دانلود پایان نامه

واحد علوم و تحقیقات واحد کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه طرحواره های ناسازگار و خود تنظیم گری در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم

استاد راهنما:

دکتر آناهیتا تاشک

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده…. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    2
1-2- بیان مسئله. 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7
1-4- اهداف پژوهش… 8
1-4-1 هدف کلی.. 8
1-4-2 اهداف جزئی.. 8
1-5- فرضیه ها 8
1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 8
1-6-1 طرحواره های ناسازگار. 8
1-6-2 تنظیم هیجان. 9
1-6-3 راهبردهای مقابله. 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 11
2-2- بیماری مالتیپل اسکلروزیس… 11
2-3- مولفه های بیماری ام اس… 12
2-3-1 زیستی.. 12
2-3-2 مؤلفه های شناختی ام اس… 14
2-4- انواع بیماری ام اس… 16
2-4-1 حسی خوش خیم. 16
2-4-2 عود- بهبود. 16
2-4-3 پیشرونده اولیه یا حاد. 16
2-4-4 پیشرونده ثانویه یا مزمن.. 16
2-4-5 پیشرونده- عود کننده 16
2-5- طرحواره 17
2-6- تعریف طرحواره های ناسازگار. 18
2-7- ریشه های تحولی طرحواره ها 19
2-8- انواع طرحواره های ناسازگار اولیه. 21
2-8-1 حوزه اول: بریدگی و طرد. 21
2-8-2 حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.. 23
2-8-3 حوزه سوم: محدودیت های مختل.. 24
2-8 -4 حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. 25
2-8-5 حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 26
2-9- تنظیم هیجان. 33
2-10- راهبردهای تنظیم هیجان. 35
2-11- مقابله. 38
2- 12- راهبردهای مقابله. 41
2-13- ویژگی راهبرد مقابله هیجان مدار و مقابله مسأله مدار. 42
2-14- تحقیقات پیشین.. 44
2-14-1 تحقیقات داخلی.. 44
2-14-2 تحقیقات خارجی.. 47
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 51
3-2- جامعه آماری.. 51
3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 51
3-4- ملاک های ورود. 51
3-5- ملاک های خروج.. 52
3-6-  ابزارهای پژوهش… 52
3-6-1 پرسش نامه طرحواره یانگ (شکل کوتاه YSQ –SF) 52
3-6-2 پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان(ERQ) 53
3-6-3 پرسش نامه راهبرد های مقابله ای کارور. 54
3-7- شیوه اجرا 55
3-8- روش آماری.. 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 57
4-2- یافته های توصیفی.. 57
4-3- یافته های استنباطی.. 58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 63
5-2- فرضیه اول. 63
5-3- فرضیه دوم. 65
5-4- فرضیه سوم. 66
5-5- پیشنهادات… 68
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی برگرفته از تحقیق.. 68
5-5-2 پیشنهادهای پژوهش به محققان دیگر. 68
5-6- محدودیت های پژوهش… 69
منابع و مأخذ. 70
فهرست منابع فارسی.. 70
فهرست منابع انگلیسی.. 75
پیوست ها 79
پیوست الف… 79
پیوست ب… 84
چکیده انگلیسی.. 85
برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید