دانلود پایان نامه

واحد دامغان

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

موضوع

وسواس، احکام و آثار آن

 

استاد راهنما

دکتر محمد جواد باقی زاده

 

استاد مشاور

دکتر رمضان دهقان

1392- سال تحصیلی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست کلی  مطالب

چکیده. 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 3
سوالات تحقیق.. 4
فرضییه های تحقیق.. 4
ضرورت واهمیّت مسئله. 4
اهداف تحقیق.. 5
ادبیات وپیشینه ی تحقیق.. 6
روش تحقیق.. 6
محدودیت های تحقیق.. 6
سازمان دهی مطالب یا ساختار تحقیق.. 7
فصل اول: کلیّات… 9
مقدمه. 10
1-1-شناخت وسواس. 11
1-1-1-وسواس در لغت………. 11
1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13
1-2-انواع وسواس…. 24
1-2-1-  وسواس های فکری.. 24
1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28
1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس…. 33
1-4-شیوع وسواس…. 37
1-5-اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول…… 40
1-5-1- شک و وسواس…. 40
1-5-2- یقین.. 45
1-5-3- احتیاط… 50
1-5-4-سوءظن و شناخت آن……….. 55
فصل دوم: آسیب شناسی وسواس….. 63
مقدمه. 64
2-1- علل و ریشه های بروز وسواس…. 65
2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس…. 66
2-1-2 – ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس…. 74
2-1-3-  عوامل روان شناسانه ایجاد وسواس…. 82
2-1-4-  عوامل محیطی تاثیرگذار در شکل گیری وسواس…. 98
2-1-5- ریشه ها و علل پیدایش وسواس از منظر فقه و آموزه های دینی… 110
2-2- تحقیق میدانی درباره ی «میزان تأثیر عامل ترس از عدم مقبولیت تکلیف، برایجاد وسواس»  117
2-2-1- روش پژوهش…. 117
2-2-2- جامعه ی آماری.. 117
2-2-3- روش اجرای پژوهش…. 117
2-2-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 118
2-2-5- توصیف وتحلیل داده ها  با توجه به سوالات پرسش نامه. 118
2-2-6 – نتایج تحقیق.. 124
2-3- آثار ونتایج وسواس…. 125
2-3- 1- زیان های جسمی وسواس…. 125
2-3- 2- زیان های روحی و روانی وسواس…. 126
2-3- 3- زیان های اجتماعی وسواس…. 127
2-3- 4- زیان های خانوادگی وسواس…. 128
2-3- 5- بدعت گزاری های ناشی از وسواس…. 129
2-3- 6- بدگمان کردن دیگران نسبت به دین.. 129
2-3- 7- اسراف و تبذیر به واسطه ی وسواس…. 130
2-3- 8- محرومیت ازفضیلت ها به سبب وسواس…. 131
2-3- 9- بطلان عمل وسواسی.. 132
2-3- 10- زیانهای اقتصادی وسواس…. 132
فصل سوم: پیشگیری و درمان اختلال وسواس ازمنظر روان شناسی و فقه اسلامی   133
مقدمه. 134
3-1-پیشگیری  از بروز وسواس… 135
3-1-1-پیشگیری از بروز وسواس از منظرعلم  روانشناسی……………….. 135
3-1-2- تدابیر فقه اسلامی وآموزه های دینی در پیشگیری از بروز وسواس…. 140
3-1-3-آشنایی درست با فلسفه ی عبادات و مفاهیمی نظیر گناه، ثواب، طهارت و نجاست………………. 181
3 -2- راه های درمان وسواس…. 195
3-2-1- درمان وسواس از نظر علم روان شناسی.. 195
3-2 -2-  درمان وسواس در اسلام.. 204
3-3-نتایج تحقیق.. 228
3-4-پیشنهادها.. 235
3-5-پیوست ها 237
3-5-1- پرسش نامه. 237
3-6- فهرست منابع.. 239
3-6-1- فهرست منابع فارسی.. 239
3-6-2- فهرست منابع عربی… 244
3-6-3-فهرست مقالات…….. 246
3-6-4-  فهرست منابع الکترونیکی و اینترنتی… 247
3-7-.چکیده ی انگلیسی.. 251
فهرست تفصیلی مطالب
چکیده. 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 3
سوالات تحقیق.. 4
فرضییه های تحقیق.. 4
ضرورت واهمیّت مسئله. 4
اهداف تحقیق.. 5
ادبیات وپیشینه ی تحقیق.. 6
روش تحقیق.. 6
سازمان دهی مطالب یا ساختار تحقیق.. 6
فصل اول: کلیّات… 9
مقدمه. 10
1-1-شناخت وسواس. 11
1-1-1-وسواس در لغت… 11
1-1-2- وسواس دراصطلاح.. 13
1-1-2-1-  وسواس در اصطلاح روان شناسی.. 13
1-1-2-2-  مقایسه  مفهوم وسواس در روان شناسی  با مفهوم آن در فقه، عرف و آموزه های دینی   18
1-2-انواع وسواس…. 24
1-2-1-  وسواس های فکری.. 24
1-2-1-1-  ویژگی های بارز  افکار وسواسی.. 25
1-2-1-1-  1- افکار وسواسی مزاحم وناخوانده اند. 26
1-2-1-1-  2- افکار وسواسی ناخواسته اند. 26
1-2-1-1-  3- افکار وسواسی  مقاوم اند. 26
1-2-1-1-  4-  افکار وسواسی غیرقابل کنترل اند. 26
1-2-1-1-5-  با ماهیّت و شخصیّت فرد در تضادّند. 26
1-2-1-1-6-  افکار وسواسی با ترس و اضطراب شدید همراه هستند  27
1-2-1-2- راهبردهای ناکارآمد در برخورد با افکار وسواسی.. 27
1-2-1-2- 1-اجتناب از احیای فکر وسواسی.. 27
1-2-1-2- 2-انکار افکار. 27
1-2-1-2- 3- فرونشاندن افکار. 27
1-2-1-2- 4- سرزنش وانتقاد از خود. 27
1-2-1-2- 5- توجه برگردانی… 27
1-2-1-2- 6- جایگزینی فکر. 28
1-2-2-  وسواس های عملی یا اجبارها 28
1-2-2-  1- ویژگی های  بارز اعمال وسواسی.. 28
1-2-2-2- گونه های وسواس عملی… 30
1-2-2-2- 1- وسواس به تقارن یا نظم وترتیب… 30
1-2-2-2- 2- وسواس های وارسی.. 30
1-2-2-2- 3- وسواس انبار کردن واحتکار. 31
1-2-2-2- 4- وسواس نسبت به آلودگی وتمییزی.. 31
1-2-2-3- انواع وسواس عملی از دید قرآن و روایات… 31
1-2-2-3-1- وسواس در نیت… 31
1-2-2-3-2-  وسواس های اعتقادی.. 31
1-2-2-3-3-وسواس در زمان عبادات… 31
1-2-2-3- 4- وسواس در وضو. 32
1-2-2-3-5- وسواس بروز حَدَث… 32
1-3- ویژگی ها و نشانه های آشکارسازی وسواس…………………….. 33
1-4-شیوع وسواس……. 37
1-5- اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با وسواس در فقه و اصول……. 40
1-5-1- شک و وسواس…. 40
1-5-1-1-  شناخت و تعریف شک… 40
1-5-1-2-  اقسام شک… 41
1-5-1-2- 1 – شک از دیدگاه اصول فقه. 42
1-5-1-2-  2-شک از دیدگاه فقهی… 42
1-5-1-3-   منشأ و مبنای شک… 42
1-5-1-4-   مقایسه ی کثیرالشک با فرد وسواسی.. 43
1-5-2- یقین.. 45
1-5-2- 1-  شناخت یقین.. 45
1-5-2-2- راه های رسیدن به قطع و یقین.. 47
1-5-2-2-1- روش اول.. 48
1-5-2-2- 2- روش دوم.. 48
1-5-2-2-3- روش سوم.. 48
1-5-3- احتیاط… 50
1-5-3-1-   شناخت و تعریف احتیاط… 50
1-5 -3- 1-1-  احتیاط در لغت… 50
1-5- 3-1-2-   احتیاط در اصطلاح.. 51
1-5-3-1-3-  احتیاط در أخبار و روایات… 52
1-5-3-2-  اقسام احتیاط… 53
1-5-3-2-  1- احتیاط واجب و مستحب… 53
1-5-3-2-  1-1- احتیاط واجب… 53
1-5-3-2-  1-2- احتیاط مستحب… 53
1-5-3-2-  2-  احتیاط شرعی و عقلی… 54
1-5-3-2-  2-1-  اصل احتیاط شرعی… 54
1-5-3-2-  2-2-  اصل احتیاط عقلى… 54
1-5-4-سوءظن و شناخت آن.. 55
1-5-4-1- ویژگی های شخصیتی فرد مبتلا به سوء ظن ( بیماری پارانوئید) 55
1-5 -4-2-  سوءظن از نظر قرآن  وروایات… 56
1-5-4-3- عوامل ایجاد کننده ومنشأ سوءظن.. 58
1-5-4-3-1-  فشار روانی و تغییرات مهم زندگی… 60
1-5-4-3-2- هیجانات منفی… 60
1-5-4-3-3- رخدادها و احساسات درونی افراد و عوامل خارجی و محیطی   60
1-5-4-3-4- نوع و شیوه ی تعبیر و تفسیر افراد از وقایع درونی و بیرونی   60
1-5-4-3-5- شیوه ی تفکّر و نتیجه گیری و قضاوت از رخدادهای درونی و بیرونی   61
1-5-4-4 –  تفاوت سوءظن با خطورات ذهنی (وسواس فکری) 61
فصل دوم: آسیب شناسی وسواس… 63
مقدمه. 64
2-1- علل و ریشه های بروز وسواس…. 65
2-1-1-  عوامل زیست شناسانه بروز وسواس…. 66
2-1-1-1-   نقش وراثت در ایجاد وسواس…. 67
2-1-1-2-  عوامل جسمی اثر گذار در ایجاد وسواس…. 68
2-1-1-2-1– کارکرد نابهنجار مغز واثر آن در بروز وسواس…. 69
2-1-1-2-1- 1- ناهنجاری در کارکردهای مغز. 70
2-1-1-2-1- 2- ناهنجاری های نوروشیمیایی ِ مغز. 70
2-1-1-2-2- ضعف قوای جسمانی… 73
2-1-1-2-3- گلودرد استرپتوکوکی… 73
2-1-2 – ریشه ها و علل شخصی بروز وسواس…. 74
2-1-2– 1- حبّ ذات… 74
2-1-2 – 2- فراموشی خدا 74
2-1-2-3-  فعالیت ها و نشخوارهای ذهنی… 74
2-1-2 -4-  ترس وکمروئی واحساس ناامنی… 75
2-1-2– 5- ضعف روحی… 75
2-1-2 –6- تحوّلات زمان بلوغ  و وجود خلاء های عاطفی گوناگون.. 76
2-1-2-7-  نوع شخصیت فرد و خطاهای شناختی موجود. 77
2-1-2-7-1 – فیلتر ذهنی… 79
2-1-2-7-2- خرافات و رفتارهای وارسی تکراری.. 79
و…
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید