دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان­های خارجی
  
مقایسه تحلیلی رمان –پیامبر-ص- اثر زین العابدین رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهیم حسن بیگی از لحاظ صناعت داستان نویسی
 
 استاد راهنما:
دکتر محمود بشیری
 
استاد مشاور:
دکتر احمد تمیم داری
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
عنوان                                        فهرست                                         صفحه       
 فصل اول
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 2
1-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………. 5
1-2فرضیه­ها ……………………………………………………………………………………………. 5
1-3 پیشینه­ی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5
1-4اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 5
1-5 روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. 6
1-6 درباره­ی زین العابدین رهنما ………………………………………………………………… 7
1-7 درباره­ی رمان پیامبر (ص) ………………………………………………………………….. 10
1-8درباره­ی ابراهیم حسن بیگی ………………………………………………………………… 12
1-9 درباره­ی رمان محمد (ص) …………………………………………………………………. 15
فصل دوم :  تعاریف و کلیات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 18
2-1  تعریف رمان تاریخی ………………………………………………………………………… 18
2-2 پیشینه­ی رمان تاریخی  ……………………………………………………………………….. 20
2-3پیشینه­ی رمان تاریخی در ایران  ……………………………………………………………. 21
2-4 انواع رمان تاریخی در ایران ……………………………………………………………….. 24
2- 5 عناصر داستان در رمان تاریخی ………………………………………………………….. 25
2-6تعریف رمان تاریخی- دینی شخصیت­محور …………………………………………….26
2-7 تعریف رمان دینی ……………………………………………………………………………. 28
2-8 امکان و معیار شناخت رمان دینی از منظر فلسفی …………………………………….. 28
2-9 رمان دینی در ایران …………………………………………………………………………… 30
2-10 بایسته­ها و ویژگی­های رمان دینی ………………………………………………………. 31
2-11 عناصر داستان ………………………………………………………………………………… 34
2-12 طرح(پیرنگ)……………………………………………………………………………. 35
2-13 شخصیت و شخصیت پردازی……………………………………………………………. 41
2-14 زاویه دید………………………………………………………………………………………..45
2-15 موضوع…………………………………………………………………………………………..48
2-16 درونمایه………………………………………………………………………………………… 49
2-17صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………. 50
2-18 گفت­و گو………………………………………………………………………………………..51
2-19  لحن………………………………………………………………………………………………..53
2-20 سبک……………………………………………………………………………………………….53
فصل سوم: بررسی عناصر داستان رمان پیامبر(ص)

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید