دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی (M.A)
 
عنوان:
مقایسه اندیشه­های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی
 
استاد راهنما:
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده. 1
مقدمه.. 2
فصل اول(کلیات پژوهش)
بیان مسأله اساسی پژوهش… 5
1-1-.. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 6
1-3- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش… 7
1-4- اهداف مشخص پژوهش… 8
1-5- سؤالات پژوهش… 8
1-6-  فرضیه‏های پژوهش… 8
1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8
1-8- روش شناسی پژوهش… 9
1-9-.. ابزار گردآوری داده ها 11
1-10- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 11
فصل دوم(بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و مولوی)
2-1- بررسی شرایط و اوضاع سیاسی اقتصادی و فرهنگی دوران غزالی. 14
2-2- غزالی در دستگاه سلجوقیان. 16
2-2-1- امتیازات دوران غزالی 17
2-2-2-  دوره اول زندگی غزالی 18
2-2-3-  غزالی بر مسند نظامیه 19
2-2-4- دوره دوم زندگانی غزالی. 20
2-2-5- در طلب حقیقت.. 20
2-6- بررسی شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران مولوی. 22
2-6-1- اوضاع اجتماعی قرن هفتم هجری. 23
2-6-2- اشعار مذهبی. 25
2-6-3- اوضاع علمی قرن هفتم هجری. 25
فصل سوم(در احوال و اندیشه ها و آثار غزالی و مولوی)
3- مدخل. 28
3-1- بررسی ماهیت ادبیات تطبیقی. 29
3-2-  مکاتب ادبیات تطبیقی. 32
3-2-1- مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی. 33
3-3-  مکتب سوم؛ ادبیّات تطبیقی مارکسیستی. 34
3-4- ادبیات تطبیقی در ایران معاصر. 35
3-5- بررسی رویکرد گرایی احمد غزالی و مولوی در آثار خود 37
3-6- بررسی زندگینامه و شرح مختصر سبک ادبی مولوی و احمد غزالی. 39
3-6-1- احمد غزالی. 39
3-6-2- جلال الدین محمد بلخی. 40
3-7-  ویژگی شعر مولوی/ سمبولیسم. 41
3-7-1- تازگی تصویرها 41
3-7-2- باطن نگری و تصویر اعماق. 42
فصل چهارم(عاشقانه ها و عارفانه ها در اندیشه احمد غزالی و مولوی)
4-1- مدخل. 46
4-2- تحلیلی از عرفان. 46
4-3-  اندیشه های عرفانی احمد غزالی. 47
4-3-1-  عرفان غزالی. 49
4-3-2- سماع در سوانح العشاق. 51
4-4-  اندیشه های عرفانی مولوی. 55
4-4-1-  سماع، رهایی از تعلقات در مثنوی مولوی. 58
4-4-2-  بررسی دیگر صور عرفان در اندیشه مولوی در مثنوی. 61
4-4-2-1- وحدت ازدیدگاه مولوی. 61
4-4-2-2- اتصال حق با اشیاء 61
4-5- دیدگاه فلسفی مولوی. 62
4-5-1-  انسان و جهان از منظر مولوی. 63
فصل پنجم(بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی)
پیشگفتار 66

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید