دانلود پایان نامه

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی بالینی

عنوان:

مقایسه عملکرد عصب روانشناختی قطعه پیشانی در بیماران اسکیزوافکتیو با مبتلایان به اسکیزوفرنیا با علائم منفی، دو قطبی نوع یک و گروه بهنجار

استاد راهنما:

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….6
1-3- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش …………………………………………………… 7
1-3-1- اختلال اسکیزو افکتیو……………………………………………………………………………………… 7
1-3-1-1- تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7
1-3-1-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 7
1-3-2- اختلال دوقطبی نوع یک………………………………………………………………………………. 7
1-3-2-1- تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7
1-3-2-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 8
1-3-3- اسکیزوفرنی با علائم منفی………………………………………………………………………………. 8
1-3-3-1- تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………….. 8
1-3-3-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 8
1-3-4- عملکرد عصب – روانشناختی لوب پیشانی……………………………………………………. 8
1-3-4-1- تعریف مفهومی ………………………………………………………………………………………… 8
1-3-4-٢- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………. 9
1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-4-1- هدف کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9
1-4-2- اهداف اختصاصی پژوهش……………………………………………………………………………….. 9
1-5- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 9
 
فصل دوم:پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ١2
2-2- اختلال اسکیزوافکتیو……………………………………………………………………………………………….. ١2
2-3- اختلال اسکیزوافکتیو،تعاریف ومفاهیم…………………………………………………………………… ١3
2-4- همه گیر شناسی……………………………………………………………………………………………………… ١۴
2-5- تفاوتهای جنسی وسنی اختلالات دوقطبی……………………………………………………………. ١4
2-6- اختلالات دوقطبی مفاهیم……………………………………………………………………………………….. ١5
2-7- اختلال دوقطبی، تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………. ١5
2-8- همه گیرشناسی شیوع و بروز در اختلالات دوقطبی دلایل کم­تشخیصی اختلالات
دوقطبی……………………………………………………………………………………………………………………… ١6
2-9- دلایل کم تشخیصی اختلالات دوقطبی…………………………………………………………………. ١6
2-10- اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………………………………. 17
2-11- اسکیزوفرنی، مفاهیم و تعاریف……………………………………………………………………………… .18
٢-١٢- انواع اسکیزوفرنیا……………………………………………………………………………………………………. 20
2-١٢-1- اسکیزوفرنیای پارانوئید…………………………………………………………………………………… ٢0
2-١٢-2- اسکیزوفرنیای آشفته……………………………………………………………………………………… ٢1
2-١٢-3- اسکیزوفرنی کاتاتونیک…………………………………………………………………………………… ٢1
2-١٢-4- اسکیزوفرنی باقی مانده ………………………………………………………………………………… ٢2
2-١٢-5- اسکیزوفرنی نامتمایز………………………………………………………………………………………. ٢2
2-١٣- علایم مثبت و منفی در اسکیزوفرنی…………………………………………………………………… ٢2
2-١۴- همه گیرشناسی، شیوع و بروز در اسکیزوفرنی…………………………………………………… 24
2-١۵- سبب شناسی اسکیزوفرنی……………………………………………………………………………………. 25
2-١۶- ساختار مغز در بیماران اسکیزوفرنی…………………………………………………………………….. ٣0
2-١٧- کارکرد لوب پیشانی ……………………………………………………………………………………………… ٣1
2-١٨- جایروس ها ی لوب پیشانی ………………………………………………………………………………… ٣2
2-١٩- نظریه های عملکرد لوب پیشانی …………………………………………………………………………. 34
2-٢٠- پیشینه عملی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 36
2-٢٠-١- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………….. 36
2-٢٠-2- تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………… 39
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 44
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-4- نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………… 45
3-5- روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………….. 45
3-۶- ابزارگرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 45
3-۶-١- آزمون رنگ و لغت استروپ(SC-WT) ………………………………………………………….. 45
3-۶-٢دسته بندی کارتهای ویسکانسین…………………………………………………………………………… 46
3-۶-٣-عملکرد پیوسته (CPT)………………………………………………………………………………………. 48
3-٧- روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………….. 48
 
فصل چهارم:یافته های پژوهش
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 50
4-2- یافته های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………….. 50
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………….. 54
۴—۴— بررسی تاثیر جانبی دارو………………………………………………………………………………………… 60
۴—۵—بررسی اجمالی پژوهش بر اساس فرضیه های آماری………………………………………….. 61
 
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 63
5-2- بحث در یافته ها………………………………………………………………………………………………………. 63
۵—٢—١— سوال اول……………………………………………………………………………………………………….. 64
۵—٢—٢— سوال دوم………………………………………………………………………………………………………. 65
۵—٢—٣— سوال سوم……………………………………………………………………………………………………… 66
5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 67
5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 68
 
فهرست جدول ها
جدول ۴-١ :تفکیک گروه های تحقیق بر اساس سن……………………………………………………… 51
جدول ۴-٢: تفکیک گروه های تحقیق بر اساس سطح تحصیلات…………………………………. 51
جدول ۴-٣: میانگین وانحراف معیار آزمودنی ها درخرده مقیاسهای
آزمونهای استروپ،ویسکانسین ،عملکرد مداوم………………………………………………………………… 52
جدول 4-4: مقایسه عملکرد طبقه بندی در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با افراد
بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا…………………………………………………………. 53
جدول 4-5- اختلاف بین گروه ها در آزمون توکی در آزمایه ی تعداد طبقات ………. 54
جدول 4-6: مقایسه عملکرد درجاماندگی در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با
افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 55
جدول 4-7: مقایسه عملکرد تداخل در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با
افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 56
جدول 4-8: مقایسه عملکرد واکنش همخوان در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با
افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 57
جدول 4-9: بررسی آزمون تعقیبی توکی در مقایسه ی دو به دوی گروه ها در عملکرد
واکنش همخوان………………………………………………………………………………………………………………….. 57
جدول 4-10: مقایسه واکنش ناهمخوان در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با افراد
بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا…………………………………………………………. 60
جدول4-11: بررسی آزمون تعقیبی توکی در مقایسه ی دو به دوی گروه ها در عملکرد
واکنش ناهمخوان………………………………………………………………………………………………………………. 60
جدول 4-12: مقایسه عملکرد خطای حذف در مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو با
افراد بهنجار، مبتلایان به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا………………………………………………. 60
جدول 4-13: بررسی آزمون تعقیبی توکی در مقایسه ی دو به دوی گروه ها در عملکرد
خطای حذف…………………………………… 6
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید