دانلود پایان نامه

فصـل اول
کليـات تحقيـق

مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
متغيرهاي مستقل و وابسته
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
محدوديت هاي تحقيق
ساختار تحقيق
واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقيق

1-1 مقدمـه
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمي را در جذب سرمايه هاي اندک مردم و تامين مالي شرکت ها فراهم مي آورد. از آنجاکه اين بازار در تخصيص منابع و سرمايه ملي نقش سازنده اي دارد، بنابراين مطلوبيت آن در جهت توسعه اقتصادي جامعه خواهد بود، افراد سعي مي کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس نسبت به خريد و يا فروش سهام اقدام کنند.
بازار هاي مالي و سرمايه اي مي تواند نقدينگي بخش خصوصي را در قالب پس اندازهاي کم و هدايت آن به درون بخش هاي توليدي جذب کند و همچنين قادر است بر رشد توليد ناخالص ملي و مهار تورم تاثيرگذار باشد. رسالت بازار سرمايه به عنوان بخشي از بازار مالي در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضيان مي باشد، اين بازار نقش واسطه اي را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرايندي به نام سرمايه گذاري را تکميل مي کند و در طرف تقاضاي آن فرايندي بنام تامين مالي را به راه مي اندازد.
تجهيز منابع و تامين مالي طرح ها يکي از تنگناهاي اصلي اقتصاد کشور است، شرکت ها براي بسط و گسترش فعاليت هاي خود و يا بدليل جبران کمبود نقدينگي موجود اقدام به تامين مالي از منابع داخلي و خارجي شرکت نموده و وجوه مورد نياز خود را تامين مي نمايند (رحيميان، نظام الدين، 1381).
پيچيدگي هاي سازماني شرايطي را فراهم نموده است تا مديران به عنوان تصميم سازان اصلي براي دستيابي به اهداف سازمان شان و اطمينان از هدايت و صرف صحيح منابع تاکيد بيشتري داشته باشند. بدين لحاظ مهمترين، کاربردي ترين و موثر ترين بحث در صنعت و اقتصاد، تصميم گيري هاي مديران و چالش آنان در اين عرصه است.
شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نياز خود را از روش هاي مختلف تامين مي نمايند ليکن عوامل مختلفي از جمله اندازه شرکت، وضعيت مديريت، ميزان توليد فروش، منابع کسب مواد اوليه، دسترسي به بازارهاي تامين مالي و نيز محيط هاي اقتصادي و سياسي آنها را نسبت به اتخاذ تصميمات بهينه در اين زمينه محتاط نموده است ( مايرز1، 1986)
يکي از مهمترين تصميمات مالي که در هر سازماني گرفته مي شود تامين مالي شرکت مي باشد.
تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسيار مهمي ايفا مي نمايد، توانايي شرکت در مشخص ساختن منابع مالي اعم از داخلي و خارجي براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاري و تهيه برنامه هاي مالي از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شرکت بحساب مي آيد (رحماني، محمود،1374 ).
برخي منابع مالي را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسيم کرده اند وعده اي هم به منابع داخلي و خارجي تفکيک کردند که معمولا روش دوم متداول تر است منابع داخلي وجوه دردسترس و کم هزينه شرکت را شامل مي شود همچون سود انباشته، ذخاير استهلاک. منابع خارجي شامل سرمايه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهي هاي سرمايه اي وحقوق صاحبان سهام مي باشد. مانندانتشارسهام عادي و اوراق قرضه.علت اهميت منابع مالي خارجي از نظر تاثير روي ريسک مالي و کنترل شرکت است. منابع متداول در ميان شرکت هاي سهامي در بورس، دريافت وام هاي بلندمدت بانکي و انتشار سهام عادي مي باشد. هدف اين تحقيق بررسي تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنايع غذايي) مي باشد.
در فصل اول، پس از بيان کليات تحقيق بطور مختصر، به بيان مسئله، اهميت موضوع، فرضيات، روش انجام تحقيق و قلمرو تحقيق اشاره شد.
در فصل دوم، در ابتدا شيوه هاي تامين مالي، سپس مباحث مبسوطي راجع به متغيرهاي مستقل تحقيق بيان گرديده، در ادامه نيز نظرات و تئوري هاي مطرح شده در رابطه با تامين مالي، تحقيقات قبلي صورت گرفته پيرامون موضوع تحقيق (داخلي و خارجي) بيان شده است.
در فصل سوم، تحقيق که روش تحقيق مي باشد، مبحث فرضيه هاي تحقيق، متغيرهاي مورد مطالعه، چگونگي جمع آوري داده ها را با شرح و بسط بيشتري نسبت به فصل اول بيان داشته و به بيان روش آزمون فرضيه ها پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش ها و مدل هاي آماري مناسب تجزيه و تحليل مي شود.
فصل پنجم، شامل نتايج تحقيق و همچنين پيشنهاداتي راجع به انجام تحقيقات آتي مرتبط با موضوع مي باشد.

1-2 بيان مسئله
تامين مالي از جمله مهم ترين مباحث در مديريت مالي بوده و از دغدغه ها و وظايف مديران مالي به شمار مي رود. شرکت ها با استفاده از روش هاي مختلف مي توانند تامين مالي کنند، آگاهي مديران مالي از انواع روش ها و ابزارهاي تامين مالي و اثرات آنها بر شرکت ها موجب مي گردد که تداوم فعاليت شرکت ها امکان پذير و ساختار مالي آنها کمتر ضربه پذير و جريان عمليات تسهيل گردد. نيازها و تصميمات مالي معمولاً منوط به فعاليت هاي آن تجارت و وضعيت بازار مالي دارد (سوچنج ژانگ1، 2007)
نياز به تامين مالي از آنجا ناشي مي شود که: اولاً ارزش سرمايه شرکت بخاطر عوامل بيروني چون نرخ ارز، تورم و نرخ بهره بانکي تغيير مي يابد. ثانياً ساز و کارهاي عملياتي شرکت ها موجب مي شود که براي خريد
دارايي هاي جديد، افزايش ظرفيت کارخانه، استخدام نيروي جديد و خريد مواد اوليه نياز به وجوهي احساس شود که اين وجوه در قالب منابع مالي مطرح مي شود (عبادي، 1381).
تاکيد مديريت مالي روي تصميمات و اقداماتي است که بر روي ارزش موسسه تاثير مي گذارد و نيز توجه کامل آن به اين امر معطوف است که چگونه مي توان ارزش موسسه را به حداکثر ممکن رساند. تصميمات مالي هم بر روي مقدار سود و هم بر روي ميزان ريسک موسسه و به تبع اين دو عامل بر روي قيمت سهام تاثير مي گذارند.
مديريت شرکت بايد در راستاي تعيين منابع مالي مناسب هزينه منابع متعدد مالي را مشخص کند و نيز آثاري را که اين منابع مالي بر بازده شرکت و در نهايت قيمت سهام دارد مشخص نمايد (رحماني، 1374).
در يک اقتصاد پيشرفته شرکت ها نيازمند اختراعات و ابداعات جديد و به تبع آن توليد به مقياس وسيع مي باشند، شرکت ها براي توليد انبوه مستلزم بکارگرفتن مقادير زيادي از منابع مالي هستند.
منابع مالي از نظر يک شرکت در حالت کلي به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف) بدهي
ب) حقوق صاحبان سهام که شامل سهام عادي، اندوخته ها و سود و زيان انباشته است.
شرکت ها در انتخاب منبع مناسب تامين مالي براي پروژه جديد با سه موضوع اصلي روبرو هستند:
1) آيا مي توان براي تامين مالي از منابع داخلي استفاده نمود؟
2) در صورتي که نياز ما با تامين مالي از منابع بيروني تامين مي شود، آيا از محل بدهي يا حقوق صاحبان سهام مي باشد؟
3) در صورتي که قرار است از بدهي يا حقوق صاحبان سهام استفاده نمود، از کجا بايد تامين شود و به چه شکلي؟
در يک تقسيم بندي ديگر تامين مالي به اشکال مختلف صــورت مي گيرد که عبارتنـــد از: اســتقراض، صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت. انتخاب بهترين گزينه تامين مالي حتما بايد با مدنظر گرفتن مخارج تامين مالي صورت گيرد که در ادبيات مالي از آن تحت عنوان هزينه سرمايه ياد مي شود (فاوفرنچ1، 1999). در يک دسته بندي کلي ديگر شرکت به سه شيوه عمومي مي تواند مبادلات مالي را سازماندهي کند: دروني، واسطه اي و بازاري. در تامين مالي دروني شرکت از محل سود توزيع نشده وجوه مورد نياز خود را تامين مي کند، اين روش مطابق روش سازماندهي درون بنگاهي است (ادغام عمودي). در روش واسطه اي شرکت بر اساس يک قرارداد، وجوه مورد نياز خود را از طريق واسطه هاي مالي تامين مي کند (معادل روش ترکيب) و در روش بازاري شرکت وجوه مورد نياز خود را با انتشار بدهي در نرخ رايج بازار تامين مي کند (عدم ادغام) (نصيري اقدم، علي و نادران، الياس، 1385).
منابع مالي مي توانند دو اثر بر روي بازده و قيمت سهام داشته باشند: اثر بلند مدت مربوط به تاثيرات آتي است که به جهت صرف اين وجوه در پروژه هايي که ارزش فعلي خالص مثبت دارند، بر قيمت و در کل بر منافع سهامداران دارد، زيرا اگر شرکتي منابع مناسبي جذب نمايد و مصارف بهينه داشته باشد سود خالص شرکت افزايش يافته و بر ارزش شرکت افزوده مي گردد. اثر دوم اثر کوتاه مدت و لحظه اي است که مربوط به نشت اطلاعات دروني شرکت به بازارهاي سرمايه مي باشد چرا که هرگونه اطلاعات مالي و توليدي که به نظر سهامداران و متخصصين بازارمهم است بر بازار سهام موثر است، مثلا بدهي هاي سرمايه اي تعهد مالي شرکت را افزايش و تکيه بيش از حد روي آن اهرم مالي را افزايش، احتمال ورشکستگي وعدم پرداخت اصل و فرع آن افزايش مي يابد و تقاضاي شرکت هايي که داراي تعهدات سنگيني هستند رو به کاهش مي نهد. پس کاهش تقاضا کاهش قيمت و کاهش بازده را در پي خواهد داشت.
داشتن درک درستي از تاثيرات و ارتباطات تامين مالي و عملکرد عملياتي، مديران را در تصميم گيريهاي استراتژيکي اساسي شرکت ياري داده و اطلاعات مناسبي را براي علاقه مندي به سرمايه گذاري در اين شرکت ها فراهم مي سازد.

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
گسترش بازارهاي مالي و رقابتي شدن آن بازارها، فرايند تامين مالي را پيچيده نموده است. امروزه اوضاع اقتصادي حاکم بر جامعه و روند آن اين ذهنيت را ايجاد مي کند که در زمينه تامين مالي واحدهاي اقتصادي مشکلات فراواني وجود دارد. در اين شرايط رقابتي، مديران مالي مي توانند نقش اساسي را در بازارهاي مالي ايفا نمايند.
آنچـه در اين ميان حائز اهميـت است توجه به آثار و نتايج حاصل از اتخاذ تصميمات تامين مالـي در ميزان بازدهي و افزايش در ارزش شرکت است. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و کسب منافع بيشتر براي شرکت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي در حقيقت به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش کلي شرکت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.
مديران مالي با قبول مسئوليت تامين مالي، بايد بازارهاي مالي و ابزارهاي مالي موجود را بشناسند تا با بکارگيري ابزار مالي مناسب در بازارهاي مالي اقتصادي ترين شيوه تامين مالي را مد نظر قرار دهند. استفاده از شيوه هاي مناسب تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور مي تواند جهت افزايش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسي را ايفا کند. بنابراين مديريت در انتخاب استراتژي هاي تامين مالي بايستي حد مطلوب نقدينگي، عملکرد آتي و تداوم فعاليت شرکت و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را مد نظر قرار دهد.
تصميمات تامين مالي در اصل براي دو گروه از زير مجموعه واحدهاي اقتصادي اهميت دارد، گروه اول خود شرکت يا مديران و اداره کنندگان شرکت مي باشد. همانطور که مي د
انيم ساختار مالي شرکت ها را، بدهي هاي بلندمدت(شامل اوراق مشارکت) و کوتاه مدت، سهام عادي و ممتاز، و سود انباشته تشکيل مي دهد. شرکت ها به واسطه اين منابع مالي وجوه و سرمايه مورد نياز را جمع آوري مي کنند و در دارايي ها و ماشين آلات سرمايه گذاري مي کنند، پس دسترسي به منابع کم هزينه و طولاني مدت وبا مخاطره اندک يک امر حياتي است، چرا که هرگونه تامين وجوه حداقل هزينه اي دارد که شرکت بايد از بازده سرمايه گذاري آنها را پرداخت نمايد و عدم تاديه آنها مخاطره جدي در پي دارد.
گروه دوم که درگير اين مساله هستند تامين کنندگان وجوه يا سهامداران مي باشند، اين موضوع از آنجا براي گروه دوم اهميت دارد که سهامداران بدنبال منافع بيشتر و يا مخاطرات کمترهستند پس مي خواهند تصميمات مالي به گونه اي سازماندهي شوند که قيمت سهام و بازده شان بيشتر گردد.
مساله تامين مالي اين پرسش را مطرح مي کند که آيا استفاده از سود انباشته قيمت سهام را تغيير
مي دهد؟ استقراض چه اثري بر روي قيمت و بازده دارد؟ لذا سهامداران نسبت به تصميمات مالي
عکس العمل نشان مي دهند که ريسک را کاهش و بازده را افزايش دهند.
تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است، از يک طرف عاملي اثر گذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شرکت هاست، تقسيم سود موجب کاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود و از طرفي ديگر بسياري از سهامداران شرکت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار کنند. بنابر اين تصميمات تقسيم سود که از سوي مديران شرکت ها اتخاذ مي شود بسيار حساس و داراي اهميت است (مهراني و تالانه، 1377).
در حال حاضر بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمايه در ايران نقش اساسي و مهمي در تامين وجوه مورد نياز شرکت ها و جذب سرمايه براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايفا مي کند (انتشار سهام جديد و عرضه سهام در بازار بورس)، از اين رو جهت افزايش آگاهي و دانش سرمايه گذاران و علاقه مندان به سرمايه گذاري در بازار سرمايه، بررسي و تحقيقاتي پيرامون فعاليت هاي بورس اوراق بهادار و شرکت هاي پذيرفته شده در آن ضرورتي انکار ناپذير مي باشد.

1-4 اهداف تحقيق
موضوع ساختار سرمايه از جمله مسائلي است که تاکنون تحقيقات و آزمون هاي زيادي بر روي آن انجام شده است و در حال حاضر نيز تحقيقات نظري و بررسي هاي تجربي در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوريک در خصوص ساختار سرمايه، در پي رسيدن به حدي از تعادل بين دو منبع اصلي تامين مالي يعني بدهي و حقوق صاحبان سرمايه است که بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانيده و در مقابل هزينه تامين مالي را نيز به حداقل ممکن کاهش دهد.
عموما سرمايه گذاران و سهامداران، کسب سود و افزايش ثروت را هدف نهايي خود مي دانند. يکي از تصميماتي که مي تواند سود دهي و ثروت سهامداران را تحت تاثير قرار دهد، تصميمات مربوط به انتخاب شيوه هاي تامين مالي و ترکيب آن در شرکت هاست.
آگاهي از تاثيرات تامين مالي بر قيمت و بازده سهام اين شرکت ها، اين امکان را به سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه خواهد داد تا عملکرد شرکت را در راستاي حداکثرسازي ثروت ايشان مورد ارزيابي قرار دهند.
همچنين آنچه تامين کنندگان مالي و مالکان منابع مالي از جمله سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و بانک ها را تشويق


دیدگاهتان را بنویسید