- طرح‌های پیشنهادی به وسیله ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران به منظور بهبود وضع محله آنان ۱۰۷
جدول شماره ۳۴- مهمترین مشکلات محله ساکنین مورد مصاحبه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران ۱۰۷
جدول شماره ۳۵- تمایل ساکنین به مشارکت برای رفع مشکلات محله ۱۰۸
جدول شماره ۳۶- نیازهای فرهنگی محله از دیدگاه شورایاران محله‌های منطقه یک شهرداری ۱۱۰
جدول شماره ۳۷- نیازهای ورزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری از دیدگاه شورایاران ۱۱۱
جدول شماره ۳۸- مهمترین نیازهای تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران ۱۱۲
شماره عنوان صفحه
جدول شماره ۳۹- نیازهای آموزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران ۱۱۳

چکیده
برخورداری از فضا، امکانات و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی از جمله حقوق شهروندی به‌شمار رفته و در عصری که از آن تحت عنوان “تمدن فراغت” نام برده می‌شود برنامه‌ریزی به منظور بهینه‌سازی نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می‌گردد.سنجش نیازهای گروه هدف که معمولاً از آن تحت عنوان نیازسنجی، یاد می‌شود یکی از

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید