دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته :فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر عطاء اله اسماعیلی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصلاول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 طرحموضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 طرحمسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4ضرورتانجامتحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5 اهدافتحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6 سوالاتتحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7 فرضیهتحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصلدوم: آشناییباقراردادوقانونپیشفروشساختمان………………………………………………………………………………………………… 10
2-1- ادبیاتومستنداتوتعاریفقانون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
2-2- نقدوبررسیدرخصوصبعضیازموادقانونپیشفروشساختمان…………………………………………………………………………………… 13
2-3- ایراداتچیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
2-4- نقدوبررسیبرخیضمانتاجراهایکیفریقانونپیشفروشساختمان………………………………………………………………………………… 18
2-4-1- درجوانتشارآگهیپیشفروشبدوناخذمجوزوتنظیمسندرسمی…………………………………………………………………………….. 18
2-4-2- تنظیمقراردادپیشفروشتوسطمشاوریناملاک………………………………………………………………………………………………….. 20
2-4-3- قابلگذشتبودنیانبودنجرایمموضوعاینقانون…………………………………………………………………………………………………… 21
فصلسوم: بررسیقراردادهایپیشفروشساختمانبامسائلمشابهدرفقهوقراردادهایپیمانکاریوخصوصی……………………………. 22
3-1- بررسیقراردادپیشفروشساختمانبامسائلمشابهدرفقهاسلامی…………………………………………………………………………………. 23
3-1-1- بیعاستصناع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
3-1-2 بیعاثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3-1-3- بیعسلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
3-2- بررسیقراردادهایپیشفروشساختمانباقراردادهایپیمانکاریوخصوصی…………………………………………………………………….. 32
3-2-1- قراردادپیمانکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-2-2- قراردادهایخصوصی (موضوعماده 10 قانونمدنی)……………………………………………………………………………………….. 33
فصلچهارم: مقایسهوبررسیقراردادپیش فروشساختمانبامسائلمشابهحقوقی………………………………………………………………. 44
4-1- عقودمعینمشابه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-1-1- بیع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
4-1-1-1-کلیفی الذمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
4-1-1-2- کلیدرمعین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
4-1-1-3- عینمعین……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
4-2- تملیکعینبههمراهشرط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
4-3- بیعقطعیمالآینده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
4-4-  عقدشرکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
فصلپنجم: بحثتفسیرونتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
5-1- بحثوتفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
5-1-1- موجودنبودنمبیعدرزمانانعقادقراردادپیشفروشساختمان…………………………………………………………………………………. 66
5-1-2- مجهولبودنثمنمعاملهدرهنگامانعقادقرارداد…………………………………………………………………………………………………… 66
5-1-3 مجهولبودنثمنمعاملهدرقراردادپیشفروشساختمان……………………………………………………………………………………………. 67
5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید