دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: کلام شیعه

 

عنوان

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین(ع) و اهل بیت(ع) در تفسیر کشف الأسرار

 

استاد راهنما

آیت الله دکتر محسن حیدری

 

استاد مشاور

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده پایان نامه:

موضوع این پایان نامه را انتخاب کردم به این خاطر بود که در سال اول طلبگی مختصر مطالعاتی از تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار میبدی داشتم ونیز می خواستم بدانم که علمای اهل سنت در مورد این همه فضایل امیرالمؤمنینj واهل بیتb در قرآن وسنت چه می گویند. بنابراین این پایان نامه را در سه بخش اصلی وهر بخشی را با فصلهایی آوردیم که در ذیل برای عزیزان مطرح می نمایم: بخش اول کلیات که مقدمه و چهار فصل دارد. فصل اول درآمدی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار، که در این فصل به چگونگی تدوین جایگاه نقل واسرائیلیات ومباحث کلامی وفقهی وجلوه های تشیع وعرفان در کشف الاسرار وشیوه نگارش و نثر فارسی کشف الاسرار و تاریخ تألیف تفسیر میبدی ومصادر آن ومؤلف کشف الاسرار بحث شده است. فصل دوم در این قسمت زندگانی ومؤلفات دیگر ابوالفضل رشیدالدین میبدی مطرح شده است. فصل سوم مفهوم شناسی تفسیر است. فصل چهارم که به دیدگاه ها و روشهای تفسیر پرداخته است. بخش دوم: فضایل امیرالمؤمنین واهل بیتb درآیات که متشکل از دو فصل می باشد: فصل اول فضایل امیرالمؤمنینj در آیات ولایت از جمله آیه ابلاغ، اولی الامر، إکمال و إنذار و آیات غیر ولایت که در آیات هادی أمت، نجوا و لیله المبیت بحث شده است. فصل دوم فضایل اهل بیتb در آیات که در آن آیه تطهیر، إطعام، مباهله، مودت ولؤلؤ و مرجان مطرح شده است. بخش سوم: فضایل امیرالمؤمنین واهل بیتb در أحادیث که از دو فصل تهیه شده است. فصل اول فضایل امیرالمؤمنینj در أحادیث که ازحدیث رد الشمس، محبت به علی، علم علی و حدیث لا فتی الّا علی وعلی مرتضیj همسر فاطمه زهراh وحدیث تیر در پای علی وزهد علی متشکل شده است. فصل دوم فضایل اهل بیتb در أحادیث که از سلام ملک الموت به اهل بیتb وعمل کردن اهل بیت به آیه «مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً» واهل بیت اقربای پیامبرند تهیه شده است.

واژگان کلیدی: تفسیر، آیات، فضیلت، امیرالمؤمنینj، اهل بیتj، کشف الأسرار

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات… 4

مقدمه. 5

  1. تعریف مساله. 5

2- پیشینه تحقیق. 6

3- ضرورت تحقیق. 7

4- هدف تحقیق. 7

5- سئوالات تحقیق. 7

1-5- سئوال اصلی. 7

2-5- سئوالات فرعی. 7

6- فرضیه ها 8

7- روش تحقیق. 8

گفتار اول: شناختی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار. 9

1-چگونگی تدوین.. 10

2-نگاهی به ابعاد گوناگون کشف الاسرار. 10

3-جایگاه نقل درکشف الاسرار. 11

4-اسرائیلیات در کشف الاسرار. 12

5-مباحث کلامی درکشف الاسرار. 12

6-مباحث فقهی درکشف الاسرار. 13

7- فضایل علیj درکشف الاسرار. 13

8-عرفان در کشف الاسرار. 15

9-شیوه نگارش و نثر فارسی کشف الاسرار. 15

10-تاریخ تألیف تفسیر میبدی ومصادر آن. 16

11-مؤلف کشف الاسرار. 17

گفتار دوم: شناختی بر ابوالفضل رشیدالدین میبدی.. 18

1- زندگانی ابوالفضل رشیدالدین میبدی. 18

2-مؤلفات دیگر ابوالفضل رشیدالدین میبدی. 18

گفتار سوم: مفهوم شناسی تفسیر. 20

1-معنای لغوی تفسیر. 20

2-معنای اصطلاحی تفسیر. 21

گفتار چهارم: جایگاه روایات در تفسیر. 22

دیدگاه ها 22

1-تفسیر قرآن باروایت.. 22

2-تفسیر قرآن با قرآن. 24

3-تفسیر قرآن با قرآن و روایات.. 25

فصل دوم: فضایل امیرالمؤمنینj واهل بیتb درآیات… 34

گفتار اول: فضایل امیرالمؤمنینj در آیات.. 35

1-آیات ولایت.. 35

1-1-آیه ابلاغ. 35

1-1-1-تفسیر آیه ابلاغ در کتاب کشف الاسرار ونقد آن. 35

2-1-1-ابلاغ ولایت امیرالمؤمنینj در تفاسیر شیعه. 41

3-1-1- روایات ابلاغ ولایت امیرالمؤمنینj در تفاسیر اهل سنت.. 42

2-1-آیه اولی الامر. 43

1-2-1-تفسیر آیه اولی الامر در تفسیر کشف الأسرار و عده الأبرار: 43

2-2-1-عصمت اولی الامر در تفاسیر شیعه و اهل سنت: 46

3-2-1-روایاتی در مورد اولی الامر. 48

3-1-آیه إکمال. 49

1-3-1-تفسیر آیه درکشف الأسرار و عده الأبرار. 49

2-3-1-استدلال بر تفسیر صحیح: 50

3-3-1-نقد نظر مشهور اهل سنت با بهره گرفتن از همین نکته کلیدی: 51

4-3-1-روایات اهل سنت.. 53

4-1- آیه إنذار. 54

1-4-1-تفسیر آیه در کشف الاسرار. 54

2-4-1-روایات در تفسیر وشأن نزول این آیه از کتب اهل سنت.. 56

3-4-1-نکته هائی در این روایات.. 58

2- آیات غیر ولایت.. 59

1-2-هادی أمت… 59

1-1-2- در تفسیر کشف الاسرار. 59

2-1-2-روایاتی از شیعه واهل سنت.. 60

2-2- آیه نجوا 61

1-2-2-تفسیر آیه در کشف الاسرار. 61

2-2-2-شأن نزول آیه در تفاسیر. 62

3-2-2-تنها عمل‏ کننده به آیه نجوا 63

4-2-2- شبهه انکار فضیلت عمل به آیه نجوا 64

3-2- لیله المبیت.. 65

1-3-2- در تفسیر کشف الاسرار. 66

2-3-2- در تفاسیر شیعه و اهل سنت.. 66

گفتار دوم: فضایل اهل بیتb در آیات.. 68

1-آیه تطهیر. 68

1-1-تفسیر آیه در کشف الأسرار. 68

2-1-مراد از اهل بیتb در تفاسیر شیعه واهل سنت… 69

3-1-آیه تطهیر وعصمت… 71

2-آیه إطعام. 72

1-2- تفسیر آیه در کشف الأسرار. 72

2-2-مفاد آیه: «وَ یطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی‏ حُبِّهِ» 73

3-2-شأن نزول سوره «هل أتی» 74

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید