دانلود پایان نامه

پژوهشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات نانو بیوتکنولوژی

پایان نامه جهت دریافت درجه  کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی

موضوع:

مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

استاتید راهنما:

دکتر مهدی کمالی

خانم دکتر سیده شراره سجادی

استاد مشاور:

امیر همایون کیهان

سال تحصیلی: 91– 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول   1
1-1 .آنزیم کولین اکسیداز  2
1-1-1. معرفی آنزیم.. 2
1-1-2. تاریخچه. 2
1-1-3. واکنش آنزیمی.. 3
1-1-4. جایگاه فعال آنزیم.. 3
1-1-5. اهمیت مطالعه. 4
1-2. زیست حسگر  7
1-2-1. نسل اول.. 8
1-2-2. نسل دوم. 9
1-2-3. نسل سوم. 10
1-3. تکنیک های الکتروشیمیایی   10
1-3-1. ولتامتری یا آمپرومتری.. 10
1-3-2. ولتامتری چرخه ای.. 11
1-3-3.کرونو آمپرومتری.. 12
1-4. نانولوله های کربنی   13
1-4-1. معرفی.. 13
1-4-2. ساختار. 13
1-4-3. خواص ویژه نانولوله های کربنی.. 14
1-4-4. انواع نانولوله های کربنی.. 15
1-4-5. سنتز نانولوله های کربنی.. 19
1-4-5-1. قوس الکتریکی.. 19
1-4-5-2. سایش لیزری.. 20
1-4-5-3. رسوب دهی با بخار شیمیائی.. 21
1-4-6. خالص سازی نانولوله های کربنی   23
1-4-6-1. اکسیداسیون.. 23
1-4-6-2. اسید کاری.. 24
1-4-6-3.آنیل کردن.. 24
1-4-6-4. استفاده از ارتعاشات مافوق صوت.. 24
1-4-6-5. تصفیه مغناطیسی.. 25
1-4-6-6. میکروفیلتراسیون.. 25
1-4-7. عامل­دار کردن نانولوله های کربنی   25
1-4-7-1. ضرورت عامل­دار کردن نانولوله­ها و روش­های آن.. 26
1-4-7-2. روش های تائید عامل­دار شدن نانولوله ها 27
1-4-7-2-1. طیف سنجی رامان.. 27
1-4-7-2-2. طیف سنجیFT-IR.. 30
1-5. استفاده از مایعات یونی به عنوان پایدار کننده ها 31
1-6. هدف از انجام پژوهش: 34
فصل دوم. 36
مواد و روش­ها 36
2-1. مواد. 37
2-2. تجهیزات و دستگاه­ها: 38
2-3-1. عامل­دار کردن نانولوله ها 39
2-3-2. تهیه سوسپانسیون نانولوله کربنی.. 40
2-3-3. آماده سازی الکترود. 40
2-3-4. روش تثبیت… 41
2-3-5. مطالعات ولتامتری فیلم پروتئین   41
2-3-6. اندازه گیری فعالیت آنزیم   42
2-3-7. تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی   43
فصل سوم. 44
نتایج.. 44
3-1. میزان عامل­دار شدن نانولوله ها 45
3-2. مورفولوژی سطح الکترودهای اصلاح شده با نانولوله ها 50
3-3 . انتقال الکترون مستقیم آنزیم روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله  55
3-4. میزان برگشت پذیری واکنش اکسید و احیاء آنزیم   57
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید