دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

موضوع:

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

استاد راهنما:

دکتر رسول کردنوقابی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 20
1 – 1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 40
2 – 1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………. 10
3 – 1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 17
4 – 1 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 17
5 – 1 تبیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… 17
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 18
6 – 1 روش های آموزشی………………………………………………………………………………… 18
1– 6 – 1 آموزش به روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 19
2 – 6 – 1 آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………………………………. 20
7 – 1 یادگیری مهارت خودآگاهی ……………………………………………………………………………. 20
فصـــل دوم
پیشینه ی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 23
1 – 2 مهارت های زندگی…………………………………………………………………………………………. 24
2– 2 مهارت های زندگی کدامند؟ …………………………………………………………………………… 29
3- 2 اجزاء مهم خودآگاهی ………………………………………………………………………………………. 35
1-3-2 ویژگی ها و صفات خود………………………………………………………………………… 36
1-1-3-2 شناخت ویژگی های جسمانی…………………………………………………… 36
2-1-3-2 شناخت ویژگی های هیجانی …………………………………………………… 37
3-1-3-2 شناخت ویژگی های رفتاری ……………………………………………………. 38
2-3-2 شناخت توانایی ها ، استعدادها ، پیشرفت ها و تجربیان منفی ……………………………. 38
3-3-2 شناخت نقاط قوت و ضعف ……………………………………………………………………. 38
4-3-2 عزت نفس و خودپنداره…………………………………………………………………………. 39
5-3-2 شناخت افکار و عقاید و ارزش های خود……………………………………………………. 41
6-3-2 خودارزیابی صحیح ………………………………………………………………………………. 42
4-2 انواع اگاهی از خود …………………………………………………………………………………………… 43
5-2 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی ………………………………………………………………………….. 45
6-2 موانع رشد خودآگاهی……………………………………………………………………………………….. 47
1-6-2 توقعات و انتظارات بیش از حد ………………………………………………………………… 47
2-6-2 کمال طلبی …………………………………………………………………………………………. 47
3-6-2 غرورها ……………………………………………………………………………………………… 48
7-2 وپژگی های افراد خودآگاه ………………………………………………………………………………… 48
8-2 آموزش …………………………………………………………………………………………………………. 49
9-2 یادگیری ………………………………………………………………………………………………………… 50
2-9-2 تعریف یادگیری ………………………………………………………………………………….. 50
4-9-2 اصول یادگیری ……………………………………………………………………………………. 51
10-2 نظریه های آموزشی و یادگیری ………………………………………………………………………….. 53
1-10-2 نظریه های رفتارگرایی …………………………………………………………………………. 54
2-10-2 نظریه های شناخت گرایی …………………………………………………………………….. 56
3-10-2 نظریه های ساخت گرایی یا سازندگی …………………………………………………….. 65
11-2 الگوهای آموزشی …………………………………………………………………………………………… 67
1-11-2 الگوهای خبرپردازی …………………………………………………………………………… 68
2-11-2 الگوهای اجتماعی ………………………………………………………………………………. 69
3-11-2 الگوهای فردی ………………………………………………………………………………….. 70
4-11-2 الگوهای نظام های رفتاری ……………………………………………………………………. 70
5-11-2 الگوهای آموزشی سازندگی …………………………………………………………………. 71
12-2 راهبردهای آموزشی ………………………………………………………………………………………… 71
1-12-2 آموزش مستقیم ( معلّم محور ) …………………………………………………………….. 71
1-1-12-2 روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 73
2-1-12-2 پیشینه ی روش سخنرانی ………………………………………………………. 74
3-12-2 روش آموزش غیر مستقیم …………………………………………………………………… 75
1-3-12-2 روش آموزش تعاملی ………………………………………………………….. 76
2-3-12-2 آموزش به کمک بحث گروهی ……………………………………………. 77
3-3-12-2 مراحل آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………. 79
4-3-12-2 بحث گروه های کوچک …………………………………………………………………………. 82
4-12-2 راهبرد یادگیری از طریق تجربه …………………………………………………………….. 84
5-12-2 مطالعه ی مستقل ……………………………………………………………………………….. 85
13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………….. 85
1-13-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………….. 85
2-13-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………. 96
14-2 جمع بندی پژوهش ها ……………………………………………………………………………. 101
فصـــل سوم
روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 103
1-3 جامعه ی آماری ………………………………………………………………………………………………. 103
2-3 نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. 103
3-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 104
4-3 طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 105
5-3 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… 106
6-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………… 107
7-3 روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………… 108
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 109
فصـــل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 111
یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 111
یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 117
1-4 آزمون فرضیه ی اوّل …………………………………………………………………………………………. 117
2-4 آزمون فرضیه ی دوّم …………………………………………………………………………………………. 120
3-4 آزمون فرضیه ی سوّم ………………………………………………………………………………………… 121
فصـــل پنجم
1-5 خلاصه و جمع بندی …………………………………………………………………………………………. 124
2-5 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 125
3-5 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………….. 132
4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 133
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 136
فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. 145
پیوست ها
پروتکل آموزش به شیوه ی بحث گروهی ……………………………………………………………………. 148
پروتکل آموزش به شیوه ی به شیوه ی سخنرانی……………………………………………………………… 156
برگه های توزیعی……………………………………………………………………………………………………. 164
پرسشنامه خودآگاهی پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………….. 180
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 182
فهرست جدول ها
جدول 1-3 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105
جدول 1-4 میانگین های تعدیل شده سه گروه………………………………………………………………. 111
جدول2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی ………….. 112
جدول3-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی بحث گروهی و کنترل ……………………… 114
جدول4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و کنترل ……………………. 115
جدول 5-4 جدول تحلیل واریانس یک طرفه ( ANOVA )…………………………………………… 117
جدول 6-4 مقایسه ترکیبی سه گروه از طریق آزمون شفه………………………………………………….. 118
جدول 7-4 مقایسه ترکیبی شفه براساس سطح اطمینان بالا و پایین……………………………………….. 119
جدول8-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و بحث گروهی………………………. 121
جدول9-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و سخنرانی ……………………………. 122
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 مقایسه میانگین های تعدیل شده سه گروه …………………………………………………….. 112
نمودار 2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و بحث گروهی………………………. 113
نمودار 3-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی…………………………….. 113
نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل و بحث گروهی………………………….. 114
نمودار 5-4 مقایسه میانگین افتراقی گروه کنترل و بحث گروهی………………………………………… 115
نمودار 6-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و کنترل………………………………… 116
نمودار 7-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و کنترل………………………………………. 11
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید