دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات
سن 151
ميزان تحصيلات 152
طبقه اقتصادي ـ اجتماعي 153
وضعيت تماشاي تلويزيون 154
وضعيت زمان تماشاي تلويزيون در شبانه‌روز 155
وضعيت زمان تماشاي تلويزيون در طول هفته 156
بررسي چگونگي نقش صداوسيما در ترويج فرهنگ استفاده بهينه از زمان 158
بررسي عملکرد صداوسيما در آموزش مديريت زمان 159
بررسي مهمترين عامل اتلاف وقت در بين نوجوانان و جوانان 160
بررسي شاخص هدفگذاري در مديريت زمان 161
بررسي شاخص اولويت‌بندي در مديريت زمان 162
بررسي شاخص برنامه‌ريزي در مديريت زمان 163
بررسي نمره شاخص‌هاي مديريت زمان 164
بررسي رابطه بين ميزان تماشاي تلويزيون و مديريت زمان 165
بررسي تفاوت ميانگين نمره شاخص‌هاي مديريت زمان در نوجوانان و جوانان 166
بررسي تفاوت ميانگين نمره شاخص‌هاي مديريت زمان به تفکيک جنس 169
بررسي تفاوت ميانگين نمره شاخص‌هاي مديريت زمان برحسب تحصيلات 171
بررسي تفاوت ميانگين نمره شاخص‌هاي مديريت زمان برحسب طبقه اقتصادي ـ اجتماعي 174
فصل پنجم: بحث و بررسي نتايج 176
مقدمه 177
خلاصه نتايج 178
بحث و نتيجه‌گيري 187
پيشنهادهاي کاربردي صداوسيما 190
محدوديت‌هاي تحقيق 192
پيشنهادات 194
منابع ومآخذ 195
منابع فارسي 195
منابع انگليسي 203
پيوست 204
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4-1 توزيع پاسخگويان برحسب جنس 150
جدول شماره 4-2 توزيع پاسخگويان برحسب سن 151
جدول شماره 4-3 توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 152
جدول شماره 4-4 توزيع پاسخگويان برحسب طبقه اقتصادي ـ اجتماعي 153
جدول شماره 4-5 توزيع پاسخگويان برحسب تماشاي تلويزيون به صورت منظم 154
جدول شماره 4-6 توزيع پاسخگويان برحسب زمان تماشاي تلويزيون در شبانه‌روز 155
جدول شماره 4-7توزيع پاسخگويان برحسب ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون در طول هفته 156
جدول شماره 4-8 توزيع پاسخگويان در مورد روش‌هاي ترويج فرهنگ استفاده بهينه از زمان 158
جدول شماره 4-9 توزيع پاسخگويان درخصوص عملکرد صداوسيما در آموزش نحوه مديريت زمان 159
جدول شماره 4-10 توزيع پاسخگويان درباره مهمترين عامل اتلاف وقت 160
جدول شماره 4-11 توزيع پاسخگويان برحسب شاخص هدفگذاري 161
جدول شماره 4-12 توزيع پاسخگويان برحسب شاخص اولويت‌بندي 162
جدول شماره 4-13 توزيع پاسخگويان برحسب شاخص برنامه‌ريزي 163
جدول شماره 4-14 شاخص‌هاي مديريت زمان به تفکيک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و ميانگين شاخص‌ها 164
جدول شماره 4-15 ميانگين شاخص ها در پاسخگويان 164
جدول شماره 4-16 رابطه همبستگي بين ميزان تماشاي تلويزيون و مديريت زمان 165
جدول شماره 4-17 ميانگين نمره شاخص‌هاي مديريت زمان برحسب سن پاسخگويان 166
جدول شماره 4-18 نتيجه آزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين نمره خرده مقياس‌هاي 168
مديريت زمان برحسب سن پاسخگويان
جدول شماره 4-19 ميانگين نمره پاسخگويان در خرده مقياس‌هاي مديريت زمان به تفکيک جنسيت 170
جدول شماره 4-20 ميانگين نمره پاسخگويان در خرده مقياس‌هاي مديريت زمان به تفکيک تحصيلات 171
جدول شماره 4-21 نتيجه آزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين نمره خرده مقياس‌هاي مديريت 173
زمان برحسب تحصيلات پاسخگويان
جدول شماره 4-22 ميانگين خرده مقياس‌هاي مديريت زمان با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي پاسخگويان 174
جدول شماره 4-23نتيجه آزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين نمره خرده مقياس‌هاي مديريت 175
زمان برحسب طبقه اقتصادي ـ اجتماعي پاسخگويان
نمودار 4-1 توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت 150
نمودار 4-2 توزيع پاسخگويان برحسب سن 151
نمودار 4-3 توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات 152
نمودار 4-4 توزيع پاسخگويان برحسب طبقه اقتصادي ـ اجتماعي 153
نمودار 4-5 توزيع پاسخگويان برحسب تماشاي تلويزيون به صورت منظم 154
نمودار 4-6 توزيع پاسخگويان در خصوص زمان تماشاي تلويزيون 155
نمودار 4-7 توزيع پاسخگويان در خصوص ميزان تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون در طول هفته 157
نمودار 4-8 توزيع پاسخگويان در خصوص عملکرد صداوسيما در آموزش نحوه مديريت زمان 159
نمودار 4-9 توزيع پاسخگويان برحسب شاخص هدفگذاري 161
نمودار 4-10 توزيع پاسخگويان برحسب شاخص اولويت‌بندي 162
نمودار 4-11 توزيع پاسخگويان برحسب شاخص برنامه‌ريزي 163
نمودار 4-12 ميانگين نمره پاسخگويان در خرده مقياس‌هاي مديريت زمان بر حسب سن 166
نمودار 4-13 ميانگين نمره پاسخگويان در خرده مقياس‌هاي مديريت زمان به تفکيک جنسيت 170
چکيده
اين تحقيق با هدف” بررسي ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهراني و ارائه راهکارهاي رسانه‌اي براي تقويت آن” به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدين منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب گرديد. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا شد. پس از گردآوري داده ها از آزمون‌هاي آماري T مستقل براي متغير جنسيت و سن و آزمون تحليل واريانس يک راهه براي تعيين تفاوت بين متغيرهاي سن، تحصيلات و طبقه‌ اقتصادي ـ اجتماعي با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
نتايج نشان داد بيشتر جوانان از مهارت مديريت زمان و تعداد کمي از نوجوانان از اين مهارت بهره مي‌گيرند. بين مهارت مديريت زمان در شاخص هدفگذاري از نظر جنسيت تفاوت معني‌داري وجود ندارد ،ولي در شاخص‌هاي اولويت‌بندي و برنامه‌ريزي بين جنسيت تفاوت معني‌داري وجود دارد. همچنين بين سن و تحصيلات با مهارت مديريت زمان تفاوت معني‌داري وجود دارد ، بين مهارت مديريت زمان با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
واژگان کليدي: مهارت مديريت زمان، نوجوانان، جوانان
فصل اول:چارچوب تحقيق
مقدمه
مهمترين چيزدر زندگي انسان که از ارزش والايي برخوردار است،زمان (وقت)مي باشد.در واقع وقت شيرازه حيات ما را تشکيل مي دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته مي شود که خداوند در قرآن کريم سوره اي را به نام “والعصر”يعني وقت يا زمان نازل کرده ودر جاهاي ديگري از قرآن به برهه هايي از زمان اشاراتي داشته است ؛” والضحي واليل اذا سجي” (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گيرد).”والفجر واليال عشر” (به سپيده دم و شب هاي دهگانه سوگند). در احاديث نيز مواردي در اين زمينه آمده است ، اينها بيانگر ارزش و اهميت زمان مي باشد. در طول تاريخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه اين توجه بيش از پيش اهميت يافته است، به گونه‌اي که فناوري‌هاي نو، محيطي فراهم آورده‌اند که تقريباً در کوتا مدت مي‌توان به اطلاعات بي‌شماري دسترسي پيدا کرده و کارها را بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از پيش انجام داد. لذا تمايل به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بيشتر مي‌شود. با چنين تمايلي اين احساس در افراد بوجود مي‌آيدکه از زمان عقب مانده و نمي‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمايه بشري است، زندگي تنها زماني پربار مي‌شود که براساس مفهوم صحيح زمان، بنا شده باشد.( اين عقيده که افراد چگونه تصميم مي‌گيرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظريه مديريت زمان را تشکيل مي‌دهد (سواري،1388)).
ضرورت به کارگيري مديريت زمان وتنظيم منطقي اوقات در اختيار افراد چه در بعد سازماني و يا خصوصي، به درستي نشانگر اين است که زمان منتظر کسي نمي ماند. مديريت بر وقت ،مديريت بر کار و مديريت بر خود سه امر تجزيه ناپذير هستند و مي توان به جرات گفت که مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خود است. اصولاً مديريت زمان يک امر همگاني و عمومي است. آگاهي از مفهوم مديريت زمان هم در زندگي فردي و هم در زندگي حرفه‌اي جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعي خود مديريتي سوق مي‌دهد. با استناد به اين ديدگاه هدف از مديريت زمان،جلوگيري از اتلاف وقت و تنظيم زمان کاري است. مسلماً در اين حکايت نبايد شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگي مديريت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دليل ورود به دوره بحراني با تحولات گستردة فيزيولوژيکي،شناختي،هيجاني و اجتماعي روبرو مي شوند واين تغييرات مي تواند مشکلاتي را براي نوجوانان فراهم آورد،از اين قبيل عوامل مي توان به مواردي از قبيل حواسپرتي،دقت کم و غيره اشاره کرد که مديريت کردن زمان در نوجوانان مهمتر مي باشد. مديريت زمان، فعاليتهاي نوجوانان و جوانان را نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصي از روز را براي درس خواندن برنامه‌ريزي کنند خيلي زود به آن عادت خواهند کرد.يکي از مهمترين لايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ ما و هر جامعه‌اي، قشر جوان و نوجوانان مي‌باشند که سعي مي‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مديريت زمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان با تأکيد بر چگونگي پرداختن به فعاليتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. اميد است نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهاي معيني در زمينه هدايت “وضع موجود” به “وضع مطلوب” منتهي گردد.
بيان مسئله
زمان، ارزشمندترين سرمايه هر فرد، گروه و سازمان است. در واقع تنها سرمايه برگشت ناپذير در اختيار انسان، زمان است، زيرا توليد پول، ماشين ، فناوري و حتي نيروي انساني، وابسته به صرف وقت و تأمين زمان است همجنين تنها سرمايه غيرقابل خريداري و غيرقابل توليد و بازيافت، زمان مي‌باشد. براي هر فردي در همه عرصه‌هاي زندگي وقت ارزشي فرا طلايي دارد ، به جهت تغييراتي که در دهه‌هاي اخير در عرصه علوم و فنون انجام شده، زمان اهميت بيشتري يافته و مردم مجبور هستند با سرعت بيشتري کارهاي خود را انجام دهند، به همين دليل لزوم مديريت زمان، بيشتر احساس مي‌شود.( در حقيقت مديريت زمان يکي از راهبردهاي مؤثر در جهت کاهش ميزان اتلاف وقت است ، هدف آن جلوگيري از اتلاف وقت و نظم دادن کارها است (هاشمي‌زاده، 1385)). همچنين با توجه به اينکه زمان، يک منبع محدود به شمار مي‌آيد لزوم مديريت آن به خصوص در محيط‌هاي آموزشي براي دانش‌آموزان (نوجوانان و جوانان) از اهميت بالايي برخوردار است، به طوري که به منظور کسب موفقيتهاي تحصيلي بايد از کارهاي غيرمهم صرف نظر کرد و کارها را الويت‌بندي نمود.دوره نوجواني و جواني يکي از مهمترين و بحراني‌ترين زمان زندگي هر فرد محسوب مي‌شود.طبق تعريف سازمان ملي جوانان، افراد 11تا29 سال نوجوان و جوان محسوب مي شوند.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید