دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده علوم قرآن تهران

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

نقد و بررسی آرای قرآنی جابری با تکیه بر کتاب مدخل إلی القرآن الکریم

استاد راهنما: دکتر زهره اخوان مقدم

استاد مشاور: دکتر هادی رهنما

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

علیرغم برجستگی شخصیت اندیشمند مراکشی محمد عابد الجابری در حوزه ی قرائت معرفت شناختی اش از میراث و پروژه ی نقد عقل عربی وی، اما کنکاش های او در حوزه ی علوم قرآنی در میان پژوهشگران علوم قرآنی هنوز ناشناخته مانده است. جابری که در پایان حیات خویش، با هدف معاصر کردن قرائت قرآن کریم به واکاوی متن قرآن پرداخته، علاوه بر نوشته های پراکنده اش در این زمینه، چهار مجلد را مختص این حوزه تألیف نموده است. جابری که پس از یک نوشتن یک جلد به عنوان مقدمه پیرامون شناسایی قرآن کریم سعی کرده است با روشی معرفت شناسانه و با تکیه بر جنبه های جامعه شناختی و همچنین بر پایه ی دید تاریخی نگر (و یا بر حسب ترتیب نزول)، این متن مقدس را با نگاهی معاصر تفسیر کند.

همگام با جابری کسانی همچون نصر حامد ابوزید و محمد ارکون نیز به تفسیری معاصر از قرآن پرداخته اند. این تفاسیر جدید که بر پایه ی شیوه های نوین علوم انسانی صورت گرفته اند، واکنش های مختلف بسیاری را در پی داشت. در برابر تفسیر ارائه شده از جابری برخی همچون بنیادگران اسلامی به نقد وی پرداختند و برخی دیگر از این پروژه همچون پروژه ی نقد عقل عربی اش استقبال فراوانی کردند.

جابری پیش از این بر اساس روش معرفت شناختی میراث را مورد واکاوی قرار داده بود با شیوه ای مشابه قرآن کریم را در ابتدا تعریف و سپس به تفسیر آن می پردازد. بنابر این می توان گفت مطالعه ی پروژه ی شناسایی قرآن کریمِ جابری در گرو آشنایی با پروژه ی نقد عقل عربی اوست.

واژگان کلیدی: محمد عابد الجابری، شناسایی قرآن، مدخل إلی القرآن، عقل عربی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2- پیشینه ی علمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

3- مسائل و پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

4- اهداف و ضرورت ها /  فواید علمی و کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: زندگی نامه و کتاب شناسی محمد عابد الجابری ………………………………………………………………………………..9

2 – 1 زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2 – 1 – 1 زندگی نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

2 – 1 – 2  تألیفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2 – 1 – 3 مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2 –  1 –  4 جوایز و دستاوردهای علمی…………………………………………………………………………………………………………….15

2 –  2  کتاب شناسی تفصیلی از جابری بر اساس سیر زمانی…………………………………………………………………………..18

فصل سوم: بررسی اندیشه های جابری در زمینه ی میراث و علوم قرآنی ………………………………………………………….23

3 – 1 مروری بر آرای غیر قرآنی جابری……………………………………………………………………………………………………………..24

3 – 1 – 1 ابن خلدون………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

3 – 1 – 2 ابن رشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

3 – 1 – 3 پروژه ی نقد عقل عربی و نقدهای وارد بر آن………………………………………………………………………………….26

3– 1 – 3 – 1 تکوین العقل العربی……………………………………………………………………………………………………………………27

3– 1 – 3 – 2 بنیه العقل العربی……………………………………………………………………………………………………………………….28

3– 1 – 3 – 3 دو اصل و یک روش نظام معرفتی……………………………………………………………………………………………..30

3 – 1 – 3 – 4 تقسیم بندی نقدهای وارد شده بر جابری………………………………………………………………………………..32

3 – 1 – 3 – 5 العقل السیاسی العربی……………………………………………………………………………………………………………….35

3 – 2 بررسی و نقد آرای قرآنی محمد عابد الجابری………………………………………………………………………………………….37

3 –  2 – 1 معرفی کتاب مدخل إلی القرآن الکریم؛ الجزء الأول: فی التعریف بالقرآن……………………………………..37

3 – 2 – 1 – 1 بخش اول: خوانش هایی در باره ی

محیط قرآن کریم(قراءات فی محیط القرآن الکریم)……………………………………………………………………………………………37

3 – 2 – 1 – 2 بخش دوم کتاب: قرآن کریم:

روند ایجاد و شکل گیری(القرآن: مسار الکون و التکوین)…………………………………………………………………………………..41

3– 2 – 1 – 3 بخش سوم کتاب: القصص فی القرآن الکریم(قصص در قرآن کریم)……………………………………….43

3 – 2 – 2 نقد تعریف قرآن جابری……………………………………………………………………………………………………………………50

3 – 2- 3 نقد اصطلاح پدیده ی قرآنی در نوشته های جابری…………………………………………………………………………..53

و…

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید