دانلود پایان نامه

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان:

پیش­ بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه­ های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت

استاد راهنما:

دکتر محمد ابراهیم مداحی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل 1- کلیات پژوهش
1-1- بیان مسأله…………………. ……………………………………………….2
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
1 -3-هدف های تحقیق.. 10
1-4-فرضیه های تحقیق.. 11
1-5-تعاریف عملیاتی.. 11
1-5-1-اضطراب اجتماعی……… 11
1-5-2-حساسیت اضطرابی  12
1-5-3-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 12
1-5-4-ذهن­آگاهی………………………………………………………………………………………………………………. 13
فصل 2-  مروری بر پیشینه­های نظری و پژوهشی
2-1-مقدمه……………….. 15
2-2-مروری بر تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. 15
2-3-تعریف و ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی.. 18
2-3-1-انواع اختلال اضطراب اجتماعی.. 20
2-3-2-پیوستار اضطراب اجتماعی.. 21
2-3-3-همبودی اختلال اضطراب اجتماعی با سایر اختلالات روانپزشکی.. 22
2-3-4-اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی.. 23
2-3-5-شیوع……………  24
2-4-تفاوت­های جنسیتی و بین فرهنگی.. 25
2-5-پیامدهای اختلال اضطراب اجتماعی.. 27
2-6-سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 28
2-6-1-عوامل ژنتیکی…………………. 28
2-6-2-عوامل شناختی……………  29
2-6-3-نقص مهارت های اجتماعی.. 30
2-6-4-عوامل محیطی…………….  33
2-6-4-1-تعامل والد/ کودک…………. 33
2-6-4-2-تجارب اجتماعی ناخوشایند. 34
2-7-آسیب­شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی.. 36
2-8-مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 38
2-8-1-مدل کلارک و ولز  (1995) 38
2-8-2-مدل رپی و هیمبرگ (1997) 39
2-8-3-مدل بارلو و هافمن (2002) 40
2-8-4-مدل رپی و اسپنس(2004) 41
2-8-5-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعی؛ هافمن(2007) 43
2-8-6-مدل کیمبرل برای اختلال اضطراب اجتماعی تعمیم یافته (2008) 45
2-8-7-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (2010) 46
2-9-حساسیت اضطرابی.. 49
2-10-عدم تحمل بلاتکلیفی.. 52
2-11-ذهن آگاهی……….  55
2-12-پیشینه پژوهشی.. 59
فصل 3-  فرآیند روش­شناختی پژوهش
3-1-مقدمه……………….. 69
3-2-نوع تحقیق………………………… 69
3-3-آزمودنی ها………………….. 69
3-3-1-جامعه پژوهش………… 69
3-3-2-نمونه و روش نمونه­گیری.. 69
3-4-ابزارهای تحقیق  71
3-4-1-مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN) 71
3-4-2-شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی (ASI-R) 72
3-4-3-مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) 73
3-4-4-پرسشنامه ذهن آگاهی(FFMQ) 74
3-5-شیوه انجام تحقیق.. 75
3-6-شیوه تحلیل داده­ها 76
فصل 4-  نتایج پژوهش
4-1-مقدمه………………. 78
4-2-یافته­های توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها 78
4-3-یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 80
4-4-بررسی فرضیه­های پژوهش… 84
4-4-1-فرضیه اول…………………………….. 84
4-4-2-فرضیه دوم……………… 84
4-4-3-فرضیه سوم……………………… 84
4-4-4-فرضیه چهارم………….. 84
4-4-5-فرضیه پنجم…………  84
4-5-نتایج تکمیلی مربوط به یافته­های پژوهش… 92
4-5-1-همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی……..  92
4-5-2-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش (حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی) و اضطراب اجتماعی (کل دانشجویان) 94
4-5-3-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی (دانشجویان پسر) 96
4-5-4-رگرسیون مربوط به خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش(حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن­آگاهی) و اضطراب اجتماعی(دانشجویان دختر) 98
4-5-5-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش… 100
4-5-6-مقایسه دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای مربوط به متغیرهای پژوهش…. … 101
فصل 5-  بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه……………. 104
5-2-خلاصه نتایج….  106
5-3-بحث و نتایج….  106
5-4-جمع بندی……..  117
5-5-محدودیت ها…. 118
5-6-پیشنهادات…….. 119
5-6-1-پیشنهادات پژوهشی…………  119
5-6-2-پیشنهادات کاربردی  119
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..120
پیوست­ها
پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………133
پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی……………………………………………………………………………..135
پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی……………………………………………………………………………………………137
پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………………141
 
فهرست جداول
جدول 3-1 اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده…………………………………………………….70
جدول 4-1 توزیع گروه نمونه براساس جنسیت………………………………………………………………………….79
جدول 4-2 توزیع گروه نمونه براساس سن……………………………………………………………………………….79
جدول 4-3 توزیع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصیل……………………………………………………..79
جدول 4-4 توزیع گروه نمونه براساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………80
جدول 4-5 توزیع گروه نمونه براساس مقطع تحصیلی………………………………………………………………..80
جدول 4-6  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان………………………….81
جدول 4-7  شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در پسران………………………………………82
جدول 4- 8 شاخص­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در دختران…………………………………….83
جدول 4-9 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان……………………………………….85
جدول 4-10 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان پسر……………………………………85
جدول 4-11 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در دانشجویان دختر…………………………………..85
جدول 4-12 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………86
جدول 4-13 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در کل دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول4-14 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی…………………………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….88
جدول 4-16 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….88
جدول4-17 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………….89
جدول 4-18 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….90
جدول 4-19 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون­های متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول 4-20 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر……………………………………………………………………………..91
جدول 4-21 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های حساسیت اضطرابی…………………………92
جدول 4-22 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های عدم تحمل بلاتکلیفی……………………..93
جدول 4-23 همبستگی اضطراب اجتماعی و خرده مقیاس­های ذهن آگاهی……………………………………93
جدول4-24 خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..94
جدول4-25 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..94
جدول4-26 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس خرده­ مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در کل دانشجویان…………………………………..95
جدول 4-27  خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………..96
جدول4-28 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..96
جدول4-29 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده­ مقیاس­های مربوط به  متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان پسر………………………………….97
جدول 4-30 خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….98
جدول4-31 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون خرده مقیاس­های متغیرهای پژوهش در اضطراب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..98
جدول4-32 تعیین پیش­بینی اضطراب اجتماعی براساس خرده ­مقیاس­های مربوط به متغیرهای حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر………………………………………………99
جدول4-33 مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….100
جدول 4-34 مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس­های مربوط به متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………101
چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید