دانلود پایان نامه

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

نقش فاصله قدرت در پیش­بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی­ مشهد

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آهنچیان

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه                                                                        
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………2
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7
فرضیه و سسؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….7
فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………….7
سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………..8
تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………….8
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                    
الف : مرور مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….11
طبقه بندی هافستد………….. …………………………………………………………………………………………11
تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………………………….15
نظریه­ های رهبری……………………………………………………………………………………………………….16
رهبری اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………19
چگونگی شکل­گیری مفهوم معنویت……………………………………………………………………………..21
رهبری معنوی……………………………………………………………………………………………………………23
رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی………………………………………………………………………….27
رهبری معنوی در سازمان­های آموزشی……………………………………………………………………………29
رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان­های آموزشی)………………………………………………..30
مرور تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….32
استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش…………………………………………………………………………39
 
فصل سوم: روش اجرا
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….42
جامعه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………….. .42
حجم نمونه و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………. 42
ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….. 44
روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………… …46
شیوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………..49
روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..50
 
فصل چهارم: تحلیل داده­های تحقیق و ارائه یافته­ها
فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………….58
سؤال فرعی اول……………………………………………………………………………………………….63
سؤال فرعی دوم………………………………………………………………………………………….. ….65
سؤال فرعی سوم……………………………………………………………………………………… ……..66
سؤال فرعی چهارم………………………………………………………………………………….. ………69
سؤال فرعی پنجم…………………………………………………………………………………. …………72
سؤال فرعی ششم…………………………………………………………………………………. …………75
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و بحث
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………81
نتیجه­گیری و بحث…………………………………………………………………………………… ………….82
فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………… ………83
سؤال فرعی اول……………………………………………………………………………………. ……..85
سؤال فرعی دوم……………………………………………………………………………………… ……..86
سؤال فرعی سوم……………………………………………………………………………………………..88
سؤال فرعی چهارم………………………………………………………………………………… ……….90
سؤال فرعی پنجم……………………………………………………………………………………… ……92
سؤال فرعی ششم………………………………………………………………………………… …………95
محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………………..96
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..97
فهرست منابع………………………………………………………………………………. …………………99
       پیوست­ها:
الف : پرسشنامه فاصله قدرت
ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
فهرست جداول و نمودارها
نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی………………………………………………………………………………26
نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی…………………………………………………………………………………..32
جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد……………………………………………………………..38
جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت………………..43
جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه……………………………………………………………45
جدول (3-3) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه…………………………………………………………46
جدول (3-4): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت …………………………………………………………………..47
جدول(3-5) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده…………………………………………………………..51
جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان………………………54
جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه­های آموزشی……………………………55
جدول(4-3): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی……………………………….56
جدول(4-4): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان………………………57
جدول (4-5) شاخص­های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت………………………………………….. ……..58
جدول (4-5-1): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته­ها…………………………………………………………..59
جدول(4-5-2): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت………………..59
جدول (4-5-3):ضرایب…………………………………………………………………………………………………………. 60
جدول (4-5-4): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته­ها…………………………………………………………..61.
جدول(4-5-5):بررسی قابلیت پیش­بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده­آزمون­های فاصله قدرت……..61
جدول (4-5-6):ضرایب………………………………………………………………………………………………………….. 62
جدول (4-6) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت ………………………………………………………………………………64
جدول (4-6-1) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………… ………64
جدول (4-7) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی…………………………………………………………………………65
جدول (4-7-1):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….66
جدول (4-8) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان……………………………… ……67
جدول (4-8-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها……………………………………………………………………………68
جدول (4-9) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان……………………… ……..69
جدول (4-9-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها……………………………………………………………………………71
جدول(4-10) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی…………………………………………………………. ……………………………………………………………………..72
جدول(4-10-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها…………………………………………………………………………..74
جدول (4-11) : آزمون مانووای فاصله قدرت بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی …………………………………………… ………………………………………………………………………….. ……………….75
جدول (4-11-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی ها…………………………………………………………………………. 77
برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید