دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی (M.A)
 
عنوان:
مقایسه اندیشه های احمد غزالی و حافظ
 
 استاد راهنما:
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
 
 استاد مشاور:
دکتر خلیل بیگ زاده
 
 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. پیش گفتار. 5
1-2. بیان مسأله اساسی پژوهش.. 6
1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 7
1-4. جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. 8
1-5. اهداف مشخص پژوهش.. 8
1-6. سؤالات پژوهش.. 8
1-7. فرضیه‏های پژوهش.. 8
1-8. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8
1-9. روش شناسی پژوهش.. 9
1-10. هدف.. 9
1-11. ابزار گردآوری داده ها 10
1-12. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 10
فصل دوم: بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و حافظ
2-1. پیش گفتار. 12
2-2. بررسی شرایط و اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی عصر احمد غزالی. 12
2-2-1. غزالی در دستگاه سلجوقیان 13
2-2-2. امتیازات عصر غزالی. 14
2-2-3. دوره اول زندگی غزالی. 15
2-2-4. دوره دوم زندگانی غزالی. 15
2-3. بررسی شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر حافظ. 17
2-3-1. زندگی اجتماعی. 18
2-3-2. زیارت و زیارتگاه ها 18
2-3-3. زهد و پرهیز، فسق و فجور. 19
2-3-4. تشیع. 19
2-3-5. روابط علمی و اجتماعی. 20
2-3-6. بزرگان تصوف.. 21
2-3-7. هنر و ادبیات.. 22
فصل سوم: در احوال، اندیشه ها و عاشقانه ها و عارفانه های احمد غزالی و حافظ
3-1. پیش گفتار. 25
3-2. مکاتب ادبیات تطبیقی. 27
3-2-1. مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی. 27
3-2-2. مکتب سوم؛ ادبیّات تطبیقی مارکسیستی. 28
3-3. بررسی زندگی نامه و شرح مختصر سبک ادبی احمد غزالی و حافظ. 28
3-3-1. شیخ احمد غزالی. 28
3-3-2. خواجه حافظ شیرازی. 30
3-4. ویژگی های شعر حافظ. 31
3-5. تحلیلی از عرفان. 34

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید